MAK 12

1Le Yesu ki ŋak bi ŋiyaataŋak, "Uja ubaa le nan naan kisaak, le ki ŋum isui i lu ŋisubil na ki ponn ni, le ki di idɔ ki di gob kisaak ngbaan, le ki gbii libuul li bi ga di ŋisubil lii li ponn ni na aan ki muen ŋaanyun nyan, le ki ŋa libɔkl kisaak ngbaan ponn ni, le ki yin bikpaab bibaa, le ki di kisaak ngbaan ki di ŋa biŋaal ni, ke bi li lik ki. Isui ngbaan yaa nan lue ŋisubil kan, bin ker ki di tii u, aan ki ker bibaa mu. Waah ŋa kena na, le u siir ki buen kitiŋ ki daa na ni. 2Buyoonn ŋisubil ngbaan nan puir na, le u di ututuln ki di tun bikpaab ngbaan chee, un ti gaa ni waasubil kisaak ngbaan ponn ni, ki li joo ni. 3Le bi ti chuu u, ki gbaa u, le ki giin ni u, kaa tii u nibaa. 4Le usaakdaan ngbaan ki di ututuln uken ki ki di tun bi chee. Le bi gbaa u mu aayil wɔb, le ki yook u. 5Le usaakdaan na ki di ututuln uken ki ki di tun bi chee. Le bi ti ku u. Le u ki di bitutuliib pam ki tun bi chee; le bi gbaa bibaa, le ki ku bibaa mu. 6Unii ubaa le ti gur u chee. Ujapɔɔnbaan u u gee u na le gur. Kookoo yaan le u di ujapɔɔn ngbaan ki di tun bikpaab ngbaan chee, le ki bui ke, 'Bi ga pak njapɔɔn la.' 7Le bikpaab ngbaan kpokl tɔb, 'Uma le ye waafaajil. Cha ti ku u man, aan ki ji waafaal.' 8Le bi chuu u, le ki ku u, le ki di lininkpol ngbaan ki di nyan ngbaan. 9"Tɔ, usaakdaan ngbaan ga ŋa kinye? U ga dan nan ku bikpaab ngbaan, ki di kisaak na ki di tii bikpaab biken. 10Naah karn Uwumbɔr aagbaŋ ponn ni na, naa bee naatataa aa? ke 'Litakpal li bidimaab yii li na, lima le ye litakpayil. 11Tidindaan Uwumbɔr le ŋa kena, le ni gar timi pam."' 12Le Juu yaab aaninkpiib bee ke Yesu di liyaataŋakl ngbaan ki ŋaŋ bima la. Nima pu na le bi ban bin chuu u, le ki san kinipaak ngbaan ijawaan, le ki di cha u, le ki siir. 13Le bi di Farisii yaab bibaa, ni Ubɔr Herod aanib bibaa, ki di tun Yesu chee bin ti pen u nlan. 14Baah fuu ni u chee na, le bi bui u, "Tiicha, ti bee ke aa len mbamɔn la, kaa san ubaa ijawaan, kaa pak ubaa ki jer uken. Aa mɔk timi Uwumbɔr aasan mbamɔm la. Ni ŋan ti pa lampuu ki di tii Ubɔrkpaan Siisa aa naa ŋan? Ti pa aan ti taa pa?" 15Le u bee ke bi ban bin pen u nlan la, le ki baa bi, "Ba ŋa ni tɔŋ mi? Li joo ni limombil m lik man." 16Le bi joo ni. Le u baa bi, "Ŋmaa aanaŋ ni liyimbil bi li pu?" Le bi bui u, "Siisa yaan." 17Le u bui bi, "Di ni ye Siisa yaan na, ki di tii u man, ki di ni ye Uwumbɔr yaan na, ki di tii Uwumbɔr." Waah len kena na, le ni gar bi pam. 18Le Sajusii yaab bibaa dan u chee. Bima le len ke binib aan fikr nkun ni. 19Le bi bui u, "Tiicha, Moses nan ŋmee nkaal ki di tii timi, ke 'Uja yaa kpo, ki di cha upuu, kaa kpa ubo kan, unaal n di ukpopii ngbaan di kpan, ki ma mbim ki tii ukpil.' 20Tɔ, naabitiib bilule nan bi. Upol nan yoor upii, le ki kpo, kaa kpa ubo. 21Le unaal di ukpopii ki di kpan, ki mu kpo, kaa kpa ubo. Le utaatar mu di ukpopii ngbaan di kpan ki mu kpo, kaa kpa ubo. 22Bijab ngbaan mɔmɔk bilule mu ŋa kena, ki kpo doo, kaa nan kpa ubo. Kookoo yoo le upii ngbaan mu kpo. 23Binib yaa nan fikr nkun ni kan, upii ngbaan ga li ye ŋmaa aapuu? Bi mɔmɔk bilule nan joo u la." 24Le Yesu bui bi, "Naa bee Uwumbɔr aagbaŋ aah len pu na, kaa bee Uwumbɔr aah kpa mpɔɔn pu na. Nima le cha ni yenn nimi aaliin ni. 25Binib yaa nan fikr nkun ni kan, baan yoor bipiib, bipiib mu aan mɔn bijab. Bi ga li bi ke Uwumbɔr aatuuntiib bi bi paacham na aah bi pu na la. 26Joo cha binib aah ga fikr nkun ni pu na aabɔr, ni karn Moses aagbaŋ ponn ni, busub ngbaan aabɔr aah ŋmee nin chee na, kaa bee naatataa aa? Uwumbɔr nan bui Moses, 'Min le ye Abraham ni Aisak ni Jakob Aawumbɔr.' 27Uwumbɔr yaa len ke u ye binib bi kpo na Aawumbɔr kan, nima le ŋmɔk ke bi kpa limɔfal. Nimi, naah len ke binib aan fikr nkun ni na, ni yenn saakpen a." 28Le Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ponn ni ubaa nan bi nima, le ki ŋun baah gbaa tɔb chee tibɔr pu na, le ki bee ke Yesu aah len pu na, u gar bi mbamɔm la. Le u dan Yesu chee, le ki baa u, "Mulakaal ye nkaalkpaan?" 29Le Yesu bui u, "Nkaalkpaan le ye 'Israel yaab, li ŋun man, Tidindaan Uwumbɔr ye Tidindaanbaan la. 30Aa li gee Aadindaan Uwumbɔr aasui mɔmɔk, ni saawiin mɔmɔk, ni saalandak mɔmɔk, ni saapɔɔn mɔmɔk.' 31Nkaal mu paan na le ye ke, 'Aa li gee aana aabo ke saah gee aabaa pu na.' Nkaal mbaa aa jer ikaal ilee yee." 32Le u bui Yesu, "Tiicha, aa len mbamɔn la. Saah bui ke Uwumbɔr ye Uwumbɔrbaan na, ti gbii la. Ubaa aa bi ki kpee u pu. 33Unii yaa gee Uwumbɔr usui mɔmɔk, ni waalandak mɔmɔk, ni waapɔɔn mɔmɔk, ki gee una aabo ke waah gee ubaa pu na kan, nima le ŋan ki jer u di tiwankur ki toor kitork ki see mmii ki tii Uwumbɔr." 34Le Yesu bee ke u len nlan aabɔr la. Le u bui u, "Saa daa Uwumbɔr aanaan ni." Baah len tibɔr ngbaan doo na, ubaa aa ki kaar un baa Yesu mbaan ki kpee. 35Le Yesu nan bi Uwumbɔr aadichal ni, ki tuk binib Uwumbɔr aaliin, le ki baa bi, "Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ŋani kinye pu le ki bui ke Uwumbɔr Aanileekoo Kristo ye Ubɔr David aayabil? 36Uwumbɔr Aafuur nyaan nan cha Ubɔr David ubaa len ke 'Tidindaan Uwumbɔr tuk Ndindaan: Kaln ŋŋaaŋgii wɔb ki ti saa buyoonn m ga nyaŋ saadim mɔmɔk na.' 37Ubɔr David ubaa aah nan yin Kristo ngbaan ke Udindaan kena na, Kristo ga li ŋma ye uyabil aa?" Le kinipaak ngbaan pel Yesu aaliin ni mpopiin. 38Waah tuk bi Uwumbɔr aaliin na, le u bui bi, "Ni li nyi man Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb aabɔr. Baageehn le ye ke bi li pee ŋibɔkur fɔfɔk, ki gee ke binib doon bi ki tii bi lisil kinyaŋ ni, 39ki ban ke bin kal bininyuun aakakaa chee mmeen aadir ni, ni njim chee. 40Bi ji bikpopiib durm la, le ki mee Uwumbɔr ni yunn, bin ti ŋmann ke bi ye bininyaan la. Uwumbɔr ga daa bitafal ki jer waah ga daa binib biken aatafal pu na." 41Le Yesu nan kal ki mal Uwumbɔr aapiin aadakaa, le ki lik kinipaak ngbaan aah joo ŋimombil ki joo ŋani dakaa ngbaan ponn ni pu na. Le biwankpadam pam nan di ŋimombil saakpen ki di ŋa u ponn ni. 42Le ukpopiigiin ubaa mu dan nan di janjan mam bilee, ni ye kpakpaln ubaa na, ki di ŋa u ponn ni. 43Le Yesu yin waadidiliib, le ki bui bi, "M tuk nimi mbamɔn la, ukpopiigiin wee tii ŋimombil ki jer bi mɔmɔk aah tii pu na. 44Bi mɔmɔk tii, ki gur ŋimombil saakpen a. U ye ugiin la, le ki di waamombil mɔmɔk ki di tii, kaa ki gur nibaa."

will be added

X\