MATIU 20

1"Uwumbɔr aanaan naahn ukpaal u nan pue kichakpinaanyeek ni un ti ban paatiib bi nan tun waasaak ni aatuln. 2Waah kan njan yaab bi na, le u tuk bi, 'M ga pa nimi pɔŋ ubaa nwiin ni muah lir.' Bi nan kii tii waah siin bi pu na. Le u mɔk bi waasaak ponn ni. 3Le ni saa tikur tiwae yoonn, le u buen kinyaŋ ni le ki ti mui bijab bibaa si nima, kaa kpa lituln libaa. 4Le u bui bi, 'Buen maasaak ponn ni ki ti tun man. Naah tun pu na le m ga pa nimi.' 5Le bi buen. Nwiin aah saa sisik ni na, le u ki gir buen kinyaŋ ni, le ki ti mui bijab bibaa mu si nima. Le u tuk bi mu kena. Nwiin aah kpar na, le u ki gir buen kinyaŋ ni, le ki ki ŋa kena. 6Nwiin aah taln ŋitaa ki ban mu lir na, le u ki gir buen kinyaŋ ni, le ki ti mui bijab bibaa mu si nima. Le u baa bi, 'Ba pu ni si kena nwiimɔn, kaa tun nibaa?' 7Le bi bui u, 'Taa kan unii u ga tii timi lituln aan ti tun na.' Le u bui bi, 'Ni mu li cha maasaak ponn ni, ki ti tun man.' 8"Nwiin aah lir na kijoobɔŋ na, le ukpaal ngbaan tuk bitutum aaninkpil, 'Yi ni paatiib ngbaan ki nan pa bi baapal. Piin ki par bin gbiln puwɔb na, aan ki ti pii bisanlulm.' 9Le bin gbiln puwɔb na aah dan bi nan gaa baapal na, le u pa bi pɔŋ ubaabaa. 10Bisanlulm aah dan bi nan gaa baapal na, bi dak ke bi ga kan ki jer puwɔb yaab. Le u pa bi mu pɔŋ ubaabaa. 11Baah gaa baapal na, le bi ŋul ukpaal ngbaan pu, 12ki len ke, 'Bin gbiln puwɔb na tun kikurk kibaa baanja la. Timi le boo ko nwiimɔn. Ntoton ŋun timi la. Le ti ni baapal ŋma la.' 13Le ukpaadaan bui bi ponn ni ubaa, 'Njɔ, maa jin si pempem. Aa ba kii ke aa ga gaa pɔŋ ubaa la. Naa ye kena aa? 14Yoor saamombil ki li cha kun linampal. M ban m tii puwɔb yaab ke maah tii si pu na. 15Maa kpa nsan m di maamombil ki ŋa maah gee pu na aa? Maah kpa tibulchin pu na le cha aa kpa lipiipoln aa?' 16"Liyaataŋakl limina aatataa le ye ke puwɔb yaab ga nan ŋa bisanlulm. Bisanlulm mu ga nan ŋa puwɔb yaab." 17Le Yesu ni waadidiliib ni kinipaak nan cha Jerusalem. Waah cha na le u di waadidiliib kipiik ni bilee ki nyan ngbaan, le ki bui bi, 18"Li pel man, ti yaa fuu Jerusalem kan, bi ga di min Unibɔn Aabo ki di ŋa Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb aaŋaal ni, le bi ji mi tibɔr, le ki ga len ke ni ŋeer bin ku mi, 19le ki ga di mi ki di ŋa bin kaa ye Juu yaab na aaŋaal ni, bin yook mi, ki lue mi ŋinaalab, ki kpaa mi ndɔpuinkoo pu. Le iwiin itaadaal Uwumbɔr ga fikr mi nkun ni." 20N-yoonn ngbaan le Sebedee aajapɔɔtiib bilee aana nan joo ni bi Yesu chee, ki nan gbaan unimbiin ni, ki doon u, ki mee u ke un ter u. 21Le u baa u, "Aa ban ba?" Le u bui u, "Aa yaa ji saanaan kan, cha njapɔɔtiib bilee ngbaan li kal aa chee, ubaa li kal aaŋaaŋgii wɔb, uken mu li kal aaŋaaŋgan wɔb." 22Le Yesu bui bi, "Naa nyi naah mee mi pu na aatataa. Ni ga ŋma ji falaa ke maah ga ji pu na aa?" Le bi bui u, "Ti ga ŋman." 23Le u bui bi, "Ni mu ga sil ji falaa ke maah ga ji pu na. Bin ga kal ŋŋaaŋgii ni ŋŋaaŋgan wɔb ma kan, naa ye min le ga lee bi. Nte Uwumbɔr le lee bin ga kal nima chee na." 24Le waadidiliib kipiik bi gur na aah ŋun Sebedee aajapɔɔtiib aah bui Yesu pu na, le bi gee liŋuul bi pu. 25Le Yesu yin bi mɔmɔk bin dan u chee, le ki bui bi, "Ni nyi ke dulnyaa ni aanib aayidam yoor bibaa paacham la. Bin kpa tininkpil na mu joo baanib mpɔɔn pu la. 26Nimi, ni taa li bi kena man. Ni ponn ni ubaa yaa ban ke u li ye uninyuun kan, un ŋa ubaa ni mɔmɔk aatutuln. 27Ubaa yaa ban ke u li ye usanluln kan, un ŋa ubaa ni mɔmɔk aanaagbiija, 28ki li bi ke min Unibɔn Aabo aah bi pu na; maa dan dulnyaa wee ni ke bi nan tun lituln tii mi, m dan ke m nan tun lituln ki tii binib, ki kpo ke m gaa binib pam ki lii." 29Le Yesu ni waadidiliib nyan Jeriko aatiŋ ponn ni. Le kinipaak saakpeŋ dii bi. 30Baah cha na, le bijoom bilee ka nsan aamɔgbiln, le ki ŋun ke Yesu ban un jer. Le bi tar, "Tidindaan u ye Ubɔr David Aayabil na, sam timi kinimbaak." 31Le kinipaak ngbaan kae bi, ke bin ŋmin. Le bi moo tar, "Tidindaan, u ye Ubɔr David Aayabil na, sam timi kinimbaak." 32Le Yesu sil nsan ni, le ki yin bi ke bin dan, le ki baa bi, "Ni ban ba?" 33Le bi bui u, "Tidindaan, ti ban ke aa likr timi aanimbil tii timi." 34Le kinimbaak chuu Yesu. Le u meeh binimbil. Libuul ngbaan ni le bi likr, le ki dii u.

will be added

X\