MATIU 11

1Yesu aah tuk waadidiliib kena ki ti doo na, le u siir nima, ki buen ti moon Uwumbɔr aaliin itingbaan ni. 2Le Jɔnn u muin binib nnyun ni na bi kiyondiik ponn ni ki ŋun Yesu Kristo aah tun pu na. Le u tun ni waadidiliib u chee 3ke bin ti baa u ke u ye unii u Uwumbɔr aabɔnabtiib nan len ke u ga dan na aan waa ye? Bi li ban uken aa? 4Le Yesu bui bi, "Gir buen Jɔnn chee ki ti tuk u naah ŋun pu na, ni naah kan pu na: 5ke m likr bijoom aanimbil, ki teei biwɔb, ni bikɔndam, ni bitafakpaab, ki fikr bin kpo na nkun ni, ki tuk bigiim Uwumbɔr aabɔnyaan tee. 6Unii u kaa joo mi beeni na, Uwumbɔr aanyoor bi u pu." 7Le Jɔnn aadidiliib ki gir buen u chee. Baah cha na, le Yesu len kinipaak ngbaan chee Jɔnn aabɔr, ke "Naah nan buen Jɔnn chee kipɔɔk ni na, ni buen ni ti kan ba? Lipul li libuln fiini li na aa? Aayii. 8Ni buen ni ti kan ba? Uja u pee tiwan nyaan na aa? Aayii. Binib bi pee tiwan nyaan na bi bibɔrb aadichal ni la. 9Ni buen ni ti kan ba? Uwumbɔr aabɔnabr la aa? Mbamɔn, m tuk nimi la, ni kan unii u jer Uwumbɔr aabɔnabr na. 10Ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ni, ke Uwumbɔr bui Waanileekoo, 'Maatutuln sɔ. M tun ni u ke un luln nsan ki nan toor nsan ki siin si.' Jɔnn le ye ututuln ngbaan. 11M tuk nimi mbamɔn la, baa kee ma unii ubaa u jer Jɔnn u muin binib nnyun ni na. Le unii u ye uwaatiir Uwumbɔr aanaan ni na, u jer Jɔnn. 12Buyoonn Jɔnn nan fuu ni ki nan saa dandana na, le binib aanimbil man bin ti koo Uwumbɔr aanaan ni, le ki koo mpɔɔn pu. 13Uwumbɔr aakaal ni waabɔnabtiib aaliin nan len Uwumbɔr aanaan aah ga li bi pu na, ki nan saa Jɔnn aayoonn. 14Ni yaa ban ke ni pak baah nan len pu na kan, ni ga bee ke Jɔnn ye Uwumbɔr aabɔnabr Elaija u bi nan len ke u ga fuu ni na. 15Un kpa litafal un ŋun na kan, un ŋun. 16"M ga di ba ki di ŋaŋ dandana aanib ngbaan? Bi bi ke mbim mu ka kinyaŋ ni ki bui biŋeen aatɔtiib, 17'Ti pii ŋiwul le ki tii nimi, le naa saar. Ti wii ikpowiil, le naa kaani.' 18Dandana aanib ngbaan mu bi kena la; Jɔnn dan ki nan lul bumɔb, kaa nyu ndaan, le bi len ke u kpa Kinimbɔŋ. 19Min Unibɔn Aabo dan le ki ji le ki nyu, le bi len ke m ye upuusaakpendaan ki ye udaanyur, ki jɔnni bilampuugaab ni titunwambirdam la. Tɔ, binib bi kpa nlan mbamɔm na, bi bee ke Uwumbɔr aah ŋani pu na, ni ŋan." 20N-yoonn ngbaan le Yesu piin ki bi len ki kae ntim mubaa aanib. U nan tun lijinjiir aatun pam ntim ngbaan ponn ni, le baa kpeln baabimbin. Nima le cha u kae bi. 21U len ke, "Korasin aatiŋ aanib, tibɔbil bi ni pu. Betseda aatiŋ aanib, tibɔbil bi ni mu pu; ba pu? m yaa ba nan tun lijinjiir aatun Taya aatiŋ ponn ni, ni Saidon aatiŋ ponn ni ke maah tun ni ponn ni pu na kan, bi ba ga kpeln baabimbin ni yunn, ki li pee bɔtɔ aakekeln ki puk mfatan ki ŋa biyil pu, aan ki mɔk ke bisui bii baatunwambir pu. 22M tuk nimi la, bundaln Uwumbɔr ga ji binib tibɔr na, nimi aatafadaan ga li jer Taya aatiŋ aanib ni Saidon aatiŋ aanib aatafadaan. 23Nimi Kapenaum aatiŋ aanib, bi ga yoor nimi paacham aa? Aayii. Bi ga sunn nimi taab la; ba pu? m yaa ba nan tun lijinjiir aatun Sodom aatiŋ ponn ni ke maah tun ni ponn ni pu na kan, kitiŋ ngbaan ba ga li bi ki nan saa dandana wee. 24M tuk nimi la, bundaln Uwumbɔr ga ji binib tibɔr na, nimi aatafadaan ga li jer Sodom aatiŋ aanib aatafadaan." 25N-yoonn ngbaan le Yesu bui ke, "Nte Uwumbɔr, u ye paacham ni taab Aadindaan na, aa bɔr tibɔr timina bilankpalb ni binimbiwolm, le ki di mɔk chapɔɔtiib, nima pu na le m pak si. 26Nte, saageehn le na, nima le cha aa ŋa kena. 27"Tɔ, Nte Uwumbɔr le tii mi tiwan mɔmɔk. Ubaa aa nyi min Uwumbɔr Aajapɔɔn, see Nte Uwumbɔr. Ubaa mu aa nyi Nte Uwumbɔr, see min Ujapɔɔn. Binib bi m ban ke m di Uwumbɔr ki di mɔk bi na, bi mu nyi u. 28"Nimi bimɔk tun lituln ki ti bak na, dan m chee man, le m ga tii nimi lifuur. 29Gaa maatuln man, ki bae mbaen m chee; m bi suuna, ki sunn mbaa taab. Le ni ga kan lifuur; 30ba pu? maamɔkm aa pɔɔ. Maatuln mu aa nyuun."

will be added

X\