MAK 6

1Le Yesu siir nima chee, ki gir buen udo aatiŋ ni. Le waadidiliib dii u. 2Likpakool daal, le u buen mmeen aadiik ni, le ki tuk binib Uwumbɔr aaliin. Le kinipaak bi bi nima na aah ŋun waaliin na, ni gar bi pam. Le bi baa tɔb, "Uja wee kan nimina mɔmɔk la chee? U tee kpa ba aalanboln na? Waah tun lijinjiir aatun pu na, u ŋani kinye ki tun ŋi? 3Waa ye kapenta na aa? Waa ye Mari aajapɔɔn la aa? Waa ye Jems ni Joses ni Judas ni Simon aakpil la aa? Uninkpatiib aa bi du chee na la aa?" Binib ngbaan len kena ki yii u. 4Le u bui bi, "Binib pak Uwumbɔr aabɔnabtiib la, see bido aatiŋ aanib, ni baamaal, ni baachiln ni aanib baanja le aan pak bi." 5Le u di uŋaal paan bibum siib pu, le ki teb bi, kaa ki ŋma tun lijinjiir aatuln liken nima chee; ba pu? baa gaa u ki kii. 6Baah kaa gaa u ki kii na, le ni gar u pam. Le u bɔɔ dii itingbaan ni, le ki tuk binib Uwumbɔr aaliin. 7Le u yin waadidiliib kipiik ni bilee, ke un ti tun bi nibaa chee, bileelee, bileelee. U tii bi mpɔɔn ke bin ti nyan tiyaayar binib ni, 8le ki bui bi, "Ni taa tun lisachuln aatuln libaa. Ni taa li joo nibaa see kijangbeek baanja. Ni taa li joo tijikaar, ki taa li joo litaakɔr, ki taa li joo ŋimombil tikpalɔl ni, ki taa li joo libɔkul ki kpee naah pee li na pu. 9Ni li tak ŋinaatak man. 10Naah ti koo lidichal li ponn ni na, ni li bi li ponn ni ki ti saa bundaln ni ga nyan kitiŋ ngbaan ponn ni na, ki taa ki jir lidichal. 11Kitiŋ kibaa aanib yaa kaa gaa nimi, ki yaa yii nimi aaliin kan, ni nyan nima, ki kpaar nitaa aatatan ki lii nima. Nimina le ga li ye nsurm ki tii bi." 12Le waadidiliib buen, le ki bui binib, "Kpeln nimi aabimbin man." 13Bi nyan tiyaayar binib pam ponn ni, ki di nkpan, ki di nuk binib pam aayil, ki teb bi. 14Le Yesu aayimbil moon ni kookoo. Le Ubɔr Herod mu ŋun u pu, le ki bui ke Jɔnn u nan muin binib nnyun ni na fikr nkun ni la, nima le cha u kpa mpɔɔn ki tun lijinjiir aatun ngbaan. 15Le biken mu bui ke u ye Uwumbɔr aabɔnabr Elaija u nan bi n-yaayoonn na la. Le biken mu bui ke u ye Uwumbɔr aabɔnabr ke bibɔnabtiib bi nan bi n-yaayoonn na la. 16Tɔ, Ubɔr Herod aah ŋun Yesu aabɔr na, le u bui, "U ye Jɔnn, u m nan chuu gii uyil na. U fikr nkun ni la." 17Budabu pu Ubɔr Herod len kena na le ye ke u nan tun waasujatiib bin ti chuu Jɔnn, ki buu u tikululn, ki di ŋa kiyondiik ni. Taani u cha u chuu u na, le ye ke Jɔnn nan bui u ke waah ŋa pu na, naa ŋan. Ba pu? Ubɔr Herod kpa naal, bi yi u ke Filip, le ki nan gaa unaal ngbaan aapuu u chee. Bi yi upii ngbaan ke Herodias. 18Le Jɔnn bui Ubɔr Herod ke waah gaa unaal aapuu na, u bii Uwumbɔr aakaal la. 19Nima pu na le Herodias nan nan Jɔnn, ki ban un ku u, kaa ŋman; 20ba pu? Ubɔr Herod aa cha u ŋa u nibaa. Herod san Jɔnn ki bee ke u ye uninyaan u bi chain na. Nima pu na, le Herod gee un pel waaliin. Waah ŋun waaliin na, ni ŋa u ilandak saakpen a. 21Le Ubɔr Herod aamalndaal aawiin nan fuu. Le u ŋa tijikaar pam, le ki yin bininyuun, ni waasujatiib aaninkpiib, ni Galilee aatiŋ aaninkpiib, ke bin dan nan ji. 22Baah bi ji tijikaar ngbaan na, le Herodias aabisal dan nan saar bi mɔmɔk aanimbiin ni. Le ni mɔɔ Ubɔr Herod, ni bimɔk ji u chee tijikaar na. Le Ubɔr Herod bui u ke u ga tii u ipiin. U yaa len waah ban pu na kan, nima le u ga tii u. 23U puu Uwumbɔr ke u ga tii u waah ban pu na; ni yaa po ye waanaan ligeln kan, u ga tii u. 24Le usaapɔɔn ngbaan buen ti baa una, "M ga bui u ke un tii mi ba?" Le una Herodias kan nsan mu u ga ku Jɔnn na. Le u bui waabo, "Li cha ti bui u ke aa ban Jɔnn u muin binib nnyun ni na aayil la." 25Le u gir buen Ubɔr Herod chee mala, le ki ti bui u, "M ban ke aa di Jɔnn u muin binib nnyun ni na aayil, ki di ŋa likusambil ponn ni, ki di tii ni mi." 26Waah len kena na, le ni bii Ubɔr Herod aasui saakpen a. Waah puu tipuul ti bicham aanimbil ni na, nima le waa ban ke ti bee. 27Libuul ngbaan ni le u tun suja ubaa ke un ti li joo ni Jɔnn aayil. Le suja ngbaan buen kiyondiik ni, le ki ti chuu gii ni Jɔnn aayil, 28ki di ŋa likusambil ponn ni, le ki joo ni nan di tii usaapɔɔn ngbaan. Le u mu di ti tii una. 29Le Jɔnn aadidiliib aah ŋun kena na, bi dan nan yoor lininkpol ngbaan, ki ti di sub. 30Le Yesu aakpambalb ki gir ni u chee, le ki nan tuk u baah tuk binib Uwumbɔr aaliin, ki tun lituln mɔmɔk pu na. 31Binib mu bi nima chee ki wiir, bibaa choo, biken mu gir. Nima pu na le u ni waadidiliib aa kpa mpaan bin ji tijikaar. Le u bui bi, "Cha ti buen kipɔɔk ni, binib aah kaa bi nin chee na, ki ti li bi tibaa, ki kal ki fuur." 32Le bi koo buŋɔb ni, ki kpak limɔɔl aagbaan, le ki ti bi kipɔɔk ni, bibaa. 33Le binib kan baah buen pu na. Le bi ponn ni pam bee bi, le ki nyan itingbaan mɔmɔk ni, le ki san kpak limɔɔl aagbaan, le ki puen bi ki fuu nima. 34Le Yesu aah fuu nima ki nyan buŋɔb ni na, u kan kinipaak saakpeŋ. Bi bi ke ipiih i kaa kpa upihkpaal na. Nima le u san bi kinimbaak, le ki tuk bi Uwumbɔr aaliin pam. 35Le kijook aah joor na, waadidiliib dan nan bui u, "Ti bi kipɔɔk ni la. Kijook mu joor la. 36Tun binib ngbaan bin buen itingbaan ni ki ti daa tijikaar ki ji." 37Le u bui bi, "Nimi, tiin bi tijikaar man, bin ji." Le bi baa u, "Ti buen ti daa boroboro pɔŋ ikub ilee aan ki nan tii bi, bin ji ii?" 38Le u baa bi, "Ni kpa ŋiboroboro kpin ŋiŋa? Li cha ti lik man." Le bi buen ti lik, le ki gir ni nan tuk u, "Ti kpa ŋiboroboro kpin ŋiŋmu ni ijan ilee." 39Le u bui kinipaak ngbaan mɔmɔk, "Kaln timoosɔnn pu kitiŋ man, ŋikpuk ŋikpuk." 40Le bi kal ikuul ikuul. Ngem kal nkub nkub, ngem mu kal piiŋmu piiŋmu. 41Le u yoor ŋiboroboro kpin ŋiŋmu, ni ijan ilee ngbaan, le ki waan lik paacham, le ki doon Uwumbɔr, le ki gii gii boroboro ngbaan, le ki di tii waadidiliib, ke bi yakr ki siin binib ngbaan aanimbiin ni. Le u yakr ijan ilee ngbaan mu, le ki di tii bi mɔmɔk. 42Le bi mɔmɔk ŋman ki bab. 43Le baah ŋman ki bab na, waadidiliib yoor boroboro ni ijan i gur na, ki gbiin tibɔɔkur kipiik ni tilee. 44Bijab bi jin tijikaar ngbaan na, bi nan ye ŋichur ŋiŋmu la. 45Libuul ngbaan ni le Yesu muk waadidiliib ke bin gir koo buŋɔb na ni, ki luln u pu nsan, ki puur limɔɔdaapuul, ki buen Betseda aatiŋ ni. Le u tuk kinipaak ngbaan ke bi li cha kun. 46Waah chɔi waadidiliib na, le u jon lijool paab, un ti mee Uwumbɔr. 47Le ni mue. Le u bi nima, ubaa. Le waadidiliib mu bi buŋɔb ni, limɔɔl aakaasisik ni. 48Libuln mu daar ki tok bi saakpen ki muk bi. Le Yesu kan ke ni pɔɔ saakpen baah ga ŋaar buŋɔb pu aan bu chuun na. Ikooja aah wii buyoonn na, le u chuun nnyun paab, ki buen bi chee, ki ŋaŋ bi. U ba ga jer bi pu. 49Le bi mɔmɔk kan u chuun nnyun pu. Le baah kan u na, bi dak ke ni ye utekpiir aawiin la. Le ijawaan chuu bi saakpen a. Le bi faa ikuun. Libuul ngbaan ni le u bui bi, "Chuu nibaa man. Min ye. Ni taa san ijawaan man," 51le ki koo buŋɔb ni bi chee. Waah koo buŋɔb ni na, le libuln ŋmin. Le ni gar bi ki ti nyaŋ; 52ba pu? bitafal aah pɔɔ pu na, nima le baa bee waah fon di boroboro ki tun lijinjiir aatuln pu na aatataa. 53Le bi fuu limɔɔdaapuul, Genesaret aatiŋ chee, le ki nyan buŋɔb ni, le ki gbin bu. 54Baah ti nyan buŋɔb ni na, libuul ngbaan ni le binib bee Yesu, 55le ki san buen itingbaan mɔmɔk ni, le ki di bibum luln ŋikeken ni, le ki joo ni bi u chee. Bi yaa ŋun waah bi nin chee na kan, le bi joo ni bibum u chee. 56U yaa buen ntisaakpem ni, bee itingbaan ni kan, le bi joo ni bibum, ki nan di bil kinyaŋ ni, le ki mee u ke u cha bibum meeh waabɔkul aamɔjuul. Bimɔk aah meeh li na, libuul ngbaan ni le bi pɔɔk.

will be added

X\