MATIU 16

1Le Farisii yaab ni Sajusii yaab bibaa nan dan Yesu chee, ki ban bin tɔŋ u, le ki bui u, "Tun lijinjiir aatuln Uwumbɔr aapɔɔn pu, ti kan." 2Le u bui bi, "Paacham yaa maln kijook kan le ni bui ke utaal aan nu. 3Paacham yaa maln ki bɔln kichakpiik ni kan, le ni bui ke utaal ga nu din. Paacham pu, le ni bee ke utaal ga nu aan waan nu. Le naa bee Uwumbɔr aah ŋani pu dandana na. 4Nimi dandana aanib, ni ye titunwambirdam la, kaa dii Uwumbɔr, nima le ni ban lijinjiir aatuln. Uwumbɔr aah nan ŋa lijinjiir aatuln ki ŋa waabɔnabr Jonah pu na, lituln limina aaboln le ni ga kan. Maan mɔk nimi lijinjiir aawan niken." Waah len kena na, le u siir nima ki cha bi. 5Le u ni waadidiliib puur limɔɔdaapuul. Le waadidiliib sunn kaa joo boroboro. 6Le Yesu bui bi, "Ni li nyi man Farisii yaab ni Sajusii yaab aaboroboro aanyɔk." 7Le bi bui tɔb, "Taah kaa joo boroboro na, nima le cha u len kena." 8Le Yesu bee baah len tɔb chee pu na, le ki baa bi, "Ba pu ni len tɔb chee ke naa joo boroboro? Naa gaa mi ki kii mbamɔm. 9Naa kee bee maabimbin aa? Naa teer maah nan di ŋiboroboro kpin ŋiŋmu ki di kpiin bijab ŋichur ŋiŋmu pu na aa? Ni nan yoor tijikaar ti gur na tibɔɔkur tiŋa? 10Naa teer maah nan di ŋiboroboro kpin ŋilule ki di kpiin bijab ŋichur ŋinaa pu na aa? Ni nan yoor tijikaar ti gur na tibɔɔkur tiŋa? 11Ba pu naa bee ke maa len boroboro aabɔr? M len ke ni li nyi Farisii yaab ni Sajusii yaab aaboroboro aanyɔk la." 12Waah len kena na, le bi bee ke waa len boroboro aabɔr. U len ke bi li nyi ki taa dii Farisii yaab ni Sajusii yaab aamɔkm. 13Le Yesu buen Siisarea Filipi aatingbaan ni. Waah bi nima na, le u baa waadidiliib, "Binib bui ke min Unibɔn Aabo ye ŋmaa?" 14Le bi bui u, "Bibaa len ke aa ye Jɔnn u nan muin binib nnyun ni, le biken mu len ke aa ye Uwumbɔr aabɔnabr Elaija u nan bi n-yaayoonn na la, le biken mu len ke aa ye Uwumbɔr aabɔnabr Jeremia aan Uwumbɔr aabɔnabr ubaa." 15Le u bui bi, "Nimi, ni len ke m ye ŋmaa?" 16Le Simon Piita bui u, "Aa ye Kristo u Uwumbɔr lee u na. Aa ye Uwumbɔr u fu na Aajapɔɔn la." 17Le Yesu bui u, "Simon, Jɔnn aajapɔɔn, Uwumbɔr aanyoor bi aa pu la. Naa ye unibɔn le kpiir kena ki mɔk si. Nte Uwumbɔr u bi paacham na le kpiir ki mɔk si. 18Piita, m tuk si la, aa ye litakpal. Litakpal limina pu le m ga di maanib ki di siin. Le nkun aapɔɔn aan nyaŋ bi. 19M ga tii si mpɔɔn Uwumbɔr aanaan ni. Tiwan ni aa ga buu dulnyaa wee ni na, nima le buu paacham mu. Tiwan ni aa ga buur lii dulnyaa wee ni na, nima le buur lii paacham mu." 20Le Yesu sur waadidiliib ke bi taa tuk unii ubaa ke u ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo ngbaan. 21N-yoonn ngbaan le Yesu piin ki bi kpiir tuk waadidiliib, "See m buen Jerusalem ki ji falaa saakpen. Juu yaab aaninkpiib ni Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ga ŋa mi falaa saakpen, le ki ku mi. Iwiin itaadaal le Uwumbɔr ga fikr mi nkun ni." 22Le Piita di u ki di nyan ngbaan, le ki kae u, "Ndindaan, Uwumbɔr cha ni ŋa libuln ki daa jer. U taa cha ni pii si." 23Le Yesu fenn Piita wɔb le ki bui u, "Kinimbɔŋ, siir foor m chee. Aa ye lisugeln la, le ki lek mi nsan. Saa dak ke Uwumbɔr aah dak pu na. Aa dak ke binib aah dak pu na la." 24Le Yesu bui waadidiliib, "Unii yaa ban un dii mi kan, un yii ubaa, ki yoor waadɔpuinkoo aan ki li dii mi. 25Unii umɔk kaan ŋma kpo m pu na kan, waamɔfal ga bee yooli la. Unii umɔk ga ŋma kpo m pu na kan, u ga kan limɔfal li kaa kpa ndoon na. 26Unii yaa kan dulnyaa wee ni aawan mɔmɔk ki lann waamɔfal kan, ba aanyoor le u kan? Unii tee ga di ba ki daa waamɔfal? 27Min Unibɔn Aabo ga fuu ni ki ga li kpa Nte Uwumbɔr aapɔɔn. Le Uwumbɔr aatuuntiib ga li dii mi. N-yoonn ngbaan le m ga tii binib mɔmɔk lipal, baatuln aah ŋeer pu na. 28M tuk nimi mbamɔn la, binib bi si du na ponn ni bibaa aan kpo see bi puen kan min Unibɔn Aabo ji maanaan waahr."

will be added

X\