MATIU 14

1N-yoonn ngbaan le Ubɔr Herod ŋun Yesu aabɔr, 2le ki bui waatutuliib ke "Jɔnn u nan muin binib nnyun ni na le na. U fikr nkun ni la. Nima le cha u kpa mpɔɔn, ki tun lijinjiir aatun." 3Budabu pu cha Herod len kena na le ye ke u nan chuu Jɔnn ki buu u tikululn ki di ŋa kiyondiik ni. Taani u cha u chuu u na le ye ke Jɔnn bui u 4ke waah joo unaal aapuu Herodias na, naa ŋan, ke u bii Uwumbɔr aakaal la. 5Jɔnn aah len kena na, le Herod ban ke un ku u, le ki san Juu yaab ngbaan ijawaan. Bi len ke Jɔnn ye Uwumbɔr aabɔnabr la. 6Le Herod aamalndaal aawiin fuu ni. Le u ŋa tijiir bin jin. Le Herodias aabisal dan nan waa liwaal Ubɔr Herod ni waanib aanimbiin ni. Le ni mɔɔ Herod saakpen a. 7Le u puu tipuul ke u ga tii u waah ban pu na. 8Le una bui u ke un bui Ubɔr Herod ke un tii u Jɔnn aayil likusambil ponn ni. 9Usaapɔɔn ngbaan aah bui u kena na, le Ubɔr Herod aasui bii. Waah puu tipuul ti bicham aanimbil ni na, nima le waa ban ke ti bee. 10Nima le u tun unii ke u li cha kiyondiik ponn ni ki ti gii ni Jɔnn aayil. 11Le u yoor ni uyil likusambil ponn ni ki di tii usaapɔɔn ngbaan. Le u mu di ti tii una. 12Le Jɔnn aadidiliib dan nan yoor lininkpol ngbaan ki ti di sub, le ki buen ti tuk Yesu. 13Yesu aah ŋun kena na, le u koo buŋɔb ni, le ki buen kipɔɔk ni, binib aah kaa bi nin chee na. Le kinipaak ngbaan ŋun ke u buen, le ki nyan baatim ni, le ki chuun kitiŋ ki buen u chee. 14Le waah nyan buŋɔb ni na, le u kan kinipaak saakpeŋ, le ki san bi kinimbaak, le ki teb bi ponn ni bi kaa kpa laafee na. 15Le kijook joor. Le waadidiliib dan nan bui u, "Ti bi kipɔɔk ni la. Ni jer tijikaar aajim yoonn a. Tun kinipaak ngbaan bin buen itingbaan ni ki ti daa tijikaar ji." 16Le u bui bi, "Taa tun bi man. Nimi, tiin bi tijikaar man bin ji." 17Le bi bui u, "Ŋiboroboro kpin ŋiŋmu ni ijan ilee baanja le bi." 18Le u bui bi, "Li joo ni ki tii ni mi man," 19le ki bui kinipaak ngbaan, "Kaln kitiŋ timoosɔnn pu man," le ki yoor ŋiboroboro kpin ŋiŋmu ni ijan ilee ngbaan, le ki waan lik paacham, le ki doon Uwumbɔr, le ki gii boroboro ni ijan ngbaan, le ki di tii waadidiliib. Le bi yakr siin kinipaak ngbaan mɔk aanimbiin ni. 20Le bi mɔmɔk ŋman ki bab. Le baah ŋman ki bab ki gur na, le Yesu aadidiliib yoor tijikaar ti gur na ki gbiin tibɔɔkur kipiik ni tilee. 21Bijab bi jin tijikaar ngbaan na, ga nan li fuu ŋichur ŋiŋmu la. Baa kahn bipiib ni mbim kpee. 22Libuul ngbaan ni le Yesu muk waadidiliib ke bin koo buŋɔb ni ki luln u pu nsan ki puur limɔɔdaapuul. Le u tuk kinipaak ngbaan ke bi li cha kun. 23Waah tuk bi kena na, le u jon lijool paab ubaa, un ti mee Uwumbɔr. Le ni mue. Le u bi nima chee ubaa. 24Waadidiliib bi buŋɔb ni limɔɔl aakaasisik ni. Libuln mu daar saakpen ki tok bi, tinyunkpeln mu yeŋni baaŋɔb. 25Ikooja aah wii buyoonn na, le u chuun nnyun paab, ki buen bi chee, ki ŋaŋ bi. 26Le waadidiliib kan u chuun nnyun pu, le ki san ijawaan saakpen, le ki len ke ni ye utekpiir aawiin la, le ki faa ikuun tɔn tɔn. 27Libuul ngbaan ni le Yesu bui bi, "Chuu nibaa man. Min ye. Ni taa san ijawaan man." 28Le Piita bui u, "Ndindaan, ni yaa sil ye si kan, bui mi ke m chuun nnyun pu ki dan aa chee." 29Le Yesu bui u, "Li chuun choo." Le Piita nyan buŋɔb ni, le ki chuun nnyun pu ki cha Yesu chee. 30Le u kan libuln aah daar ki feeni tinyunkpeln pu na, le ki san ijawaan, le ki piin ki bi muini cha, le ki teen, "Ndindaan, nyan mi." 31Libuul ngbaan ni le Yesu taln uŋaal ki chuu u, le ki bui u, "Saa gaa mi ki kii mbamɔm. Ba ŋa aa beeni?" 32Le bi mɔmɔk bilee koo buŋɔb ni. Libuul ngbaan ni le libuln ŋmin. 33Le binib bi bi buŋɔb ponn ni na gbaan Yesu aanimbiin ni, le ki dooni u, le ki len, "Mbamɔn, aa sil ye Uwumbɔr Aajapɔɔn." 34Le bi fuu limɔɔdaapuul Genesaret aatiŋ chee, le ki nyan buŋɔb ni. 35Le kitiŋ ngbaan aanib bee u, le ki buen itingbaan mɔmɔk ni, le ki ti yoor bibum mɔmɔk, le ki joo ni bi Yesu chee, 36le ki mee u ke u cha bibum meeh waabɔkul aamɔjuul. Bimɔk aah meeh li na, libuul ngbaan ni le bi pɔɔk a.

will be added

X\