MAK 15

1Kichakpinaanyeek ni le Uwumbɔr aatotoorninkpiib, ni Juu yaab aaninkpiib, ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb, ni kooti ni aaninkpiib mɔmɔk, kal kpokl baah ga ŋa pu na. Le bi buu Yesu tikululn, le ki di u buen kitiŋ ngbaan aaninkpil chee, bi yi u ke Pailat, ki di u ŋa uŋaal ni. 2Le Pailat baa u, "Aa ye Juu yaab aabɔr la aa?" Le u bui u, "Saah len pu na, ni ye kena." 3Le Uwumbɔr aatotoorninkpiib ngbaan bii u saakpen a. 4Le Pailat ki baa u, "Saan len tibaa aa? Li pel baah bii si saakpen pu na." 5Le Yesu aa ki len tibaa. Waah kaa len tibaa na, le ni gar Pailat pam. 6Njim ngbaan aayoonn nan saa kan, Pailat ga nyan unaagbiija u kinipaak na ban u na ki lii. 7N-yoonn ngbaan le unaagbiija bi kiyondiik ni, bi yi u ke Barabas. U ni bakadam bi nan dii u na nan tukni kitiŋ ngbaan aaninkpiib, ki ku binib. Nima pu na le bi nan di bi ŋa kiyondiik ni. 8Le kinipaak ngbaan dan Pailat chee, le ki bui u ke un ŋa waah ti ŋani pu njim ngbaan mɔmɔk yoonn na, ki nyan unaagbiija ubaa ki lii. 9Le u baa bi, "Ni ban m nyan ni Juu yaab aabɔr la aa?" 10Pailat bee ke Uwumbɔr aatotoorninkpiib kpa lipiipoln Yesu pu, nima le cha bi di u ki di ŋa uŋaal ni. 11Le Uwumbɔr aatotoorninkpiib bui kinipaak ngbaan ke bin tuk Pailat ke un nyan Barabas lii, naa ye Yesu. 12Kinipaak ngbaan aah tuk Pailat kena na, le u ki baa bi, "Kena kan, uja ngbaan u ni yi u ke Juu yaab aabɔr na, m ga ŋa u kinye?" 13Le bi teen, "Kpaa u ndɔpuinkoo pu." 14Le Pailat baa bi, "Ba ŋa? U tun bakaa bayoo?" Le bi moo tar saakpen, "Kpaa u ndɔpuinkoo pu." 15Le Pailat ban ke un sɔŋ bisui. Kena pu na, le u nyan Barabas lii, le ki cha waasujatiib lue Yesu ŋinaalab, le ki di u ŋa biŋaal ni, bin ti kpaa u ndɔpuinkoo pu. 16Le sujatiib ngbaan di u buen Pailat aachiln ni, le ki yin sujatiib biken, ke bin kuuni. 17Le bi chuu peer waawanpeenkaan, le ki di libɔkumaln ki di peen u, le ki di ikokon ki luu kiyikpupuk le ki di chiŋ u, 18le ki doon u, "Juu yaab aabɔr, aa doon aa?" 19le ki di lidaabil joo gbaa uyil paab, le ki teei timɔɔtan ki lɔe u, li ki gbaan unimbiin ni ki doon u. 20Baah ŋa u mbɔɔnyun ki ti doo na, le bi chuu peer libɔkumaln ngbaan, le ki di waawanpeenkaan di peen u, le ki di u nyan, bin ti kpaa u ndɔpuinkoo pu. 21Baah cha na, le bi ton uja ubaa nsan ni, bi yi u ke Simon, u ye Sairene aatiŋ aanii. U nyan ni ntingbaan ni la, le ki choo Jerusalem. U ye Aleksanda ni Rufus aate la. Le bi chuu u mpɔɔn, un tun Yesu aadɔpuinkoo. 22Le bi di Yesu ki di buen nibaa chee, bi yi nima chee ke Golgota. Golgota aatataa le ye ke "Kiyikpaŋ aapepel." 23Baah fuu nima chee na, le binib bibaa ban bin tii Yesu nnyɔk mu ŋmar ndaan ponn ni na ke un nyun. Le u yii, kaa nyun. 24Le sujatiib ngbaan kpaa u ndɔpuinkoo pu. Le bi di waawanpeenkaan bin ti yakr tɔb, le ki too chacha ke bi lik bimɔk aah ga kan ni na. 25Ni nan ye tikur tiwae kichakpiik ni la, le bi kpaa u ndɔpuinkoo pu. 26Le bi di kigbaŋ, ki ŋmee budabu cha bi ku u na, le ki di tam waadɔpuinkoo pu uyil paab. Bi ŋmee ke "Juu yaab aabɔr." 27Le bi di bififiirb bilee, ki di kpaa idɔpuinkoo pu. Bi di ubaa kpaa uŋaaŋgii wɔb, ki di uken kpaa uŋaaŋgan wɔb. [ 28Le ni gbiin Uwumbɔr aagbaŋ aah len pu na, "Bi ŋa u ke baah ŋani titunwambirdam pu na."] 29Waah lee ndɔpuinkoo pu na, le binib bi jer nima chee na sii u, ki gbakr biyil, le ki bui u, "Aa mu. Si u len ke aa ga gbaa wii Uwumbɔr aadiik ki ki maa ki iwiin itaa na, 30sunni ndɔpuinkoo ngbaan pu ki ŋmar." 31Le Uwumbɔr aatotoorninkpiib, ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb mu ŋa u mbɔɔnyun, ki bui tɔb, "U gaar biken le bi ŋmar, kaan ŋma gaa ubaa ki ŋmar. 32Uwumbɔr Aanileekoo Kristo u ye Juu yaab aabɔr na, un sunn ni ndɔpuinkoo pu dandana wee, aan ti kan ki gaa u ki kii." Le bififiirb bilee, bi bi di kpaa u chee idɔpuinkoo pu na, bi mu sii u la. 33Nwiin kaasisik ni, le itingbaan mɔmɔk bɔln, ki ti saa nwiin aah kpar pu na. 34Nwiin aah kpar na, le Yesu teen mpɔɔn pu, "Eloi, eloi, lama sabaktani." Naatataa le ye ke "Maawumbɔr, Maawumbɔr, ba pu aa di cha mi?" 35Binib bi si nima chee na aah ŋun waah teen pu na, le bibaa bui ke, "Li pel man, u yi Elaija la." 36Le bi ponn ni ubaa san buen ki ti yoor nkiisuu, ki nan di bɔn ndaan mu mɔɔn na ni, le ki di ŋa lidaabil pu, le ki di ŋa Yesu aamɔb chee, ke un moor, le ki bui ke, "Di cha man, ti lik ke Elaija ga dan ki nan sunn ni u aan waan dan." 37Le Yesu ki teen mpɔɔn pu, le ki kpo. 38Le likekeln li yakr Uwumbɔr aadiik ni mfim mulee na, chuu kar paacham ki ti saa kitiŋ. 39Le sujatiib aaninkpil u si ndɔpuinkoo ngbaan aanimbiin ni na, waah kan Yesu aah kpo pu na, le u bui ke, "Mbamɔn, uja ngbaan sil ye Uwumbɔr Aajapɔɔn la." 40Bipiib bibaa mu nan bi nima chee, ki si dandar, ki si lik. Bi ponn ni ubaa ye Mari Magdalene, uken mu ye Salome, uken mu ye Mari u ye Jems waatiir ni Joses aana na. 41Yesu aah nan bi Galilee na, le bipiib ngbaan nan dii u, ki tun lituln ki ter u. Bipiib bi wiir ki nan dii u dan Jerusalem na, mu nan bi nima chee. 42Kijook aah joor na, le uja ubaa fuu ni, bi yi u ke Josef u ye Arimatea aatiŋ aanii, ki ye kooti ni aaninkpiib ponn ni ubaa la, ki kpa liyimbil. 43U mu nan bi kii Uwumbɔr aanaan aah ga fuu ni buyoonn na. Ni nan ye kitaak ki ga woln Juu yaab aakpakool daal na, buyoonn bi gor ke bin ji likpakool na. Le Josef buen Pailat chee ni lipoobil, ki bui u, "Tiin mi Yesu aawon." 44Pailat aah ŋun ke u kpo na, le ni gar u. Le u yi ni sujatiib aaninkpil, le ki nan baa u ke "Yesu aah kpo na, ni yunn aa?" 45Le u tuk u waah kpo buyoonn na. Le Pailat aah ŋun ke u kpo na, le u tii Josef nsan ke un yoor waawon. 46Le Josef nan daa likekeln nyaan, le ki nyan Yesu aawon ndɔpuinkoo pu, le ki di u ki di poo likekeln ngbaan ni, ki di u ki ti di sub kitakpaluŋ ni. Bi nan gbii kitakpaluŋ ngbaan litakpal saakpeln aasikakl ni. Le u di litakpapapal ki di leŋ mbisamɔb. 47Le Mari Magdalene, ni Mari u ye Joses aana na, kan baah di Yesu aawon ki di sub nin chee na.

will be added

X\