MATIU 12

1N-yoonn ngbaan le Yesu ni waadidiliib bɔɔ dii kisaak ponn ni Juu yaab aakpakool daal. Le nkon joo waadidiliib. Le bi piin ki bi chur tijikaar ki geei ki per ki ŋmɔ. 2Le Farisii yaab kan baah ŋani pu na, le ki bui Yesu, "Lik saadidiliib aah ŋani pu na. Timi aakaal aa kii ke bi ŋa kena likpakool daal." 3Le u baa bi, "Naa karn Ubɔr David aah nan ŋa pu na aa? Nkon nan joo u ni waanib. 4Le u koo Uwumbɔr aadichal ni. Le u ni bi ŋman Uwumbɔr aaboroboro. Baah ŋman boroboro ngbaan na, le bi bii Moses aakaal mu len ke Uwumbɔr aatotoortiib baanja le ga ŋmɔ boroboro ngbaan. 5Tɔ, likpakool daal mɔmɔk Uwumbɔr aatotoortiib bi bi waadichal ni na mu bii likpakool daal aakaal, le ubaa aa galn bi. Naah kee karn kena Nkaal aagbaŋ ni ii? 6M tuk nimi la, un jer Uwumbɔr aadichal na bi du. 7Uwumbɔr aagbaŋ len ke waa ban ke binib toor kitork baanja ki tii u. U ban ke bi li san tɔb kinimbaak. Ni yaa ba nyi iliin ngbaan aatataa kan, naa ba ga galn binib bi kaa kpa taani na. 8Tɔ, min Unibɔn Aabo le ye likpakool daal mu Aadindaan." 9Le u siir nima, le ki koo baameen aadiik ni. 10Le uja uyaaŋaal faan na bi nima. Le bi ban ke bin galn Yesu, le ki baa u, "Timi aakaal kii ke unii li teei bibum likpakool daal aa?" 11Le u baa bi, "Ni ponn ni ubaa yaa kpa upiih ubaa kan, u yaa lir libuln ni likpakool daal kan, saan nyan u uu? 12Unibɔn aa jer upiih ii? Nima le mɔk ke timi aakaal kii ke ti ter binib likpakool daal." 13Waah len kena na, le u bui uja uyaaŋaal faan na, "Taln aaŋaal." Le u taln uŋaal. Le mu naar, ki pɔɔk ke muken na. 14Le Farisii yaab nyan lipaal, le ki kpokl baah ga ŋa pu ki ku Yesu na. 15Le Yesu bee baah kpokl pu na, le ki siir nima. Le kinipaak dii u. Le u teei bibum mɔmɔk, 16le ki bui bi ke bi taa li joo u mooni. 17Waah ŋa kena na le ni gbiin Uwumbɔr aabɔnabr Aisaya aah nan len pu na, ke Uwumbɔr len ke 18"Maatutuln u m lee u na sɔ. M gee u. Nnimbil gbiin u. M ga di Maafuur nyaan ki di ŋa u ni. Le u ga tuk ŋinibol mɔmɔk maah ga ji binib tibɔr pu na. 19Waan li kpak kinikpakpak, kaan li teeni, kaan li kpa kifuuk ntim ni, 20kaan koo ndɔ mu boon na, kaan junn karyaa u kaa wiin na. U ga kan bunyaŋ ki cha kijaak mɔmɔk doo. 21U pu, le ŋinibol aanib mɔmɔk ga li kpa limakl." 22Le binib bibaa joo ni unii u tiyaayar ŋa u ujoon ni ubir na Yesu chee. Le Yesu teb u, le u len, le ki likr. 23Le ni gar kinipaak ngbaan mɔmɔk pam. Le bi bi baa tɔb, "Uja ngbaan ye Ubɔr David Aayabil aa?" 24Farisii yaab aah ŋun kena na, le bi len ke Beelsebul, u ye tiyaayar aayidaan na, le tii u mpɔɔn ke un nyan tiyaayar binib ni. 25Le Yesu bee baalandakbir, le ki bui bi, "Nnaan mubaa ni aanib yaa jaa tɔb kijaak kan, nnaan ngbaan ga bee yooli la. Kitiŋ kibaa ni aanib mu yaa jaa tɔb kijaak kan, kitiŋ ngbaan ga bee yooli. Lidichal libaa ni aanib mu yaa jaa tɔb kijaak kan, lidichal ngbaan ga bee yooli. 26Tiyaayar aayidaan yaa nyan tiyaayar binib ni kan, u jan ubaa kijaak la. Waanaan ga ŋa kinye aan ki sil? 27Ni yaa len ke tiyaayar aayidaan Beelsebul le tii mi mpɔɔn ke m nyan tiyaayar binib ni kan, ke ŋmaa tii nimi aanib mu mpɔɔn ke bin nyan tiyaayar binib ni? Nimi aanib aah ŋani pu na le ga mɔk ke ni kpa mbamɔn aan naa kpa. 28Tɔ, Uwumbɔr Aafuur nyaan le tii mi mpɔɔn le m nyan tiyaayar binib ni. Nima le mɔk ke Uwumbɔr aanaan fuu ni ni chee." 29"Ubaa aan ŋma koo mpɔɔndaan aadichal ni ki bii waawan, see u puen buu u le waahr, le ki nin bii waadichal. 30"Unii umɔk kaa dii mi na, u ye maadin la. Unii umɔk kaa kuuni binib tii mi na, u yaar bi la. 31M tuk nimi la, Uwumbɔr ga di cha binib aatunwambir ni baasiibil mɔmɔk ki pinn bi. Uwumbɔr Aafuur nyaan ma kan, unii yaa sii muma kan, Uwumbɔr aan di cha pinn udaan ngbaan. 32Unii yaa bii min Unibɔn Aabo kan, Uwumbɔr ga di cha pinn u. Unii yaa bii Uwumbɔr Aafuur nyaan kan, Uwumbɔr aan di cha pinn u dulnyaa wee ni, kaan di cha pinn u paacham." 33"Busub yaa ŋan kan, bu aasubil ga li ŋan. Bu yaa kaa ŋan kan, bu aasubil mu aan li ŋan. Bu aasubil pu le aa ga bee bu aah ye busub bu na. Kena le unii aatuln pu le ga cha aa bee ke u ŋan aan waa ŋan. 34Nimi ikuub aabim, ni ye titunwambirdam la. Ni ga ŋa kinye ki len iliin i ŋan na? Ilandak i gbii unii aasui ni na, ima le u ga len. 35Ilandak nyaan bi uninyaan aasui ni, nima le u ga len iliin i ŋan na. Ilandak i kaa ŋan na bi unii u kaa ŋan na aasui ni, nima le u ga len iliin i kaa ŋan na. 36"M tuk nimi la, bundaln Uwumbɔr ga ji binib tibɔr na, leyaadaal ngbaan le bi ga kpiir baah nan len iliin yooli yooli na mɔmɔk ki tuk Uwumbɔr. 37Saaliin le ga nyan si. Saaliin mu le ga bii si." 38N-yoonn ngbaan le Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb bibaa ni Farisii yaab bibaa bui Yesu, "Tiicha, ti ban ke aa tun lijinjiir aatuln, aan tinimbil kan, aan ti gaa si ki kii." 39Le u bui bi, "Nimi dandana aanib, ni ye titunwambirdam la, kaa dii Uwumbɔr, nima le ni ban lijinjiir aatuln. Uwumbɔr aabɔnabr Jonah aah nan bi ujan saakpiin aaponn ni iwiin itaa ni tinyer titaa pu na, 40kena le min Unibɔn Aabo mu ga li bi kitiŋ ponn ni iwiin itaa ni tinyer titaa. Lijinjiir aatuln limina baanja le ni ga kan. 41Jonah nan tuk Ninefa aatiŋ aanib Uwumbɔr aaliin. Le bi kpeln baabimbin. Min, u jer Jonah na, le tuk nimi Uwumbɔr aaliin, le naa kpeln nimi aabimbin. Bundaln Uwumbɔr ga ji binib tibɔr na, Ninefa aatiŋ aanib aah nan kpeln baabimbin pu na, nima le ga mɔk ke nimi aabɔr bii. 42Upiibɔr u nyan ni ŋŋaaŋgan aasikakl wɔb na, nan nyan ni dandar ke u nan ŋun Ubɔr Solomon aalan aaliin. Min u jer Solomon na bi du la, le naa ŋun maaliin. Bundaln Uwumbɔr ga ji binib tibɔr na, upiibɔr ngbaan aah nan ŋa pu na, nima le ga mɔk ke nimi aabɔr bii." 43"Tiyaayar yaa nyan unii ni kan, ti ga li chuun gɔr nnyun aah kaa bi kipɔɔk ki ponn ni na, ki ban taah ga kal nin chee ki fuur na, kaan kan. 44Le ti ga len ke ti ga gir kun taah nyan unii u ponn ni na la. Le ti ga gir ni, le ki nan kan ke bi toor taakookooyaan ki ŋa mbamɔm, nibaa aa bi ni ni. 45Le ti ga buen ki ti joo ni tiyaayar tilule ti bir ki jer ti na. Le ti mɔmɔk ga koo unii ngbaan ponn ni, ki ga li bi u ponn ni, le ki ŋa u yooli ki jer waah nan bi njan na pu na. Kena le ni ga ŋa ki tii dandana aanib; ba pu? baa ŋan." 46Yesu aah bi len kinipaak ngbaan chee na, le una ni unaatiib dan nan sil lipaal ki ban ke bin len u chee. 47Le kinipaak ngbaan ponn ni ubaa tuk u, "Aana ni aanaatiib si lipaal ki ban bin len aa chee." 48Le u baa bi, "Ŋmaa ye nna? Bilabi ye nnaatiib?" 49Le u taln uŋaal waadidiliib wɔb, le ki bui ke "Lik, nna ni nnaatiib sɔ. 50Ba pu? unii umɔk ŋani Nte Uwumbɔr u bi paacham na aah gee pu na, uma le ye nnaal, ni nninkpan, ni nna."

will be added

X\