MATIU 17

1Le iwiin iluub jer. Le u di Piita ni Jems ni unaal Jɔnn le ki di jon lijool fɔfɔk paab bibaa. 2Le uwon kpeln binimbil ni. Unimbil wɔb wiin ke nwiin aah wiin pu na. Le waawanpeenkaan kpaln tiwanpipiln ke nwiihn aah piin pu na. 3Le bi kan n-yaayoonn na aabɔnabtiib Moses ni Elaija bi len u chee tibɔr. 4Le Piita bui u, "Ndindaan, taah bi du na, ni ŋan. Aa yaa gee kan, cha m ŋa ŋibɔk ŋitaa, ki di libaa ki tii si, ki di liken ki tii Moses, ki di liken ki tii Elaija." 5Waah beenin len kena na, libuul ngbaan ni le ntaalangbapiin biin bi pu. Le nneel len ntaalangbapiin na ponn ni, "Njapɔɔn u m gee u na sɔ. Nnimbil gbiin u. Li ŋun waah len pu na man." 6Waadidiliib aah ŋun nneel ngbaan na, le bi san ijawaan saakpen, le ki di binimbil chiŋ kitiŋ. 7Le Yesu dan nan meeh bi, le ki bui bi, "Fiin. Taa san ijawaan man." 8Le bi lik paacham, kaa kan ubaa see Yesu baanja. 9Le bi gir sunn ni lijool ngbaan taab. Baah bi sunni na, le Yesu bui bi, "Ni taa tuk ubaa naah kan pu na, ki nan saa buyoonn min Unibɔn Aabo ga fikr nkun ni na." 10Le bi baa u, "Ba pu Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb len ke Elaija le ga puen dan le Uwumbɔr Aanileekoo nin fuu ni?" 11Le u bui bi, "Mbamɔn, see Elaija fuu ni, ki nan toor tiwan mɔmɔk. 12M tuk nimi la, Elaija puen fuu ni a. Le baa nyi u, ki ŋa u baah ban pu na. Baah ŋa u falaa pu na, kena le bi ga ŋa min Unibɔn Aabo mu falaa." 13Yesu aah len Elaija pu kena na, le waadidiliib bee ke u len Jɔnn u nan muin binib nnyun ni na aabɔr la. 14Le bi fuu kinipaak ngbaan aah bi nin chee na. Baah fuu ni na, le uja ubaa dan nan gbaan unimbiin ni, 15le ki bui u, "Ndindaan, san maabo kinimbaak. Libimbikl le joo u, ki ŋa u falaa saakpen, ki cha u lir mmii ni, ni nnyun ni kpaala kpaala. 16Le m joo ni u saadidiliib chee, le baa ŋma teb u." 17Le Yesu len, "Nimi dandana aanib, naa gaa Uwumbɔr ki kii, ki mu aa dii u mbamɔm. Ni ban ke m yunn ni chee kinye pu, aan ki li kpa limɔr ni pu, aan ni gaa mi ki kii? Li joo ni ubo ngbaan m chee." 18Baah joo ni u na, le Yesu kae libimbikl li joo u na. Le li nyan u ni. Libuul ngbaan ni le u pɔɔk, kaa ki bun. 19Le Yesu aadidiliib dan u chee bibaa, le ki baa u, "Ba pu taa ŋma nyan libimbikl ngbaan u ni?" 20Le u bui bi, "Naa gaa Uwumbɔr ki kii mbamɔm. Nima le naa ŋma nyan li. M tuk nimi mbamɔn la, ni yaa gaa Uwumbɔr ki kii siib kan, ni ga bui lijool ngbaan, 'Fii nima chee,' le li ga fii. Nibaa aan li pɔɔ ni chee. [ 21Libimbikl limina aaboln ma kan, ni yaa kaa lul bumɔb ki mee Uwumbɔr kan, naan ŋma nyan li.]" 22Le waadidiliib mɔmɔk aah bi Galilee aatiŋ ni na, le u bui bi, "Bi ga di min Unibɔn Aabo ki di ŋa binib aaŋaal ni, 23le bi ku mi. Le iwiin itaadaal Uwumbɔr ga fikr mi nkun ni." Le biponn bii saakpen a. 24Le bi fuu Kapenaum aatiŋ. Le binib bi gaar Uwumbɔr aadichal aamombil na dan nan baa Piita, "Saatiicha aa pa Uwumbɔr aadichal aamombil aa?" 25Le u bui bi, "U pa la." Le Piita aah fuu linampal na, le Yesu puen len u chee, "Simon, dulnyaa wee aabɔrb gaar baatiŋ aanib chee lampuu aan bicham chee? Aa dak kinye?" 26Le u bui u, "Bicham chee." Le Yesu bui u, "Kena kan, baatiŋ aanib aa pa. 27Tɔ, taa ban ti koo baataani ni. Li cha limɔɔl ni ki ti di njapiin lii nnyun ni. Saah ga chuu njan aajan u na, yoor u ki chuu waar umɔb. Le aa ga kan limombil umɔb ponn ni. Yoor li ki ti pa tii bi, m ni si pu."

will be added

X\