MAK 14

1N-yoonn ngbaan, ni gur iwiin ilee, bi kuun bin ti ji njim mu bi yi mu ke Lakr-jer aajim na. N-yoonn ngbaan, le bi ŋmɔ boroboro u kaa kpa nnyɔk na. Le Uwumbɔr aatotoorninkpiib, ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb, nan kal kpokl baah ga ŋa pu ki loon chuu Yesu ki ku u na, 2le ki bui tɔb, "Ti taa chuu u njim ngbaan aayoonn man. Ti yaa chuu u n-yoonn ngbaan kan, kinipaak na ga ŋma tijar." 3Tɔ, le Yesu nan bi Betani aatiŋ ni, ki bi Simon u nan ye ukɔndaan na do, ki ka ji tijikaar. Waah ji tijikaar kena na, le upii ubaa koo ni ki joo ni tubalee u kpa kidaak saakpen na, bi yi tubalee ngbaan ke naad, ki bi kpaliba ponn ni, bi yi ni ke alabasta. Le upii ngbaan chuu gii kpaliba ngbaan aaneen ni, ki di tubalee mɔmɔk di kpir Yesu aayil pu. 4Le bi ponn ni bibaa gee liŋuul, le ki baa tɔb, "Ba ŋa u bii tubalee ngbaan kena? 5Ti ba ga ŋma di u ki di kooh ki kan ilik ni jer pɔŋ ikub itaa, ki di tii bigiim." Le bi ŋulni u pu. 6Le Yesu bui bi, "Di cha u man. Ba ŋa ni muk u kena? U tun lituln li ŋan na le ki tii mi. 7Bigiim ga li bi ni chee n-yoonn mɔmɔk. Naah ga li ban ni ter bi buyoonn na kan, ni ga ŋma ter bi. Mma aan li bi ni chee n-yoonn mɔmɔk. 8U ŋa waah ga ŋma ŋa pu na la. U di tubalee ngbaan ki kpir m pu ki puen toor nwon, ke bin ti sub mi. 9M tuk nimi mbamɔn la, baah ga moon tibɔnyaan tee nin chee itingbaan mɔmɔk ni na, bi ga len waah ŋa pu na, ke binib li teer waabɔr." 10Le Yesu aadidiliib kipiik ni bilee ponn ni ubaa, bi yi u ke Judas Iskariot, buen Uwumbɔr aatotoorninkpiib chee, le ki tuk bi ke u ban un di Yesu ki di ŋa biŋaal ni la. 11Baah ŋun kena na, le ni ŋa bi mpopiin. Le bi puu tipuul ke bi ga tii u ŋimombil. Le u ban nsan mu u ga di Yesu ki di ŋa biŋaal ni na. 12Njim ngbaan njan aawiindaal, bundaln bi kɔr upihbo na, le Yesu aadidiliib dan nan baa u, "Aa ban ke ti gor njim ngbaan aajikaar la chee ki tii si?" 13Le u bui waadidiliib ponn ni bilee, "Ni li cha kitiŋ ngbaan ponn ni man. Ni yaa koo ki ponn ni kan, uja u tun nnyun na ga ton nimi nsan ponn ni. 14Ni li dii u man, ki koo waah ga koo lidichal li ponn ni na, ki bui udichaldaan na, 'Tiicha bui ke u ni waadidiliib ga ji njim ngbaan aajikaar kiladiik ni?' 15Le u ga mɔk nimi paacham aadisaakpeŋ ki bi puen toor ki na la. Ni li gor njim ngbaan aajikaar ki tii timi, nima chee." 16Le bi siir, le ki buen kitiŋ ngbaan ni, le ki kan Yesu aah tuk bi ke bi ga kan pu na. Le bi gor njim ngbaan aajikaar. 17Kijook aah joor na, le Yesu ni waadidiliib kipiik ni bilee na koo kidiik ngbaan ponn ni, ki kal ke bin ji. 18Baah bi ji na, le u bui bi, "M tuk nimi mbamɔn la, ni ponn ni ubaa ga kooh mi. Nimi bi bi ji m chee na ponn ni ubaa le ga ŋa kena." 19Le bisui bii. Le bi baa u ubaabaa ubaabaa, "Ni ye min la aa?" 20Le u bui bi, "Nimi kipiik ni bilee ponn ni ubaa le ga ŋa kena. Ni ye m ni un kpaan bi ji lisambil libaa ponn ni na. 21Min Unibɔn Aabo ga kpo ke naah ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ponn ni ke m ga kpo pu na. Tibɔbil mu ga li bi uja u ga kooh mi na pu. Bi yaa kaa ba ma u kan, ni ba soor ki tii u." 22Baah bi ji tijikaar na, le Yesu yoor boroboro, le ki doon Uwumbɔr, le ki gii, le ki di tii waadidiliib, le ki bui ke, "Gaa man. Maawon le na." 23Le u yoor kiyinyook, le ki doon Uwumbɔr, le ki di tii bi. Le bi mɔmɔk nyun. 24Le u bui bi, "Maasin le na. Maasin pu, le Uwumbɔr puu tipuupɔln ki tii nimi. Binib pam aatunwambir pu le maasin ngbaan ga nyan. 25M tuk nimi mbamɔn la, maan ki nyu ŋisubil aanyun ngbaan ki ti saa bundaln m ga ti nyu ŋisubil aanyunpɔm Uwumbɔr aanaan ni na." 26Le bi gaa Uwumbɔr aalahn, le ki buen Olif aasui aajool paab. 27Le Yesu bui bi, "Ni mɔmɔk ga san ki cha mi. Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke, 'Uwumbɔr ga ku upihdaan, le ipiih yaa.' 28Buyoonn Uwumbɔr ga fikr mi nkun ni na, le m ga luln ni pu nsan, ki buen Galilee." 29Le Piita bui u, "Bi mɔmɔk yaa san ki cha si kan, mma aan san ki cha si." 30Le Yesu bui u, "M tuk si mbamɔn la, kinyeek kimina, aa ga len mfim mutaa ke saa nyi mi le leelee aakooja nin wii." 31Le Piita po beenin len, "Bi yaa po ban bin ku m ni si kan, maan len ke maa nyi si." Le waadidiliib mɔmɔk mu len kena. 32Le bi fuu nibaa chee, le bi yi nima chee Getsemane. Le u bui waadidiliib, "Kaln du man, m buen ti mee Uwumbɔr." 33Le u di Piita ni Jems ni Jɔnn ki di buen. Le usui bii pam. Tibɔr tibaa muk u saakpen. 34Le u bui bi, "Nsui bii saakpen a, ki ti nyaŋ. Ni wu ke nkun aah wu pu na. Kaln du ki li lik man." 35Le u foor siib, le ki doon kitiŋ lichichikr, le ki mee Uwumbɔr ke ni yaa ga ŋma ŋa u taa ji falaa u choo na kan, u taa cha u ji falaa ngbaan, 36ki bui ke, "Nte, aa ga ŋma ŋa tiwan mɔmɔk. Nyan mi falaa u choo na ni. Amaa ŋa saageehn, ki taa ŋa maageehn." 37Le u gir buen waadidiliib bitaa ngbaan chee, le ki ti mui bi dɔ geen, le ki bui Simon Piita ke, "Simon, aa dɔ geen la aa? Saa ŋma li kal lik kikurk kibaa aa? 38Ni li kal lik man, aan ki li mee Uwumbɔr, aan ki taa koo ntɔŋ ni. Nisui ban ni ŋa ni ŋan na, le nimi aapɔɔn par." 39Le u ki foor siib ki ti mee Uwumbɔr, ki ki bui u tibɔr tichachaan ngbaan. 40Le u ki gir buen waadidiliib chee, le ki ti mui bi ki dɔ geen la; ngeen joo bi saakpen a. Le baa nyi baah ga len pu na. 41Le u ki buen ti mee Uwumbɔr, ki ki gir ni taatar, ki ki mui bi dɔ geen, le ki baa bi, "Ni beenin fuur ki dɔ geen la aa? Ni ŋeer a. N-yoonn fuu a. U kooh min Unibɔn Aabo ki di ŋa titunwambirdam aaŋaal ni la. 42Fiin man, ti li cha man. Lik, un kooh mi na peen ni a." 43Waah laa bi len kena na, le Judas u ye waadidiliib kipiik ni bilee ponn ni ubaa na, fuu ni a. Le kinipaak dii u. Bi joo kpaacha mam ni jagbaali mam. Bi nyan ni Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ni Juu yaab aaninkpiib chee la. 44Judas u kooh Yesu na, nan bui kinipaak ngbaan ke bi yaa ti kan u moor unii uyaatakpiln na kan, uma le na. Bin chuu u mpɔɔn pu, ki di u buen. 45Judas aah fuu ni na, le u kpaan buen Yesu chee, le ki bui ke, "Tiicha," le ki moor utakpiln. 46Le bi chuu Yesu mpɔɔn pu. 47Le waadidiliib ponn ni ubaa yoor waakpaacha ki gii nyan Uwumbɔr aatotoorninkpil aatutuln aatafal. 48Le Yesu baa binib bi dan bi nan chuu u na, "Ni joo kpaacha mam ni jagbaali mam ke ni nan chuu mi, ke maah ye ufifiir le na aa? 49Iwiin mɔmɔk m nan bi ni chee Uwumbɔr aadichal ni, ki tuk binib Uwumbɔr aaliin, le naa chuu mi. Tɔ, nimina ŋa ke ni gbiin Uwumbɔr aagbaŋ aah len pu na." 50Le waadidiliib mɔmɔk san ki cha u. 51Le unachipɔɔn ubaa bi nima chee, ki pee likekepiln, ki paani Yesu pu. Le bi laan chuu unachipɔɔn ngbaan aakekeln. 52Le u san cha waakekeln, ki san cha u ŋmeen. 53Le bi di Yesu ki di buen Uwumbɔr aatotoorninkpil aadichal ni. Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Juu yaab aaninkpiib, ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb mu kuuni nima chee. 54Le Piita paan Yesu pu, ki bi dandar, le ki ti fuu Uwumbɔr aatotoorninkpil aachiln ni, le ki koo ni, le ki kal bikikiirb chee, le ki ka wol mmii. 55Le Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni kooti ni aaninkpiib mɔmɔk ban bisiiraadam bi ga bii Yesu na, aan bi ti ku u. 56Le bisiiraadam pam mɔn inyaamɔn ki paan u, ki bii u. Baah len pu na, naa kpaan. Nima pu na le baa kan waataani. 57Le bijab bibaa fii sil, le ki mɔn inyaamɔn paan u, le ki bui, 58"Ti ŋun u len ke u ga gbaa wii Uwumbɔr aadiik ki binib maa ki na, ki ki maa kiken ki binib aa maa ki na, iwiin itaa." 59Le bijab bimina mu aah len pu na, naa kpaan. 60Le Uwumbɔr aatotoorninkpil ngbaan fii sil bi mɔmɔk aanimbiin ni, le ki baa Yesu, "Saan len tibaa aa? Binib ngbaan aah bii si pu na, ti gbii aan taa gbii?" 61Le Yesu si ŋmin, kaa len tibaa. Le Uwumbɔr aatotoorninkpil ki baa u, "Aa ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo aan saa ye? Aa ye Uwumbɔr u ti pak u na Aajapɔɔn aa?" 62Le Yesu bui ke, "M ye. Ni ga kan min Unibɔn Aabo ka Uwumbɔr aaŋaaŋgii wɔb. Ni ga kan mi ntaalangbam ni paacham, ki choo." 63Waah len kena na, le Uwumbɔr aatotoorninkpil chuu kar ubaa aawanpeenkaan, le ki bui ke, "Taa ki ban siiraadam. U di ubaa ŋaŋ Uwumbɔr la. 64Ni ŋun waah sii Uwumbɔr pu na. Ni dak kinye?" Le bi mɔmɔk bui ke u ŋeer bin ku u la. 65Le bi ponn ni bibaa piin ki bi teei timɔɔtan ki ŋani u pu, le ki di likekeln ki poo unimbil, le ki gbaa u, ki baa u, "Ulau gbaa si?" Le bikikiirb ngbaan gaa u le ki gbaa u. 66Le Piita aah bi lichiln ngbaan ni na, le Uwumbɔr aatotoorninkpil aanaagbiipii ubaa dan 67ki nan kan Piita bi wol mmii. Le u lik u mbamɔm, le ki bui u, "Aa mu nan bi Yesu u ye Nasaret aatiŋ aanii na chee." 68Le Piita nee, le ki bui u, "Maa bee saah len pu na aatataa," le ki nyan lipaal kikaakpaak ponn ni. N-yoonn ngbaan le ukooja wii. 69Le unaagbiipii ngbaan ki kan u, le ki bui binib bi si nima chee na, "Umina ye Yesu aadidiliib ponn ni ubaa la." 70Le Piita ki nee leelee. Le ni ki kpee siib, le binib bi si u chee na bui u, "Ni ye mbamɔn, aa ye Yesu aadidiliib ponn ni ubaa la; aa mu ye Galilee aatiŋ aanii la." 71Le Piita puu Uwumbɔr, le ki bui, "Maa nyi naah len unii u na. M yaa mɔn nnyaamɔn kan, Uwumbɔr daa ntafal." 72Libuul ngbaan ni, le leelee aakooja wii. Le Piita teer ke Yesu bui u, "Aa ga len mfim mutaa ke saa nyi mi le leelee aakooja nin wii." Piita aah teer kena na, le u wii pam.

will be added

X\