MAK 9

1Le u nan ki tuk bi, "M tuk nimi mbamɔn la, binib bi si du na ponn ni bibaa aan kpo see bi puen kan Uwumbɔr aanaan fuu ni ni mpɔɔn." 2Le iwiin iluub jer a. Le Yesu di Piita ni Jems ni Jɔnn le ki di jon lijool fɔfɔk paab, bibaa. Le uwon kpeln binimbil ni. 3Le waawanpeenkaan kpaln tiwanpipiln, ki wiin chain. Ubaa aa bi dulnyaa wee ni, ki ga ŋma ŋa likekeln li li piin kena. 4Le bi kan n-yaayoonn na aabɔnabtiib Elaija ni Moses bi len Yesu chee tibɔr. 5Le ijawaan chuu waadidiliib saakpen. Piita aa nyi waah ga len pu na. Le u bui Yesu, "Tiicha, taah bi du na, ni ŋan. Cha ti ŋa ŋibɔk ŋitaa, ki di libaa ki tii si, ki di liken ki tii Moses, ki di liken ki tii Elaija." 7Le ntaalangbam dan nan biin bi pu. Le nneel len ntaalangbam na ni, "Njapɔɔn u m gee u na sɔ. Li ŋun waah len pu na man." 8Le bi fenn lik mala, kaa kan unii ubaa, see Yesu baanja. 9Le bi gir sunn ni lijool ngbaan taab. Baah bi sunni na, le Yesu bui bi, "Ni taa tuk ubaa naah kan pu na, ki nan saa buyoonn min Unibɔn Aabo ga fikr nkun ni na." 10Le bi kii kena. Bi mu baa tɔb, "Waah len ke u ga fikr nkun ni na, naatataa ye kinye?" 11Le bi baa u, "Ba pu Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb len ke Elaija le ga puen dan, le Uwumbɔr Aanileekoo nin fuu ni?" 12Le u bui bi, "Mbamɔn, see Elaija puen fuu ni ki nan toor tiwan mɔmɔk. Ni mu ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke min Unibɔn Aabo ga ji falaa saakpen. Binib mu ga yook mi. 13M tuk nimi la, Elaija puen fuu ni a. Le binib ŋa u bakaa, baah gee pu na. Bi ŋa u naah ŋmee pu Uwumbɔr aagbaŋ ni ke bi ga ŋa u pu na." 14Le bi fuu waadidiliib biken aah bi nin chee na, ki kan kinipaak saakpeŋ si gob bi. Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb bibaa mu bi kpak bi kinikpakpak. 15Le kinipaak ngbaan kan Yesu. Baah kan u na, le ni gar bi mɔmɔk pam. Le bi san buen u chee, le ki ti doon u. 16Le u baa waadidiliib, "Ni ni bi kpak ba pu?" 17Le kinipaak ngbaan ponn ni, uja ubaa bui u, "Tiicha, m joo ni maabo le aa chee. Libimbikl le joo u, ki ŋa u ubir. 18Laah chuu u nin chee na, li di u lii kitiŋ la. Le umɔb ponn ni puk tipupukr, le u ŋma ŋinyin. Le uwon chaar ki pɔɔk. Le m gaŋ saadidiliib ke bin teb u libimbikl ngbaan. Bi mu aa ŋma teb u." 19Le Yesu bui bi, "Nimi dandana aanib, naa gaa Uwumbɔr ki kii. Ni ban ke m yunn ni chee kinye pu, aan ki li kpa limɔr ni pu, aan ni gaa Uwumbɔr ki kii. Li joo ni ubo ngbaan m chee." 20Le bi joo ni u Yesu chee. Le libimbikl ngbaan aah kan Yesu na, li cha ubo ngbaan aawon gbaa saakpen. Le u lir kitiŋ, ki binni. Le umɔb puk tipupukr. 21Le Yesu baa ute, "Libimbikl ngbaan aah chuu saabo ngbaan na, ni yunn kinye?" Le ute bui u, "Li chuu u tibir ni la. 22Le li lir u mmii ni, ni nnyun ni, kpaala kpaala, ki ban li ku u. Aa yaa ga ŋma teb u kan, sam timi kinimbaak ki ter timi." 23Le Yesu bui u, "Aa len ke, 'M yaa ga ŋma teb u kan.' Nibaa aa pɔɔ un gaa mi ki kii na chee." 24Libuul ngbaan ni le uja ngbaan teen, "M gaa si ki kii la. Ter mi aan m gaa si ki kii mbamɔm." 25Le Yesu kan ke kinipaak ngbaan san choo, ki kuuni, ki gue bi. Le u kae libimbikl ngbaan, le ki bui li ke, "Libimbikl li ŋa u ubir ni utafakpaa na, m bui si la, nyan u ni, ki taa ki chuu u daalbaadaal." 26Le libimbikl ngbaan teen, le ki cha ubo ngbaan aawon gbaa saakpen, le ki nyan u ni. Le u dɔ ki naahn lininkpol. Le bi ponn ni pam bui ke u kpo a. 27Le Yesu chuu uŋaal, le ki fiin u. Le u fii sil. 28Le Yesu koo lidichal ni. Waah koo ni na, le waadidiliib nan dan u chee bibaa, le ki baa u, "Ba pu taa ŋma nyan libimbikl ngbaan u ni?" 29Le u bui bi, "Naan ŋma nyan libimbikl limina aaboln, see ni mee Uwumbɔr [ki lul bumɔb]." 30Le bi siir nima, le ki bɔɔ dii Galilee aatingbaan ni. Waa ban ke ubaa li nyi waah bi nin chee na; u ban ke u ni waadidiliib li bi bibaa, un tuk bi tibɔr tibaa. 31U bui bi ke "Bi ga di min Unibɔn Aabo, ki di ŋa binib aaŋaal ni, le bi ku mi. Bi yaa ku mi kan, iwiin itaa daal le m ga fikr nkun ni." 32Waadidiliib aa bee waah len pu na aatataa, kaa kaar bin baa u. 33Baah chuun nsan ni na, le waadidiliib kpak tɔb, "Ti ponn ni, ulau tee ye uninyuun?" Le bi fuu Kapenaum aatiŋ ni, le ki koo lidichal libaa ni. Baah bi kidiik ni na, le u baa bi, "Naah chuun nsan ni na, ni kpak ba pu?" Le bi si ŋmin. 35Le u kal, le ki yin waadidiliib kipiik ni bilee ngbaan mɔmɔk, le ki bui bi, "Unii yaa ban ke u li ye usanluln kan, un ŋa puwɔb yoo, ki li ye ni mɔmɔk aatutuln." 36Le u di ubo ki di siin bikaasisik ni, le ki yoor u uŋaal ni, le ki bui bi, 37"Unii umɔk gaa ubo umina aaboln maayimbil pu na, u gaa mi le na. Unii umɔk gaa mi na, naa ye mi baanja le u gaa, u gaa Uwumbɔr u tun ni mi na la." 38Le Jɔnn bui u, "Tiicha, ti kan unii ubaa nyan tiyaayar binib ponn ni saayimbil pu. U mu aa dii timi, nima le ti bui u ke un di cha." 39Le Yesu bui Jɔnn, "Taa ki tuk u ke un di cha. Unii yaa tun lijinjiir aatuln maayimbil pu kan, waan ŋma len tibɔbil m pu mala. 40Ba pu? un kaa kpak timi na, u si ti pu la. 41M tuk nimi mbamɔn la, unii yaa tii nimi nnyunyunkoo kan, naah ye maanib pu na le cha u tii nimi, u ga sil kan tiyaapar." 42"Mbim bi gaa mi ki kii na, unii yaa tɔŋ bi ponn ni ubaa ke un tun titunwambir kan, tibɔbil ga li bi u pu. Bi yaa ba tee di kinaak saakpeŋ, ki di tul leen uneen ni, ki tur u lii nnyusaakpem aabuul li nyoo na ni kan, ni soor ki tii u, ni u tɔŋ ubo ubaa. 43Aa yaa gee tiwan ke saah gee aaŋaal pu na kan, tiwan ngbaan yaa tɔŋ si ke aa tun titunwambir kan, di ni lii. Aa yaa lann ŋŋaal mbaa, ki kan limɔfal li kaa kpa ndoon na kan, ni soor ni aa li kpa iŋaal ilee, ki koo mmii mu kaan junn na ni. [ 44Nima chee, 'mmii ngbaan aan junn. Ŋikpaambil ŋi ji tiwon na mu aan kpo.'] 45Aa yaa gee tiwan ke saah gee aataal pu na kan, tiwan ngbaan yaa tɔŋ si ke aa tun titunwambir kan, di ni lii. Aa yaa lann litaal libaa, ki kan limɔfal li kaa kpa ndoon na kan, ni soor ni aa li kpa ŋitaa ŋilee, ki ti li bi mmii mu kaan junn na ni. [ 46Nima chee, 'mmii ngbaan aan junn. Ŋikpaambil ŋi ji tiwon na mu aan kpo.'] 47Aa yaa gee tiwan ke saah gee aanimbil pu na kan, tiwan ngbaan yaa tɔŋ si ke aa tun titunwambir kan, di ni lii. Aa yaa lann linimbil libaa ki koo Uwumbɔr do kan, ni soor ni aa li kpa ŋinimbil ŋilee, ki ti li bi mmii mu kaan junn na ni. 48Nima chee, 'mmii ngbaan aan junn. Ŋikpaambil ŋi ji tiwon na mu aan kpo.' 49"Uwumbɔr ga cha waanib mɔmɔk kan falaa, aan u ŋa bi chain. 50N-yaan ŋan la. Mu yaa bii ki yaa kaa ki mɔ kan, nibaa aa bi ki ga ki ŋma ŋa mu aan mu mɔɔk. Ni li bi ke n-yaan aah mɔ pu na, ki li bi suuna tɔb chee man."

will be added

X\