MATIU 23

1Le Yesu bui kinipaak ngbaan ni waadidiliib, 2"Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ni Farisii yaab tuk nimi Moses aakaal aatataa. 3Nima pu na, baah tuk nimi pu na mɔmɔk, ni li kii kena man, ki li ŋani kena. Ni mu taa ŋakni baah tun pu na. 4Bi mɔk nimi ni ŋan na la, kaa dii ni. Bi di nkaal mu pɔɔ saakpen na, le ki di kpee Uwumbɔr aakaal pu, ki tuk binib ke bi li dii kena. Bima bibaa aa ter bi bin dii. 5Baah tun pu na mɔmɔk, bi ban ke binib kan, aan ki pak bi. Bi di Uwumbɔr aaliin ki di tam biyigbeer pu, ki ŋa baabɔkur aamɔgbiln ni fɔk, ke binib kan, aan ki pak bi. 6Bi gee ke bin kal bininyuun aakakaa chee njim chee, ni mmeen aadir ni, 7ki gee ke binib doon bi mbamɔm kinyaŋ ni, ki yin bi ke 'Tiicha.' 8Nimi, ni taa li ban ke binib yi nimi 'Tiicha;' ba pu? ni kpa Tiicha ubaa baanja la. Ni mɔmɔk ye naabitiib. 9Ni taa yi ubaa 'Nite' dulnyaa wee ni; ba pu? ni kpa te ubaa la, le u bi paacham. 10Ni taa li ban ke ubaa yi nimi 'Bidindaan'; ba pu? ni kpa dindaan ubaa la. Uma le ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo. 11Ni ponn ni ubaa yaa ban ke u li ye usanluln kan, u li ye nimi aatutuln. 12Unii umɔk nyuŋ ubaa na, Uwumbɔr ga sunn u taab. Unii umɔk sunn ubaa taab na, Uwumbɔr ga nyuŋ u." 13"Nimi Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ni Farisii yaab, bi ye biŋmaŋmannim na, tibɔbil bi ni pu; ni kiir binib, bi taa koo Uwumbɔr aanaan ni. Nimi nibaa aa koo ni, ki mu aa kii ke binib bi ban bin koo ni na koo ni. 14"Nimi Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ni Farisii yaab, bi ye biŋmaŋmannim na, tibɔbil bi ni pu; ni jin bikpopiib pempem, le ki mee Uwumbɔr ni yunn, ni ti ŋmann ke ni ye bininyaan, kaa ye. Nima pu na Uwumbɔr ga daa nitafal ki jer waah ga daa biken aatafal pu na. 15"Nimi Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ni Farisii yaab, bi ye biŋmaŋmannim na, tibɔbil bi ni pu; ninimbil man ke ni kan unii ubaa ki ŋa u nimi aadidiir. Ni yaa kan u kan, le ni ŋa u titunwambirdaan ki jer nimi nibaa aah ye pu na. 16"Nimi bisanmɔkb bi job na, tibɔbil bi ni pu; ni len ke 'Unii yaa puu Uwumbɔr aadiik kan, naa ye nibaa, ke u yaa puu ilik i bi ki ni kan, see u gbiin tipuul ngbaan.' 17Nimi bijɔrb bi job na, nilani jer niken, ilik ngbaan le aan Uwumbɔr aadiik ki ŋa ilik ngbaan chain na? Naa ye Uwumbɔr aadiik aa? 18Ni ki len ke 'Unii yaa puu Uwumbɔr aatork aabimbiln kan, naa ye nibaa, ke u yaa puu tiwankur ti bi li paak na, see u gbiin tipuul ngbaan.' 19Nimi bijoom, nilani jer niken, tiwankur ngbaan le aan Uwumbɔr aatork aabimbiln li ŋa tiwankur ngbaan chain na? Naa ye Uwumbɔr aatork aabimbiln aa? 20Nima pu na, unii yaa puu Uwumbɔr aatork aabimbiln kan, u puu tiwan nimɔk bi li pu na mu. 21Unii yaa puu Uwumbɔr aadiik kan, u puu Uwumbɔr u bi ki ni na mu. 22Unii yaa puu paacham kan, u puu Uwumbɔr aajal, ni Uwumbɔr u ka li pu na mu. 23"Nimi Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ni Farisii yaab, tibɔbil bi ni pu; ni yakr tikpifar kipiik ki nyan nibaa na ki di tii Uwumbɔr, ki muk nibaa ke ni joo Uwumbɔr aakaal mumina, ki yii nkaal mu ye nkaalkpaan na. Ni yii, kaa ŋani ni ŋan na, kaa san binib kinimbaak, kaa gaa Uwumbɔr ki kii. Ni ŋan ke ni li joo nkaal ngbaan, ki yakr nimi aawan mu ki di tii Uwumbɔr. 24Ni ye bisanmɔkb bi job na la. Kisibirk waatiir yaa bi tiwanyukaan ni kan, ni yak nyan ki. Laakumii yaa bi kan, ni kpaan nyu laakumii ni tiwanyukaan mɔk. 25"Nimi Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ni Farisii yaab, bi ye biŋmaŋmannim na, tibɔbil bi ni pu; ni ŋir tiyir ni ŋisambil aapuwɔb mbamɔm, kaa ŋir ni ponn ni. Kena le ni ban ke binib bui ke ni ye bininyaan. Le nisui ponn ni gbiin kinaayuk aatuln, ni iniman aatuln. 26Nimi Farisii yaab bi job na, puen nyan kinaayuk aatuln, ni iniman nisui ni waahr, aan lipaal yaan li ŋan. 27"Nimi Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ni Farisii yaab, bi ye biŋmaŋmannim na, tibɔbil bi ni pu. Ni naahn ŋikaakul ŋi bi di ikukun aayon ki piir ŋi na. Lipaal ŋan. Ponn ni gbiin inikpab, ni nin bur na, ni tijɔŋ mɔk aaboŋ. 28Ni mu bi kena la. Ni ŋmann ke ni ye bininyaan la. Ni ponn ni gbiin inyaamɔn, ni titunwambir." 29"Nimi Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ni Farisii yaab, bi ye biŋmaŋmannim na, tibɔbil bi ni pu; ni maa ŋikaakul ki tii Uwumbɔr aabɔnabtiib bi nan bi n-yaayoonn na, ki di ikukun aayon ki piir bininyaan aakaakul, 30le ki len ke ni yaa ba nan bi niyajatiib yoonn ngbaan kan, naa ba ga ŋa baah nan ŋa pu ki ku Uwumbɔr aabɔnabtiib ngbaan na. 31Naah len pu na le mɔk ke ni ye binib bi nan ku Uwumbɔr aabɔnabtiib ngbaan na aayabitiib la. Nima le nimi aabɔr bii. 32Niyajatiib aah nan tun titunwambir na, ni mu ga tun tima la, le ki doo. 33Nimi iwaa, bi ye ijagen aabim na, ni ga ŋa kinye ki nyan ntafadaan mu ga pii nimi, mmii mu kaan junn na ponn ni. 34Nima pu na, le m ga tun Uwumbɔr aabɔnabtiib ni bilankpalb ni tiichatiib ni chee. Le ni ga ku bibaa, ki kpaa bibaa mu idɔpuinkoo pu, ki gbaa bibaa mu ŋinaalab nimi aameen aadir ni, ki ŋa bi falaa ntim mɔmɔk ni. 35N-yoonn mɔmɔk binib nan ku bininyaan la. Njan bi nan ku Abel u nan ye uninyaan na, le ki ku bininyaan ki joo cha, ki ti pii Barakia aabo Sakaria, u bi nan ku u Uwumbɔr aadiik ni na. Bininyaan ngbaan mɔmɔk aakun pu, le ntafadaan ga pii nimi. 36M tuk nimi mbamɔn la, ntafadaan ngbaan ga pii nimi dandana aanib la." 37"Jerusalem aanib, nsui bii ni pu la. Ni ku Uwumbɔr aabɔnabtiib, ki yur waatutuliib ŋitakpal ki ku bi. N-yoonn mɔmɔk le m nan ban m kuun nimi ki kpaan nimi m chee ke ukɔla aah kuuni waakoobi pu, ki ŋani ufeen ni na, le naa kii. 38Lik, Uwumbɔr siir cha nimi. 39M tuk nimi la, naan ki kan mi, ki nan saa bundaln ni ga bui ke 'Tidindaan aanyoor bi un choo waayimbil ni na pu."'

will be added

X\