LUK 9

1Le Yesu yi ni waadidiliib kipiik ni bilee ke bin kuuni u chee, le ki tii bi mpɔɔn bin ti nyan tiyaayar aaboŋ mɔmɔk binib ni, ki teei bibum; 2le ki tun bi, bin ti li tuk binib Uwumbɔr aanaan aabɔr, ki teei bibum, le ki bui bi, 3"Ni taa li tun lisachuln aatuln libaa. Ni taa li joo kijangbeek, ki taa li joo litaakɔr, ki taa li joo tijikaar, ki taa li joo ŋimombil, ki taa li joo ŋibɔkur ŋilee. 4Naah ti koo lidichal li ponn ni na, ni li bi li ponn ni ki ti saa bundaln ni ga nyan kitiŋ ngbaan ponn ni na. 5Kitiŋ kibaa aanib yaa kaa gaa nimi kan, ni nyan nima ki kpaar nitaa aatatan ki lii nima. Nimina le ga li ye nsurm ki tii bi." 6Yesu aah tuk waadidiliib kena ki doo na, le bi buen, le ki bɔɔ dii ntim ni, ki mooni tibɔnyaan tee. Baah buen nimɔk na, le bi teei bibum. 7Le Ubɔr Herod ŋun Yesu aah ŋa pu na, kaa nyi waah ye udaan u na. Bibaa len ke Jɔnn fikr nkun ni, 8bibaa mu len ke Elaija, bibaa mu len ke n-yaayoonn na aabɔnabr ubaa le fikr. 9Le Herod bui ke "M nan chuu gii Jɔnn aayil. Maah ŋun uyaabɔr na, u ye ŋmaa?" le ki ban ke un kan u. 10Le Yesu aakpambalb ki gir ni, le ki tuk u baah ŋa pu na. Le u di bi buen Betseda aatiŋ ni, bibaa. 11Le kinipaak ngbaan ŋun ke u buen nima. Le bi mu paan u pu. Le u gaa bi, le ki tuk bi Uwumbɔr aanaan aabɔr, le ki teei bi ponn ni bi ye bibum na. 12Nwiin aah ban mu lir na, le waakpambalb kipiik ni bilee dan nan bui u, "Ti bi kipɔɔk ni la; tun kinipaak ngbaan bin buen itingbaan ni, ki ban tijikaar ni nkookooyaan." 13Le u bui bi, "Nimi, tiin bi tijikaar man, bin ji." Le bi bui u, "Ŋiboroboro kpin ŋiŋmu ni ijan ilee baanja le bi. Aa ban ke ti buen ti daa tijikaar ti ga ŋeer binib ngbaan mɔmɔk na aa?" 14Bijab ngbaan ga nan li fuu ŋichur ŋiŋmu. Le u bui waakpambalb ke bi cha kinipaak ngbaan kal kitiŋ ŋikpuk ŋikpuk, piiŋmu piiŋmu. 15Le waakpambalb ŋa kena, ki cha bi mɔmɔk kal. 16Le u yoor ŋiboroboro kpin ŋiŋmu ni ijan ilee ngbaan le ki waan lik paacham, le ki doon Uwumbɔr, le ki gii, le ki di tii waakpambalb ke bin yakr ki siin kinipaak ngbaan mɔk aanimbiin ni. 17Le bi mɔmɔk ŋman ki bab. Baah ŋman ki bab ki gur na, le waakpambalb yoor tijikaar ti gur na, ki gbiin tibɔɔkur kipiik ni tilee. 18Kitaak kibaa daal le Yesu nan bi mee Uwumbɔr ubaa. Waadidiliib mu bi u chee. Le u baa bi, "Kinipaak ngbaan bui ke m ye ŋmaa?" 19Le bi bui u, "Bibaa len ke aa ye Jɔnn u nan muin binib nnyun ni na, le biken mu len ke aa ye Uwumbɔr aabɔnabr Elaija u nan bi n-yaayoonn na la, le biken mu len ke n-yaayoonn na aabɔnabr ubaa fikr le nkun ni." 20Le u baa bi, "Nimi, ni len ke m ye ŋmaa?" Le Piita bui u, "Aa ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo la." 21Le u sur bi mbamɔm ke bi taa tuk unii ubaa, 22le ki bui bi, "Min Unibɔn Aabo ga ji falaa saakpen. Juu yaab aaninkpiib, ni Uwumbɔr aatotoorninkpiib, ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ga yii mi, ki ku mi. Iwiin itaa daal le Uwumbɔr ga fikr mi nkun ni." 23Tɔ, le u bui waadidiliib ni kinipaak ngbaan, "Unii yaa ban un dii mi kan, un yii ubaa, ki yoor waadɔpuinkoo iwiin mɔmɔk aan ki li dii mi. 24Unii umɔk kaan ŋma kpo m pu na kan, waamɔfal ga bee yooli la. Unii umɔk ga ŋma kpo m pu na kan, u ga kan limɔfal li kaa kpa ndoon na. 25Unii yaa kan dulnyaa wee ni aawan mɔmɔk, ki lann waamɔfal ki waŋ kan, ba aanyoor le u kan? 26Unii yaa san inimɔɔn m ni maaliin chee un tuk binib kan, min Unibɔn Aabo ga nan yii udaan ngbaan. M ga gir ni, ki li kpa m ni Nte Uwumbɔr aapɔɔn. Uwumbɔr aatuuntiib bi ye chain na mu ga nyuŋ mi. N-yoonn ngbaan le m ga yii udaan ngbaan. 27M tuk nimi mbamɔn la, binib bi si du na ponn ni bibaa aan kpo see bi puen kan Uwumbɔr aanaan waahr." 28Waah len kena na, ni naahn iwiin iniin jer. Le u di Piita ni Jɔnn ni Jems, ki di jon lijool paab, un ti mee Uwumbɔr. 29Waah bi mee Uwumbɔr na, le unimbil wɔb kpeln. Le waawanpeenkaan mu kpaln tiwanpipiln, ni ga li deer aanimbil na. 30Le bi kan bijab bilee bi wiin chain na, bi len u chee tibɔr. Bi ye n-yaayoonn na aabɔnabtiib Moses ni Elaija la. Bi len waah ga gbiin Uwumbɔr aageehn ki kpo Jerusalem ponn ni pu na. 32Le ngeen joo Piita mam. Baah finn na, le bi kan Yesu aah wiin chain pu na, ki kan bijab bilee ngbaan bi si u chee na. 33Bijab bilee ngbaan aah siir cha u na, le Piita bui u, "Ndindaan, taah bi du na, ni ŋan. Cha ti ŋa ŋibɔk ŋitaa, ki di libaa ki tii si, ki di liken ki tii Moses, ki di liken ki tii Elaija." Piita aah len kena na, waa nyi waah len ti cha ni wɔb na. 34Waah laa len kena na, le ntaalangbam dan nan biin bi pu. Mu aah biin bi pu na, le Piita mam san ijawaan. 35Le nneel len ntaalangbam na ni, "Njapɔɔn u m gee u na sɔ. Li ŋun waah len pu na man." 36Nneel ngbaan aah len ki ti doo na, le bi kan Yesu baanja. Le bi joo tibɔr ngbaan bi baanja, kaa tuk unii ubaa n-yoonn ngbaan baah kan pu na. 37Le ni woln kitaak le bi sunn ni lijool ngbaan taab. Le kinipaak saakpeŋ tooh u nsan ni. 38Le kinipaak ngbaan ponn ni uja ubaa teen, "Tiicha, m gaŋ si, sam njapɔɔn kinimbaak. U ye maabobaan la. 39Libimbikl le lir u ki cha u tar, ki cha uwon gbaa, le umɔb ponn ni puk tipupukr, ki liin u nsin saakpen, kaa ban li di u lii. 40M gaŋ saadidiliib ke bin teb u libimbikl ngbaan. Bi mu aa ŋma teb u." 41Le Yesu bui ke "Nimi dandana aanib, naa gaa Uwumbɔr ki kii, ki mu aa dii u mbamɔm. Ni ban ke m yunn ni chee kinye pu, aan ki li kpa limɔr ni pu, aan ni gaa mi ki kii?" le ki tuk ubo ngbaan aate, "Li joo ni aajapɔɔn ngbaan m chee." 42Le ubo ngbaan aah choo na, libimbikl lii u kitiŋ, le ki cha uwon gbaa saakpen. Le Yesu kae libimbikl ngbaan, le ki teb ubijabo ngbaan, le ki di u giin tii ute. 43Baah kan Uwumbɔr aah kpa mpɔɔn saakpen pu na, le ni gar kinipaak ngbaan mɔk pam. Naah gar binib ngbaan mɔmɔk kena na, le Yesu bui waadidiliib, 44"Bi ga di min Unibɔn Aabo ki di ŋa binib aaŋaal ni la. Cha iliin imina koo nitafal ni man." 45Le baa bee yaatataa. Uwumbɔr le bɔr yaatataa, ke bi taa bee. Le baa kaar bin baa Yesu yaatataa. 46Le waadidiliib kpak tɔb kinikpakpak ke ulau ye uninyuun bi ponn ni. 47Le Yesu bee baah dak pu na, le ki di ubo ki di siin ubaa chee, 48le ki tuk bi, "Unii umɔk gaa ubo wee maayimbil pu na kan, u gaa mi le na. Unii umɔk gaa mi na kan, u gaa Uwumbɔr u tun ni mi na le na. Unii u ye uwaatiir ni ponn ni na, uma le ye uninyuun." 49Le Jɔnn tuk Yesu, "Ndindaan, ti kan unii ubaa nyan tiyaayar binib ponn ni saayimbil pu. U mu aa dii timi, nima le ti bui u ke un di cha." 50Le Yesu bui Jɔnn, "Taa ki tuk u ke un di cha. Un kaa kpak nimi na, u si ni pu la." 51Bundaln Yesu ga gir buen paacham na, ni peen ni. Le u pɔɔ uwon ke un buen Jerusalem, 52le ki tun bitutum ke bin luln u pu nsan. Le bi buen, le ki ti fuu Samaria yaab aatiŋ kibaa ponn ni, bin ti toor tii u. 53Le kitiŋ ngbaan aanib kan ke u ban un buen Jerusalem. Nima le bi yii u. 54Le waadidiliib Jems ni Jɔnn aah kan ke bi yii u na le bi baa u, "Tidindaan, aa ban ke ti mee Uwumbɔr mmii nyan paacham ki gaa bi ii? [ke Elaija aah nan ŋa pu na]" 55Le Yesu fenn toŋ Jems ni Jɔnn le ki kae bi, [le ki bui bi, "Naa nyi Min Nidindaan aasui ni aah bi pu na. 56Min Unibɔn Aabo aa dan m nan ku binib. M dan ke bin ŋmar la."] Le bi nyan nima chee, ki buen kitiŋ kiken ni. 57Le baah cha na, uja ubaa dan nan bui Yesu, "M ga dii si saah cha nin chee na mɔk." 58Le Yesu bui u, "Iŋɔk kpa yaa koo ibuu i ponn ni na. Inyoon i laani paacham na mu kpa yaadir. Min Unibɔn Aabo aa kpa maah ga doon nin chee na." 59Le Yesu tuk uja uken, "Li dii mi." Le u bui u, "Ndindaan, m mee si nsan, cha m buen ti sub nte waahr, aan ki nan dii si." 60Le Yesu bui u, "Cha bitekpiib sub tɔb. Si, aa li cha ti moon Uwumbɔr aanaan aabɔr." 61Le uja uken mu tuk Yesu, "Ndindaan, m ga dii si la. M mu mee si nsan, cha m buen ti chɔi maachiln ni aanib waahr, aan ki nan dii si." 62Le Yesu bui u, "Unii yaa kaa gaa Uwumbɔr aatuln iŋaal ilee kan, waa ŋeer un tun li."

will be added

X\