MATIU 24

1Le Yesu nyan Uwumbɔr aadichal ni. Waah nyan ki cha na, le waadidiliib dan, ki nan mɔk u, "Lik Uwumbɔr aadichal aah wiir pu na." 2Le u bui bi, "Ni kan tiwan nimina mɔmɔk aa? M tuk nimi la, bi ga nan gbaa wii lidichal limina mɔmɔk. Litakpal libaa aan ki li paa liken pu." 3Le u buen ti kal Olif aasui aajool paab. Le waadidiliib dan u chee bibaa, ki nan bui u, "Tuk timi, bi ga ŋa kena bayoonn? Ba ga li ye limɔkl ki mɔk timi ke ni ŋeer aa fuu ni, ki ŋeer dulnyaa aadoon?" 4Le u bui bi, "Ni li nyi man, ubaa taa ŋmann nimi. 5Binib pam le ga nan dan ki pur maayimbil ke bima le ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo, ki ŋmann binib pam. 6Ni ga ŋun ke binib to butɔb kɔnkɔni du, ni dandar mu. Ni taa cha ni li muk nimi man. Uwumbɔr le siin ke nimina mɔmɔk ga ŋa. Nima le aan mɔk ke dulnyaa wee ga doo libuul ngbaan ni. 7Linibol libaa ga to linibol liken butɔb. Nnaan mubaa aanib ni nnaan muken aanib ga to tɔb butɔb. Nkon le ga lir ntim pam ponn ni. Kitiŋ ga deŋ ŋipepel pam. 8Nimina mɔmɔk le ga li ye njan aafalaa. 9"N-yoonn ngbaan bi ga chuu nimi, ki ŋa nimi falaa, ki ga ku nimi. M pu, le ŋinibol mɔmɔk ga li nan nimi. 10N-yoonn ngbaan le binib pam ga di maasan ki di lii, ki ga kooh tɔb, ki ga li nan tɔb. 11Le binib pam bi ŋmann ke bi ye Uwumbɔr aabɔnabtiib kaa ye na, ga li bi ki ŋmanni binib pam. 12Le titunwambir ga li wiir. Nima le binib pam aan ki li gee mi ke baah nan gee mi njan pu na. 13Unii umɔk ji limɔr ki dii mi ki ti saa limɔfal aadoon na, uma le ga ŋmar. 14Bi ga moon Uwumbɔr aanaan aabɔnyaan tee itingbaan kookoo ni waahr, aan ŋinibol mɔmɔk ŋun, le dulnyaa ga nin doo." 15"Ni ga kan tiwan ni kpa ijawaan ki bii tiwan nimɔk ye chain na si Uwumbɔr aadichal ni, ke Uwumbɔr aabɔnabr Daniel aah nan len pu na." (Nimi bi karni na, ni li bee nimina aatataa.) 16"N-yoonn ngbaan yaa nan fuu ni kan, bin bi Judea aatiŋ ponn ni na, bin san buen ŋijoo paab. 17Unii yaa ka kikaafiik ponn ni kan, u taa ki koo waadiik ni un ti yoor waawan. Un san mala. 18Unii yaa bi kisaak kan, u taa gir kun linampal, ke un ti yoor waakekeln. 19N-yoonn ngbaan, bipiib bi kpa ŋipuu na, ni bipiib bi kpa mbim bi ŋaa libiil na, bi ga li kpa kinimbaak. 20Mee Uwumbɔr man, u taa cha ni san kaakab aayoonn bee likpakool daal. 21N-yoonn ngbaan binib ga ji falaa pam. Buyoonn Uwumbɔr nan naan dulnyaa wee ki nan saa dandana wee na, baa kee ji falaa ngbaan aaboln, ki mu aan ki ji falaa kena. 22Uwumbɔr yaa kaa bar falaa ngbaan aayoonn aawiin kan, ubaa aan ŋmar. Le waanileekaan aanimbaasaln pu u ga bar falaa ngbaan aayoonn aawiin. 23"N-yoonn ngbaan unii yaa bui nimi ke 'Lik, Kristo ngbaan sɔ,' ki yaa ki bui ke 'U bi nima chee', ni taa gaa waah len pu na man. 24Ba pu? biŋmaŋmannim ga li bi. Bibaa ga bui ke bi ye Kristo ngbaan la. Biken ga bui ke bi ye Uwumbɔr aabɔnabtiib la. Le bi ga tun lijinjiir aatun pam, ki ŋmann binib. Hali, bi ga pɔɔn bibaa ke bin ti ŋmann Uwumbɔr aanileekaan. 25Li pel man, m puen tuk nimi la. 26"Nima pu na, bi yaa tuk nimi ke Kristo ngbaan bi kipɔɔk ni kan, taa buen ti lik man. Bi yaa ti ki tuk nimi ke u bi kidiik ni kan, taa gaa man. 27Min Unibɔn Aabo yaa gir ni kan, ni ga li bi ke utaal aah moo liwipuul ki cha liwilir pu na, unii mɔmɔk ga kan. 28"Liwankpol aah bi nin chee na, nangbal mam mu kuuni nima chee la." 29"N-yoonn ngbaan aafalaa aapuwɔb, le paacham aawan aan ki li bi mbamɔm. Nwiin le ga bɔln. Uŋmal mu aan ki li wiin. Iŋmabi mu ga lir. 30N-yoonn ngbaan le binib ga kan limɔkl li ga li bi paacham ki mɔk bi ke min Unibɔn Aabo choo na. N-yoonn ngbaan le ŋinibol ŋimɔk bi dulnyaa wee ni na ga wii. Bi ga kan min Unibɔn Aabo bi ntaalangbam ni ki choo, ki wiin chain, ki joo mpɔɔn. 31Le kaakaan ga wii mpɔɔn pu. Le m ga tun ni maatuuntiib bin buen liwipuul, ni liwilir, ni ŋŋaaŋgan, ni ŋŋaaŋgii, bin ti kuuni maanileekaan mɔmɔk, ki di dan m chee." 32"Bikpasɔm le ye liyaataŋakl ki tii nimi. Bu aabon yaa bi ŋani tifar kan, ni bee ke ni kpee siib na kan, kiseek ga seer. 33Kena na, ni yaa kan nimina mɔmɔk bi ŋani kan, ni bee ke ni kpee siib na kan, m ga gir ni. 34M tuk nimi mbamɔn la, dandana aanib aan jer le tiwan nimina mɔmɔk puen ŋa. 35Paacham ni taab le ga jer. Maaliin ma aan jer." 36"Ubaa aa nyi buyoonn m ga gir ni na. Uwumbɔr aatuuntiib bi bi paacham na aa nyi. Min Uwumbɔr Aajapɔɔn mu aa nyi. Nte Uwumbɔr baanja le nyi. 37Min Unibɔn Aabo aah ga nan gir ni buyoonn na, ga li bi ke naah nan bi Nowa aayoonn pu na. 38Nowa aayoonn ngbaan, buyoonn nnyusaakpem aa kee jin kitiŋ na, binib nan bi, ki ji, ki nyu, bijab yoor bipiib, bipiib mu mɔn bijab, ki ti saa bundaln Nowa nan koo buŋɔb ni na. 39Baa nyi ke nibaa ga ŋa bi, ki ti saa buyoonn nnyusaakpem nan jin kitiŋ mɔmɔk na. Le bi mɔmɔk nan bee nnyun ni. Buyoonn min Unibɔn Aabo ga nan gir ni na, ni ga li bi kena la. 40N-yoonn ngbaan bijab bilee ga li bi boo kisaak ko. M ga nan yoor ubaa ki di buen, ki cha uken. 41Bipiib bilee ga li boo nan idi. M ga nan yoor ubaa ki di buen, ki cha uken. 42Ni li nyi man. Naa nyi bundaln min Nidindaan ga gir ni na. 43Ni bee ke udichaldaan yaa ba nyi buyoonn unaayuk ga fuu ni na kan, waa ba ga doon geen. U ba ga li ka lik, unaayuk ngbaan taa koo waadichal ni. 44Nima pu na, ni mu li gor man; ba pu? buyoonn naan li dak ke m ga gir ni na, n-yoonn ngbaan le m ga gir ni." 45"Uyidaan ubaa yaa tii waatutuln ubaa tininkpil ke u li lik waachiln ni aanib ki tii bi tijikaar naah ŋeer buyoonn na kan, ututuln ngbaan ga ŋa kinye ki li kpa nlan, ki li tun waatuln mbamɔm? 46Udindaan yaa fuu ni ki mui waatutuln ŋani uma udindaan aah ban pu na kan, Uwumbɔr aanyoor bi ututuln ngbaan pu. 47M tuk nimi mbamɔn la, u ga tii u tininkpil u li lik waawan mɔmɔk. 48Tɔ, ututuln yaa ye titunwambirdaan kan, u ga dak usui ni ke udindaan ga yunn, 49ki ga piin ki gbaa ututuŋeen aatɔtiib, ki ga dii bidaagbiib, ki ji, ki nyu ndaan ki gbii. 50Le udindaan ga gir ni buyoonn waan li dak ke u ga gir ni na, 51ki ga gbaa u ŋinaalab mbamɔm, ki ga di u ŋa biŋmaŋmannim aah bi nin chee na. U ga wii ki ŋman ŋinyin nima chee."

will be added

X\