MAK 1

1Tibɔr timina le ye Uwumbɔr Aajapɔɔn Yesu Kristo aabɔnyaan. 2Uwumbɔr aabɔnabr Aisaya nan ŋmee waabɔr ngbaan aah ga piin pu na. U nan ŋmee ke Uwumbɔr bui Waanileekoo ke "'Maatutuln sɔ. M tun ni u, ke un luln nsan, ki nan toor nsan ki siin si.' 3Unii ubaa bi kipɔɔk ni ki tar, 'Toor Tidindaan aasan man, ki ŋa waasan mu tok na ki tii u."' 4Kena le uja ubaa fii kipɔɔk ni, bi yi u ke Jɔnn. U di binib ki muin bi nnyun ni, le ki mooni, "Kpeln nimi aabimbin man aan Uwumbɔr di cha nimi aatunwambir ki pinn nimi, le m ga muin nimi nnyun ni." 5Le kinipaak nyan Judea aatim mɔmɔk ni, ni Jerusalem aatiŋ ni, ki dan u chee, le ki kpiir baatunwambir ki tuk Uwumbɔr. Le Jɔnn muin bi nnyun ni, Jɔɔdan aamɔɔl ni. 6Jɔnn pee kikpalk ki bi nan di laakumii aakur ki luu ki na. U di ligbapapaln di buu uchaŋ ni. Waajikaar ye itoon ni tisiir la. 7U mooni kinipaak ngbaan ke, "Unii u jer mi na paani m pu la. Maa ŋeer ke m gbiln waanaatak aaŋmin ki tii u. 8Mma muin nimi nnyun ni la. Uma le ga gbiin nimi Uwumbɔr Aafuur nyaan." 9N-yoonn ngbaan le Yesu nyan Nasaret, kitiŋ ki bi Galilee na, ki dan Jɔnn chee. Le Jɔnn muin u nnyun ni, Jɔɔdan aamɔɔl ni. 10Yesu aah nyan nnyun ni na, le u kan kitaapaak chuu piir, le ki kan Uwumbɔr Aafuur nyaan sunni ki nan tɔŋ u pu, ki naahn linanjil. 11Le nneel nyan ni paacham ki len, "Aa ye Njapɔɔn u m gee si na. Le nnimbil gbiin si." 12N-yoonn ngbaan le Uwumbɔr Aafuur nyaan di Yesu buen kipɔɔk ni. U nan bi nima iwiin imonko ilee la. Le Kinimbɔŋ tɔŋni u nima. 13Timoor ni aapeel mu nan bi nima. Le Uwumbɔr aatuuntiib nyan ni paacham ki dan nan ŋa u tiŋann. 14Le binib nan di Jɔnn di ŋa kiyondiik ni. Nee aapuwɔb, le Yesu buen Galilee aatiŋ ni, le ki mooni Uwumbɔr aabɔnyaan, 15le ki bui ke, "N-yoonn fuu a. Uwumbɔr aanaan peen ni a. Kpeln nimi aabimbin man, ki gaa tibɔnyaan tee ki kii man." 16Le Yesu chuun kpak Galilee aamɔɔl aagbaan, le ki kan Simon ni unaal Andru bi mae kipɔɔk nnyun ni; bi ye bijambaam la. 17Le Yesu bui bi, "Dii mi man, aan m cha ni ban binib ki nan tii Uwumbɔr." 18Waah len kena na, libuul ngbaan ni le bi di cha baapɔr, le ki dii u. 19Le u foor siib ki kpee, le ki kan Jems ni unaal Jɔnn, bi ye Sebedee aajapɔɔtiib. Bi nan bi baaŋɔb ponn ni, ki bi leŋni baapɔr. 20Libuul ngbaan ni le Yesu yin bi. Le bi cha bite Sebedee ni waatutuliib buŋɔb ngbaan ponn ni, le ki dii Yesu. 21Le bi fuu Kapenaum aatiŋ ni. Juu yaab aakpakool daal le Yesu koo mmeen aadiik ni, le ki tuk binib Uwumbɔr aaliin. 22Waah tuk bi iliin i na, le ni gar bi pam. U tuk bi ke unii u kpa Uwumbɔr aapɔɔn na la, kaa tuk bi ke Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb aah tuk bi pu na. 23Le uja u tiyaayar joo u na bi mmeen aadiik ngbaan ni, 24le ki teen, "Sin Yesu u ye Nasaret aatiŋ aanii na, aa ban ba ti chee? Aa dan aa nan lii timi yooli la aa? M nyi si. Aa ye Uwumbɔr aanii u ye chain na la." 25Le Yesu kae tiyaayar ngbaan, le ki len, "Ŋmim. Di uja ngbaan lii." 26Le tiyaayar ngbaan cha uja ngbaan aawon gbaa, le ki teen mpɔɔn pu, le ki di u lii. 27Le ni gar bi mɔmɔk pam. Le bi baa tɔb, "Ba sɔ? Ni ye mmɔkm pɔɔn la aa? U kpa mpɔɔn, le ki tuk tiyaayar ke ti di binib lii, le ti kii waamɔb." 28Nima pu na, le Yesu aayimbil moon Galilee aatingbaan mɔmɔk ni. 29Le Yesu ni bin dii u na nyan mmeen aadiik ngbaan ni, le ki buen Simon ni Andru aadichal ni. Jems ni Jɔnn mu dii bi. 30Le Simon aapuu aana bun, ki dɔ kidiik ni. Le uwon ton. Le bi tuk Yesu ke u bun la. 31Le Yesu dan u chee, le ki chuu uŋaal, le ki fiin u kaan. Le uwon sɔŋ. Le u chann bi tichann. 32Leyaadaal aajook le nwiin aah lir na, le binib nan dan Yesu chee, le ki joo ni bibum mɔmɔk, ni tiyaayar aah joo binib bi na mɔmɔk. 33Kitiŋ ngbaan aanib mɔmɔk nan kuun nima, Simon ni Andru do linampal. 34Le Yesu teb bibum pam, bi kpa iween aaboŋ aaboŋ na, ni tiyaayar aah joo binib bi na mu. Tiyaayar ngbaan nyi u. Nima le waa cha ti len tibaa. 35Njan aakooja aah wii na, le Yesu fii ki nyan lipaal, ki buen nibaa chee, le ki ti bi ubaa ki mee Uwumbɔr. 36Le naah woln kichakpiik ni na, Simon ni ujɔtiib mu fii ki nyan, ki bi ban u, 37le ki ti kan u, le ki bui u, "Binib mɔmɔk le ban si." 38Le u bui bi, "Cha ti buen ntim muken ni, m ti tuk bi mu Uwumbɔr aaliin. Nima le cha m nyan ni Uwumbɔr do." 39Le u buen Galilee aatim mɔmɔk ni, le ki koo mmeen aadir ni, le ki tuk binib Uwumbɔr aaliin, le ki teei binib bi tiyaayar joo bi na. 40Le ukɔndaan ubaa dan Yesu chee, le ki gbaan unimbiin ni, le ki gaŋ u ke un ter u, le ki bui u, "Aa yaa gee kan, aa ga ŋma teb mi." 41Le kinimbaak chuu Yesu. Le u taln uŋaal, ki meeh u, le ki bui u, "M gee. Aa pɔɔk." 42Libuul ngbaan ni le u pɔɔk, kaa ki ye ukɔndaan. 43Le Yesu bui u ke u li cha, le ki sur u mbamɔm, 44"Li nyi ki taa tuk unii ubaa. Li cha Uwumbɔr aatotoor chee, ki di aabaa ki di mɔk u, ki toor kitork ki tii Uwumbɔr, ke Moses aakaal aah len pu na. Nima le ga mɔk binib ke aa pɔɔk a." 45Le uja ngbaan buen, ki joo tibɔr ngbaan, ki tuk binib mɔmɔk. Waah ŋa kena na, le Yesu aa ki ŋma koo kitiŋ kibaa ni, binib aanimbil ni. U nan gur bi kipɔɔk ni la. Le binib nyan itingbaan mɔmɔk ni, ki choo u chee.

will be added

X\