MATIU 13

1Leyaadaal ngbaan le Yesu nyan lipaal, le ki buen ki ti kal limɔɔl aagbaan. 2Le kinipaak saakpeŋ dan u chee, le ki wiir. Nima le u koo buŋɔb ni, nnyun ni, le ki kal bu ponn ni. Kinipaak ngbaan mɔmɔk mu si lipaal. 3Le u tuk bi tibɔr pam ŋiyaataŋak ponn ni, le ki bui ke "Ukpaal ubaa le nan buen un ti yaa njikaabim. 4Waah yaa na, le mubaa lir nsan ponn ni. Le inyoon dan nan peei jin. 5Le mubaa mu lir ntaakpateer paab, titan aah kaa wiir nin chee na. Titan aah kaa wiir na, le mu guu puln mala. 6Le nwiin puu, le ki ton, le ki see mu. Mu aah kaa kpa inyaan mbamɔm na, le mu yɔl. 7Le mubaa mu lir ikokon ponn ni. Le ikokon muun ki saa ku mu. 8Le mubaa mu lir kitiŋ ki ŋan na ponn ni le ki mar. Ngem lu nkub nkub, ngem mu lu imonko itaataa, ngem mu lu piitaa piitaa. 9"Un kpa litafal na, un ŋun." 10Le waadidiliib dan nan baa u, "Ba pu aa ŋak bi ŋiyaataŋak?" 11Le u bui bi, "Nimi le Uwumbɔr cha ni bee waanaan aabɔbɔr-kaan, le kaa cha bima le bee. 12Un kpa maaliin na, Uwumbɔr ga kpee u, le u li kpa saakpen. Un kaa kpa na, Uwumbɔr ga chuu gaa waah kpa i pɔkaa na. 13Kinipaak ngbaan lik, kaa waa, ki pel kaa ŋun, kaa bee maaliin aatataa. Nima le cha m ŋak bi ŋiyaataŋak. 14Baah bi pu na, le ni gbiin Uwumbɔr aabɔnabr Aisaya aah nan len pu na, ke 'Bi ga ŋun ki ŋun, kaan bee Uwumbɔr aaliin aatataa. Bi ga lik ki lik kaan li waa. 15Ba pu? binib ngbaan aatafal pɔɔ. Bitafal kpaa la. Bi ŋub binimbil, kaa ban ke binimbil waa, kaa ban ke bitafal ŋun, kaa ban ke bisui bee Uwumbɔr aaliin aatataa, kaa ban ke bin kpeln baabimbin ki dii Uwumbɔr aasan, un teb bi.' 16"Nimi maadidiliib, Uwumbɔr aanyoor bi ni pu; ba pu? ninimbil woln, nitafal mu ŋun. 17M tuk nimi mbamɔn la, Uwumbɔr aabɔnabtiib pam ni bininyaan pam nan ban bin kan naah kan tiwan ni na, kaa kan. Bi nan ban bin ŋun naah ŋun tibɔr ti na, kaa ŋun ti." 18"Li pel man ke m tuk nimi un yaa njikaabim na aayaataŋakl aatataa. 19Binib yaa ŋun Uwumbɔr aanaan aaliin, kaa bee yaatataa kan, le Kinimbɔŋ u bir na ga dan nan nyan iliin i bi bisui ni na. Njikaabim mu lir nsan ponn ni na le na. 20Njikaabim mu lir ntaakpateer pu na mu ye binib bi ŋun iliin ngbaan, ki gaa i mala ni mpopiin. 21Le baa gaa i mbamɔm bisui ni. Bi ga li joo i ni yunn siib. Bi yaa kan limukl i pu kan, bee binib yaa ŋa bi falaa i pu kan, libuul ngbaan ni, le bi ga di i lii. 22Binib ngem mu bi ke njikaabim mu lir ikokon ponn ni na la. Bi ŋun iliin ngbaan la. Le bitafal bi baabimbin ni, ni liwankpal ni. Nima le ku iliin ngbaan bisui ni, le yaa mar. 23Binib bi ŋun iliin ngbaan ki bee yaatataa, ki kii i na, bima le bi ke njikaabim mu lir kitiŋ ki ŋan na ponn ni, ki mar na. Ngem lun nkub nkub, ngem mu lun imonko itaataa, ngem mu lun piitaa piitaa." 24Le Yesu ki ŋak bi liyaataŋakl liken, ke "Uwumbɔr aanaan naahn ukpaal u yaa ipui i ŋan na waakpaab ni na la. 25Kinyeek kibaa daal, binib aah dɔ geen na, le waadin dan nan di timoor ki yaa ŋmar ipui ngbaan ponn ni, le ki buen. 26Ipui aah muun ki mar na le bi kan timoor mu bi i ponn ni. 27Le ukpaal ngbaan aatutuliib dan nan baa u, 'Timi aaninkpil, saa nan di ipui i ŋan na le di yaa saakpaab ni ii? Timoor ngbaan mu nyan ni la?' 28Le u bui bi, 'Maadin ubaa le ŋa kena.' Le bi baa u, 'Aa ban ke ti buen ti ŋɔi nyan timoor ngbaan aa?' 29Le u bui bi, 'Aayii. Di cha man. Ni yaa ŋɔi nyan timoor ngbaan kan, nibaakan ipui ibaa mu ga li kpaan ŋɔi ki dii ti. 30Cha man ipui ngbaan ni timoor ngbaan kpaan muun, aan ki nan biir. Ni yaa nan ŋeer lipuicheer kan, le m ga tuk bipuicheeb: Puen ŋɔi nyan man timoor ngbaan waahr, aan ki buu ti, ki di see mmii, aan ki nin chee ipui ki di fu maapil ponn ni."' 31Le Yesu ki ŋak bi liyaataŋakl liken, ke "Uwumbɔr aanaan naahn tisufar aabil bi yi li ke mustad li uja ubaa nan di bun waakpaab ni na. 32Tisufar ngbaan aabil le ye liwaatiir, ŋibil mɔmɔk filk jer lima la. Bi yaa di libil ngbaan ki di bun kan, li ga puln ki muun, ki jer tisufar mɔmɔk, ki ga ŋa busub la. Le inyoon i laani paacham na dan nan ter yaadir bu aabon pu." 33Le Yesu ki ŋak bi liyaataŋakl liken, ke "Uwumbɔr aanaan naahn boroboro aanyɔk mu upii nan di ŋa boroboro aayon ponn ni, boroboro ngbaan mɔk duun la." 34Kena le Yesu ŋak ŋiyaataŋak ki tuk kinipaak ngbaan, le kaa len tibaa bi chee see ŋiyaataŋak ŋmeen. 35Waah ŋa kena na, le ni gbiin Uwumbɔr aabɔnabr aah nan len pu na ke "U ga waar umɔb ki ŋak ŋiyaataŋak, ki len tibɔbɔrkaan ti nan bɔr buyoonn Uwumbɔr nan naan dulnyaa wee na, ki nan saa dandana wee na." 36Le Yesu cha kinipaak ngbaan, ki gir buen kidiik ni. Le waadidiliib dan u chee, ke un tuk bi timoor ti bi ipui ponn ni na aayaataŋakl aatataa. 37Le u bui bi, "Ukpaal u yaa ipui i ŋan na le ye min Unibɔn Aabo. 38Bukpaab ngbaan le ye dulnyaa wee. Ipui i ŋan na le ye Uwumbɔr aanaan ni aanib. Timoor ngbaan le ye Kinimbɔŋ u bir na aanib. 39Ukpaal aadin u yaa timoor ngbaan na le ye Kinimbɔŋ. Lipuicheer le ye dulnyaa aadoon. Bipuicheeb ngbaan le ye Uwumbɔr aatuuntiib. 40Baah nan ŋɔi timoor ki di see mmii ponn ni na, dulnyaa aadoon ga li bi kena la. 41Min Unibɔn Aabo ga tun ni maatuuntiib dulnyaa wee ni, bi nan chuu titunwambirdam ni bitɔtɔŋ mɔmɔk, aan ki nyan bi maanaan ni, 42ki di ti ŋa mmii saakpiin ni. Bi ga wii ki ŋman ŋinyin nima chee. 43N-yoonn ngbaan le bininyaan ga li bi Bite Uwumbɔr aanaan ni, ki wiin ke nwiin aah wiin pu na. Un kpa litafal na, un ŋun." 44"Uwumbɔr aanaan naahn liwankpal li bɔɔ bukpaab ni, kitiŋ ponn ni na. Le uja ti kan liwankpal ngbaan, le ki ki di biin li pu. Le ni mɔ u ki ti nyaŋ. Le u buen ke un ti kooh waawan mɔmɔk, ki gir ti daa bukpaab ngbaan." 45"Uwumbɔr aanaan naahn uwankoor u chuun ban nleen mam mu ŋan na, un daa, 46le ki kan nleen nyaan mu kpa kidaak saakpen na, le ki buen ti kooh waawan mɔmɔk, le ki ti daa nleen nyaan ngbaan." 47"Uwumbɔr aanaan naahn kipɔɔk ki bi di mee nnyun ni na, ki chuu ijan mɔk aaboŋ na. 48Kaah gbii ijan na, le bi yoor nyan lipaal, le ki kal, le ki gahln i ŋan na ki di ŋa tibɔɔkur ni, ki cha i kaa ŋan na, ki di mee. 49Dulnyaa aadoon mu ga nan li bi kena la. Uwumbɔr aatuuntiib ga nan dan dulnyaa ni, ki nan gahln titunwambirdam bininyaan ponn ni, 50ki ti di ŋa mmii saakpiin ni, binib aah wii ki ŋman ŋinyin nin chee na." 51Le Yesu baa bi, "Ni bee tibɔr timina mɔmɔk aatataa aa?" Le bi kii, "Een." 52Le u bui bi, "Unii u tuk binib Uwumbɔr aakaal na yaa dii mi kan, u naahn udichaldaan u nyan ni waawankpal ponn ni tiwankpok ni tiwanpɔɔn ki joo tii binib na; ba pu? u ga ŋma tuk binib Uwumbɔr aakaal, ni maaliinpɔɔn mu." 53Le waah ŋak ŋiyaataŋak ngbaan ti doo na, le u siir nima, 54le ki gir kun udo aatiŋ ni, le ki koo mmeen aadiik ni, le ki tuk binib Uwumbɔr aaliin. Waah tuk bi pu na, le ni gar bi. Le bi baa tɔb, "Uja wee kan nlan mue la chee? U kan mpɔɔn mue la chee ki tun lijinjiir aatun ngbaan? 55Waa ye kapenta na aabo la aa? Una aa ye Mari la aa? Unaatiib aa ye Jems ni Josef ni Simon ni Judas la aa? 56Uninkpatiib mɔmɔk aa bi du chee na la aa? U kan nlan mue ni mpɔɔn mue la chee?" 57Bi len kena ki yii u. Le Yesu bui bi, "Binib pak Uwumbɔr aabɔnabtiib see bido aatiŋ aanib, ni baachiln ni aanib baanja le aa pak bi." 58Baah kaa gaa u ki kii na, le waa tun lijinjiir aatun pam nima chee.

will be added

X\