MAK 3

1Le u ki gir buen mmeen aadiik ni. Le uja uyaaŋaal faan na bi nima. 2Le bi lik Yesu, ke u ga teb uja ngbaan likpakool daal aan waan teb u. Ba pu? bi ban bi kan nsan aan ki galn u ke u bii likpakool daal. 3Le Yesu bui uja uyaaŋaal faan na, "Nan sil tikaasisik ni," 4le ki baa bi, "Likpakool daal kan, ti ga ŋa ni ŋan na aan ni kaa ŋan na? Ti ga tii unii limɔfal aan ti ga ku u? Timi aakaal mɔk timi kinye?" Le baa len tibaa. 5Le u lik bi mɔmɔk, le ki gee liŋuul bi pu. Bitafal aah pɔɔ pu na, ni bii usui la. Le u bui uja uyaaŋaal faan na, "Taln aaŋaal." Le u taln uŋaal. Le mu pɔɔk. 6Le Farisii yaab ngbaan nyan lipaal, le ki buen Ubɔr Herod aanib chee, le ki kpokl baah ga ŋa pu ki ku Yesu na. 7Le Yesu ni waadidiliib buen Galilee aamɔɔl ni. Le kinipaak dii u. Bi nyan Galilee aatim ni la, ni Judea aatim ni, 8ni Jerusalem, ni Idumea aatim ni, ni ntim mu bi Jɔɔdan aamɔɔdaapuul na, ni Taya ni Saidon aatingbaan ni. Bi nan wiir saakpen a. Bi ŋun Yesu aah tun lijinjiir aatun pu na. Nima le cha bi dan u chee. 9Le u bui waadidiliib ke bin di buŋɔb, ki di deen nnyun pu, limɔɔl aagbaan chee, aan un koo ni, kinipaak ngbaan taa muen u. 10U nan teb binib pam. Nima le bibum mɔmɔk mueni tɔb, bin ti fuu u chee aan ki di biŋaal ki meeh u. 11Tiyaayar ti joo binib na aah kan u na, le ti cha bi gbaan unimbiin ni, le ki teen, "Aa ye Uwumbɔr Aajapɔɔn la." 12Le Yesu kae tiyaayar ngbaan, "Taa li joo mi mooni man." 13Le Yesu jon lijool paab, le ki yin waah ban binib bi na, bin dan u chee. Le bi dan u chee. 14Le u lee bijab kipiik ni bilee, bin ti li bi u chee. Le u yi bi ke waakpambalb. U lee bi ke un ti tun bi, bin ti tuk binib Uwumbɔr aaliin, 15ki li kpa mpɔɔn ki teb binib bi tiyaayar joo bi na. 16Waah lee bijab kipiik ni bilee na aayimbil sɔ: Simon, (le Yesu duln u ke Piita); 17Jems ni unaal Jɔnn bi ye Sebedee aajapɔɔtiib na, (le Yesu duln bi ke Boanejes. Boanejes aatataa le ye "Binib bi tar ke utaal na"); 18ni Andru, ni Filip, ni Batolomiu, ni Matiu ni Tomas, ni Jems u ye Alfeus aajapɔɔn na; ni Tadeus; ni Simon u nan ban un kuln waatiŋ aadim na; 19ni Judas Iskariot, u ga nan kooh Yesu na. 20Le Yesu cha kun. Le kinipaak ki kuuni u chee. Nima pu na le u ni waadidiliib aa kpa nsan bin ji tijikaar. 21Udoyaab aah ŋun kena na, le bi dan bi nan chuu u; ba pu? bi ŋun binib len ke u waar la. 22Le Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb bi nyan ni Jerusalem na le bui ke Kinimbɔŋ, bi yi u ke Beelsebul, u ye tiyaayar aayidaan na, le joo u ki tii u mpɔɔn ke un nyan tiyaayar binib ni. 23Baah len kena na, le Yesu yin bi ke bin dan u chee, le ki ŋak bi ŋiyaataŋak, "Kinimbɔŋ ga ŋa kinye ki nyan uma Kinimbɔŋ binib ni? 24Kitiŋ kibaa ni aanib yaa yakr tɔb, ki yaa jaa kijaak kan, kitiŋ ngbaan ga bee yooli. 25Lidichal libaa ni aanib yaa yakr tɔb ki jaa kijaak kan, lidichal ngbaan ga bee yooli. 26Kinimbɔŋ aanaan yaab yaa yakr tɔb ki jaa kijaak kan, waan ki ŋma sil. Waanaan ga doo." 27"Ubaa aan ŋma koo mpɔɔndaan aadichal ni, ki bii waawan, see u puen buu u le waahr, le ki nin bii waadichal. 28"M tuk nimi mbamɔn la, Uwumbɔr ga di cha binib aatunwambir mɔmɔk ki pinn bi. Bi yaa sii u kan, u ga di cha pinn bi. 29Uwumbɔr Aafuur nyaan ma kan, unii yaa sii muma kan, Uwumbɔr aan di cha pinn u. U ga li kpa taani n-yoonn mu kaa kpa ndoon na la." 30(Binib bibaa bui ke tiyaayar le joo Yesu. Nima le cha u len kena.) 31Le Yesu aana ni unaatiib fuu ni ki si lipaal, le ki tun unii ke un ti yi Yesu. 32Le kinipaak ka gob Yesu. Le bi tuk u, "Lik, aana ni aanaatiib si lipaal ki ban si la." 33Le u baa bi, "Ŋmaa ye nna? Bilabi ye nnaatiib?" 34le ki fenn toŋ waadidiliib bi ka gob u na, le ki bui ke, "Lik, nna ni nnaatiib sɔ. 35Ba pu? unii umɔk ŋani Uwumbɔr aah gee pu na, uma le ye nnaal, ni nninkpan, ni nna."

will be added

X\