MATIU 2

1Bi ma Yesu Betlehem aatiŋ ponn ni la, Judea aatiŋ ni, n-yoonn mu Herod ye ubɔr na. Baah ma Yesu na le bilankpalb bibaa nyan ni liwipuul wɔb le ki dan Jerusalem, 2le ki baa ke "Baah ma ubo u ye Juu yaab aabɔr na, u bi la chee? Ti kan waaŋmabil liwipuul wɔb, le ti dan ke ti nan doon u." 3Ubɔr Herod, ni Jerusalem aatiŋ aanib mɔmɔk, baah ŋun tibɔr ngbaan na, le ti muk bi. 4Le u yin Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb mɔmɔk, le ki baa bi, "Bi ga ma Uwumbɔr Aanileekoo Kristo la chee?" 5Le bi tuk u, "Betlehem aatiŋ, ki bi Judea aatiŋ ni na; ba pu? Uwumbɔr aabɔnabr aah nan ŋmee pu na sɔ: 6'Betlehem aatiŋ, ki bi Judea aatiŋ ni na, aa ye kitiwaatiir Judea aatim ponn ni; ba pu? uyidaan ga nyan kitiŋ ngbaan ponn ni, ki ga li ye Uwumbɔr aanib Israel yaab aayidaan."' 7Le Herod yin bilankpalb ngbaan libɔɔl ni, le ki baa bi, "Liŋmabil ngbaan nan nyan ni bayoonn?" Le bi tuk u. 8Le u tun bi ke bin buen Betlehem le ki tuk bi, "Li cha man ki ti bee ubo ngbaan aabɔr mbamɔm. Ni yaa kan u kan, ni gir ni ki nan tuk mi, m mu buen ki ti doon u." 9Waah len kena doo na le bi siir le ki cha. Baah siir ki cha na, le bi kan liŋmabil li bi nan kan liwipuul wɔb na le luln bi pu nsan ki ti fuu ubo ngbaan aah bi nin chee na, le ki sil nima chee paacham. 10Baah kan liŋmabil ngbaan na, le bi kpa mpopiin saakpen le ki mɔɔni. 11Le bi koo lidichal ngbaan ni, le ki ti kan ubo ngbaan ni una Mari. Bi nan gbaan kitiŋ ki doon ubo ngbaan, le ki chuu piir baataakɔr mam, le ki tii u ipiin. Bi tii u salmaa, ni tubalee bi yi u ke frankinsense, ni tubalee bi yi u ke mir. 12Le Uwumbɔr nan tuk bi tidaŋ ponn ni, ke bi taa ki gir buen ubɔr Herod chee. Nima pu na le bi ki dii nsan yaayan ki kun. 13Le baah cha kun na, Josef kan Tidindaan Uwumbɔr aatuun tidaŋ ponn ni. Le Uwumbɔr aatuun ngbaan bui u, "Fiin ki yoor ubo ngbaan ni una ki san ki buen Ijipt aatiŋ ni, ki li bi nima ki kii bundaln m ga nan tuk si ke aa nyan nima na. Ubɔr Herod ga li ban ubo ngbaan ke un ku u." 14N-yaayoonn le Josef fii le ki yoor ubo ngbaan ni una kinyeek ki nyan nima le ki buen Ijipt, 15le ki ti bi nima le Herod ti kpo. Nimina ŋa kena ke ni gbiin Tidindaan Uwumbɔr aah nan cha waabɔnabr len pu na, ke Uwumbɔr bui, "M yin Maabo un nyan ni Ijipt aatiŋ ni." 16Le Herod bee ke bilankpalb ngbaan ŋmann u la. Le u gee liŋuul saakpen, le ki cha waasujatiib ku mbijabim bimɔk bi Betlehem, ni Betlehem aatingbaan ni na, bi ye ŋibin ŋilee aabim ni bi mu kaa fuu na. U nan baa bilankpalb ngbaan ke bi kan liŋmabil ngbaan bayoonn. Nima le cha u bee Yesu aabin aah saa pu na. 17Waah ku mbim ngbaan pu na, le ni gbiin Uwumbɔr aabɔnabr Jeremia aah nan len pu na, ke 18"Bi ŋun iwiil Rama aatiŋ ni, binib wii ikpowiil ki kaani. Bi ye Rechal do aapiib. Baabim pu le bi wii. Ubaa aan ŋma sɔŋ bisui; ba pu? baabim kpo a." 19Ni bi cha le Herod ti kpo. Waah kpo na, le Josef, u bi Ijipt aatiŋ ni na, kan Tidindaan Uwumbɔr aatuun tidaŋ ni. 20Le Uwumbɔr aatuun ngbaan bui u, "Fiin ki yoor ubo ngbaan ni una ki gir buen Juu yaab aatiŋ ni. Binib bi nan ban bin ku ubo ngbaan na, bi kpo a." 21Le u fii ki yoor ubo ngbaan ni una, ki ti fuu Juu yaab aatiŋ ni. 22Le u ŋun ke Ubɔr Herod aabo Akelaus jin ute aanaan Judea aatiŋ ni. Nima pu na, le Josef san ijawaan, kaa ban un buen nima. Le Uwumbɔr tuk u tidaŋ ni waah ga li cha nin chee na. 23Le u buen kitiŋ kibaa ni, bi yi ki ke Nasaret, ki bi Galilee aatiŋ ni na. Waah ŋa kena na, le ni gbiin Uwumbɔr aabɔnabtiib aah nan len pu na, ke bi ga yi Yesu ke Nasaret aatiŋ aanii la.

will be added

X\