MATIU 1

1Yesu Kristo aamaal ponn ni le ŋmee kigbaŋ kee ponn ni. U nan ye Ubɔr David aayabil. David mu nan ye Abraham aayabil. 2Abraham nan ma Aisak, Aisak mu ma Jakob, Jakob mu ma Juda ni unaabitiib. 3Juda mu ma Peres ni Sera. Bina aayimbil le nan ye Tamar. Peres mu ma Hesron, Hesron mu ma Ram, 4Ram mu ma Aminadab, Aminadab mu ma Nashon, Nashon mu ma Salmon, 5Salmon mu ma Boas. Una aayimbil nan ye Rahab la. Boas mu ma Obed. Una aayimbil nan ye Ruf la. Obed mu ma Jese, 6Jese mu ma Ubɔr David. David mu ma Solomon. Una nan ye Yuraya aapuu la, le David kpan u. 7Solomon mu ma Rehoboam, Rehoboam mu ma Abija, Abija mu ma Asa, 8Asa mu ma Jehoshafat, Jehoshafat mu ma Joram, Joram mu ma Usia, 9Usia mu ma Jotam, Jotam mu ma Ahas, Ahas mu ma Hesekia, 10Hesekia mu ma Manase, Manase mu ma Amon, Amon mu ma Josia, 11Josia mu ma Jekonia ni unaabitiib buyoonn baadim nan faa bi butɔb ki chuu bi buen Babilon na. 12Baah chuu bi ki di buen Babilon ni na, nee aapuwɔb le Jekonia ma Shealtiel, Shealtiel mu ma Serubabel, 13Serubabel mu ma Abiud, Abiud mu ma Eliakim, Eliakim mu ma Asor, 14Asor mu ma Sadok, Sadok mu ma Akim, Akim mu ma Eliud, 15Eliud mu ma Eleasar, Eleasar mu ma Matan, Matan mu ma Jakob, 16Jakob mu ma Josef, u ye Mari aachal na. Mari mu ma Yesu u bi yi u ke Uwumbɔr Aanileekoo Kristo na. 17Abraham aamaal ponn ni ki yoor kena ki ti saa Ubɔr David aamaal na, ni nan ye yajatiib kipiik ni binaa. David aamaal ponn ni ki yoor ki ti saa buyoonn baadim chuu bi ki di buen Babilon aatiŋ ni na, nan ye yajatiib kipiik ni binaa. Buyoonn baadim chuu bi ki di buen Babilon ni na ki yoor ki ti saa Uwumbɔr Aanileekoo Kristo na, nan ye yajatiib kipiik ni binaa. 18Baah ga nan ma Yesu Kristo na, le bi nan puu ke bi ga di una Mari ki di tii Josef. Baa kee kuln u, le bi kan ke u kpa lipuul Uwumbɔr Aafuur nyaan pu. 19Uchal Josef aah ye uninyaan na, le waa ban ke tibɔr ngbaan nyan lipaal. U ban ke u loon ki yii u. 20Waah dakl tibɔr ngbaan kena na, le u kan Tidindaan Uwumbɔr aatuun ubaa tidaŋ ponn ni. Le Uwumbɔr aatuun ngbaan bui u, "Josef, Ubɔr David aayabil, taa yii ke saan joo Mari u li ye aapuu; ba pu? Uwumbɔr Aafuur nyaan le tii u lipuul ngbaan. 21U ga ma ubijabo, le aa ga yi u Yesu; ba pu? uma le ga nyan waanib baatunwambir ni." 22Nimina mɔmɔk nan ŋa ke ni gbiin Tidindaan Uwumbɔr aah nan cha waabɔnabr len pu na, ke 23"Usaapɔɔn u kaa nyi uja na ga nan dek lipuul ki ma ubijabo, bi ga li yi u ke Immanuel." (Naatataa le ye ke "Uwumbɔr bi ti chee".) 24Le Josef finn ki fii le ki nan ŋa Tidindaan Uwumbɔr aatuun aah tuk u ke un ŋa pu na, le ki yoor upuu Mari. 25Waa doon u chee le u nin ma waajan aabijabo. Le Josef yin u ke Yesu.

will be added

X\