MAK 4

1Le Yesu ki gir buen Galilee aamɔɔl aagbaan, le ki tuk binib Uwumbɔr aaliin. Le kinipaak saakpeŋ ki kuuni u chee. Baah wiir pu na, le u koo kal buŋɔb ni, nnyun ni. Kinipaak ngbaan mu si limɔɔl aagbaan. 2Le u tuk bi tibɔr pam ŋiyaataŋak ponn ni. 3U bui bi, "Li pel man, ukpaal ubaa le nan buen un ti yaa njikaabim. 4Waah yaa njikaabim ngbaan na, le mubaa lir nsan ni. Le inyoon dan, le ki nan peei jin. 5Le mubaa mu lir ntaakpateer paab, titan aah kaa wiir nin chee na. Titan aah kaa wiir na, le mu guu puln mala. 6Le nwiin puu, le ki ton, le ki see mu. Mu aah kaa kpa inyaan mbamɔm na, le mu yɔl, le ki kpo. 7Le mubaa mu lir ikokon ponn ni. Le ikokon muun, le ki saa ku mu, le mu aa mar. 8Le mubaa mu lir kitiŋ ki ŋan na ponn ni, le ki puln, le ki muun, le ki mar. Ngem lu piitaa piitaa, ngem mu lu imonko itaataa, ngem mu lu nkub nkub. 9"Un kpa litafal na kan, un ŋun." 10Yesu aah bi ubaa na, le waadidiliib kipiik ni bilee, ni binib bi bi u chee na, nan dan ki nan baa u waayaataŋak ngbaan aatataa. 11Le u bui bi, "Uwumbɔr le cha ni bee waanaan aabɔbɔrkaan. Binib bi kaa bi waanaan ni na, u ŋak bima le ŋiyaataŋak, 12'Aan bi lik ki lik, kaa waa, ki ŋun ki ŋun, kaa bee naatataa. Bi yaa ŋun ki bee naatataa kan, nibaakan bi ga kpeln baabimbin, aan Uwumbɔr di cha baatunwambir ki pinn bi."' 13Le Yesu baa bi, "Naa bee liyaataŋakl ngbaan aatataa aa? Ni ga ŋa kinye, ki bee ŋiyaataŋak ŋiken aatataa? 14Liyaataŋakl ngbaan aatataa le ye ke ukpaal ngbaan le ŋaŋ unii u tuk binib Uwumbɔr aaliin na. 15Ndibim mu lir nsan ni na le ŋaŋ binib bi ŋun Uwumbɔr aaliin na. Libuul ngbaan ni le Kinimbɔŋ dan ki nan nyan i bisui ni. 16Mu lir ntaakpateer pu na le ŋaŋ binib bi ŋun iliin ngbaan, le ki gaa i mala ni mpopiin. 17Bi mu aa gaa i bisui ni mbamɔm, kaa joo i ni yunn. Bi yaa kan limukl i pu kan, bee binib yaa ŋa bi falaa i pu kan, libuul ngbaan ni le bi ga di i lii. 18Binib bibaa mu bi ke njikaabim mu lir ikokon ponn ni na la. 19Bi ŋun iliin ngbaan la. Le dulnyaa wee aabɔr, ni liwankpal aakɔrk, ni tiwan aaboŋ aakɔrk mu koo bisui ni, le ki ku iliin ngbaan bisui ni, le yaa mar. 20Mu lir kitiŋ ki ŋan na ponn ni na le ŋaŋ binib bi ŋun iliin ngbaan, ki gaa i, le ki mar. Ngem mar piitaa piitaa, ngem mu mar imonko itaataa, ngem mu mar nkub nkub." 21Le u baa bi, "Unii yaa see karyaa kan, u ga di lisambil ki di chiŋ u pu uu? U ga di siin gɔdu aataab la aa? Waan di tɔŋ tiwan nibaa pu la aa? 22Tibɔr timɔk bɔɔ na, ti ga kpiir. Tibɔbɔrkaan mɔmɔk mu ga nyan mpaan pu. 23Un kpa litafal na kan, un ŋun. 24"Cha nitafal li bi naah ŋun ti na ni man. Naah tii pu na, Uwumbɔr mu ga giin kena le ki tii nimi. U ga tii nimi ki jer naah tii pu na. 25Un pel maaliin na, Uwumbɔr ga cha u moo ŋun. Un kaa pel na, Uwumbɔr aan ki cha u ŋun." 26"Uwumbɔr aanaan naahn njikaabim mu uja bun waasaak ni na la. 27U geeni kinyeek, kitaak yaa woln kan, u fii. Le njikaabim ngbaan ga puln, ki muun. Waa nyi mu aah ŋa pu ki puln, aan ki muuni na. 28Kitiŋ ngbaan le cha tijikaar ŋa. Njan le mu puln, le ki nin muun, le ki po, le ki mar. 29Ni yaa nan biir kan, ni ŋeer lijikaacheer la. Nima pu na, le u di gɔrk, ki buen ti chee ti." 30Le Yesu baa bi, "M ga di ba ki di ŋaŋ Uwumbɔr aanaan? M ga di liyaataŋakl bayaar ki di ŋaŋ mu? 31Mu naahn tisufar aabil li bi yi li ke mustad na. Tisufar ngbaan aabil le ye libil waatiir, ŋibil mɔmɔk filk jer lima la. 32Bi yaa di libil ngbaan ki bun kan, li ga puln ki muun ki jer tisufar mɔmɔk, ki ŋa ibon i filk na. Le inyoon i laani paacham na ga ŋma ter yaadir ibon ngbaan pu." 33Kena le Yesu di ŋiyaataŋak ŋimina aaboln pam, un ti tuk bi Uwumbɔr aaliin. U ŋak bi ŋiyaataŋak ki ti ŋeer baah ga ŋma pel pu na la. 34Waa len tibaa bi chee, see ŋiyaataŋak ŋmeen. U ni waadidiliib aah bi bibaa na, le u ŋeer tuk bi ŋiyaataŋak ngbaan aatataa. 35Nwiin ngbaan daln aajook, le u bui waadidiliib, "Cha ti puur limɔɔdaapuul man." 36Le bi siir kinipaak ngbaan chee, le ki koo u chee buŋɔb ni. Le iŋɔi iken mu bi nima chee. 37Baah cha na, le kibuŋ ti fii ki bi daar. Le tinyunkpeln fii yeŋni, ki koo buŋɔb ngbaan ponn ni, le bu ban bu gbii. 38Yesu mu dɔ geen liyikukur pu, liŋɔjuul wɔb. Le bi dan nan finn u, le ki baa u, "Tiicha, ti yaa bee nnyun ni kan, aatafal aa bi ti ni ii?" 39Le u fii le ki kae kibuŋ ngbaan, le ki bui nnyun ngbaan, "Doon suuna." Libuul ngbaan ni, le kibuŋ ngbaan ŋmin, nnyun mu doon suuna, ni mɔmɔk ŋmin chii. 40Le u baa bi, "Ba ŋa ni san ijawaan? Naa kee gaa mi ki kii mbamɔm aa?" 41Le bi san ijawaan saakpen, le ki baa tɔb, "Ba aaniboln bi na? kibuŋ ni nnyun kii waamɔb."

will be added

X\