LUK 8

1Naa yunn le Yesu bɔɔ dii ntisaakpem ni ntiwaatiir ni, le ki mooni Uwumbɔr aanaan aabɔnyaan tee. Waakpambalb kipiik ni bilee mu dii u. 2Bipiib bi u nan teb bi na mu dii u. Iween le nan joo bibaa. Le tiyaayar mu nan joo biken. Bi ponn ni ubaa ye Mari, bi yi u Magdalene. Tiyaayar tilule le nan joo u, le Yesu nan teb u. 3Bi ponn ni ubaa mu ye Joana, u ye Ubɔrkpaan Herod aatutuln Chusa aapuu na. Ubaa mu ye Susana. Bipiib biken mu bi ki dii u ki wiir. Le bi mɔmɔk di baawan ki di ter u ni waakpambalb. 4Le binib nyan itingbaan mɔmɔk ni, ki dan Yesu chee, ki ŋa kinipaak saakpeŋ. Le u ŋak bi liyaataŋakl: 5"Ukpaal ubaa le nan buen un ti yaa njikaabim. Waah yaa na, le mubaa lir nsan ponn ni. Le binib taa taa mu pu. Le inyoon i laani paacham na dan nan peei ji. 6Le mubaa mu lir ntaakpateer pu. Le mu guu puln mala, ki mu ki yɔl mala; ba pu? nima chee aa soon. 7Le mubaa mu lir ikokon ponn ni. Le mu ni ikokon kpaan muun. Le ikokon saa ku mu. 8Le mubaa mu lir kitiŋ ki ŋan na ponn ni, ki muun, ki mar, ki lu nkub." Yesu aah len kena ti doo na, le u teen ke "Un kpa litafal na kan, un ŋun." 9Le waadidiliib dan ki nan baa u liyaataŋakl ngbaan aatataa. 10Le u bui bi, "Uwumbɔr le cha ni bee waanaan aabɔbɔrkaan. Biken ma kan, u ŋak bi ŋiyaataŋak, aan bi lik kaa waa, ki pel kaa bee naatataa." 11"Liyaataŋakl ngbaan aatataa le ye ke njikaabim ngbaan le ye Uwumbɔr aaliin. 12Mu lir nsan ponn ni na le ye binib bi ŋun Uwumbɔr aaliin na. Le Kinimbɔŋ dan nan nyan i bisui ni, bi taa gaa Uwumbɔr ki kii, ki ŋmar. 13Mu lir ntaakpateer pu na le ye binib bi ŋun Uwumbɔr aaliin ki gaa i ni mpopiin na. Bi mu aa gaa i bisui ni mbamɔm. Bi gaa Uwumbɔr ki kii ni yunn siib; ntɔŋ yaa pii bi kan, le bi ga di u lii. 14Mu lir ikokon ponn ni na le ye binib bi ŋun Uwumbɔr aaliin na. Le bitafal bi liwankpal ni, ni dulnyaa aawan ni mɔ na ni, ni baabimbin aabɔr ni. Nima le ku iliin ngbaan bisui ni. Le yaa mar. 15Mu lir kitiŋ ki ŋan na ponn ni na le ye binib biyaasui ŋan ki ye mbamɔn na, ki ŋun Uwumbɔr aaliin, ki joo i mbamɔm, ki kpa limɔr, ki dii Uwumbɔr kaa di cha na." 16"Unii yaa see karyaa kan, waan di lisambil ki di chiŋ u pu, kaan di siin gɔdu aataab. U ga di u tɔŋ tiwan paab la, le u li wiin binib bimɔk koo ni na, bi li waa. 17Tibɔr timɔk bɔɔ na, ti ga kpiir. Tibɔbɔrkaan mɔmɔk mu ga nyan mpaan pu. 18"Cha nitafal li bi naah ŋun pu na ni man. Un kpa maaliin na, Uwumbɔr ga kpee u. Un kaa kpa na, Uwumbɔr ga chuu gaa waah dak ke u kpa i na." 19Le Yesu aana ni unaatiib fuu ni ki ban u. Kinipaak ngbaan pu le baa ŋma koo ni u chee. 20Le bibaa tuk u, "Aana ni aanaatiib si lipaal ki ban si la." 21Le u bui bi, "Nna ni nnaatiib le ye binib bimina bi ŋun Uwumbɔr aaliin ki ŋa yaah len pu na." 22N-yoonn ngbaan le Yesu ni waadidiliib koo buŋɔb ni. Le u bui bi, "Cha ti puur limɔɔdaapuul man." Le bi buen. 23Buŋɔb na aah cha na, le u dɔ bu ponn ni ki dɔ geen. Le kibuŋ piin ki daar. Le nnyun feei ki koo buŋɔb na ni, le bu ban bu gbii. Ni ye linimaln la. 24Le bi dan ki nan finn Yesu le ki bui ke "Tidindaan, Tidindaan, ti ga bee nnyun ni." Le u finn, le ki kae kibuŋ ni tinyunkpeln. Le kibuŋ ni tinyunkpeln ŋmin chii. 25Le u baa bi, "Ba pu naa gaa mi ki kii?" Yesu aah ŋa pu na, le ni gar bi pam. Le ijawaan chuu bi. Le bi baa tɔb, "Ba aaniboln bi na, ki kae kibuŋ ni nnyun mu, ni kii waamɔb." 26Le bi fuu Gerasiin yaab aatiŋ, ki bi Galilee aamɔɔdaapuul na. 27Le uwaar ubaa nan bi nima, ki chuun u ŋmeen, ni yunn, ki koo baah sui binib titakpaluln ti ponn ni na, kaa kii u li bi linampal. Tiyaayar chur u kpaala kpaala. Le udoyaab nan di idɔribi ni tikululn ki di buu u, bin kiir u. Le u nan keei tikululn ngbaan ni idɔribi. Tiyaayar ngbaan le di u buen kipɔɔk ni. Le Yesu aah nyan buŋɔb ni na, uja ngbaan dan nan tooh u nsan pu. Le Yesu tuk tiyaayar ngbaan, "Nyan u ni." Nima pu na waah kan Yesu na, le u teen, ki gbaan kitiŋ unimbiin ni, le ki len mpɔɔn pu, "Yesu, sin u ye Uwumbɔr u kaa kpa ŋeen aatɔ na Aajapɔɔn na, aa ban ba m chee? M gaŋ si, taa ŋa mi falaa." 30Le Yesu baa u, "Bi yi si ke ba?" Tiyaayar pam aah bi u ni na, nima le u bui ke bi yi u Kipaak. 31Le tiyaayar ngbaan gaŋ Yesu ke u taa bui ti ke ti buen libuul li nyoo na ni. 32Le igbeer bi nima chee ki wiir, ki chuun ji limɔɔgongoln paab. Le tiyaayar ngbaan gaŋ Yesu ke u cha ti koo igbeer ngbaan ni. Le u kii. 33Le ti nyan uja ngbaan ni, le ki koo igbeer na ni. Le igbeer mɔmɔk san sunn ni limɔɔgongoln taab, le ki koo nnyun ni, le ki bee nnyun ni. 34Le bijab bi kii igbeer ngbaan na aah kan kena na, le bi san buen kitiŋ ni, ni itingbaan ni, le ki ti tuk binib tibɔr ngbaan. 35Binib aah ŋun kena na, le bi dan bi nan lik budabu ŋa na, le ki fuu ni Yesu chee, ki kan uja u tiyaayar nyan u ni na ka Yesu chee ki cheer ki pee tiwanpeenkaan, kaa ki chuun u ŋmeen. Le ijawaan chuu bi. 36Le binib bi kan Yesu aah teb uja ngbaan pu na, tuk bi waah teb u pu na. 37Le Gerasiin aatiŋ aanib ni itingbaan mɔmɔk aanib san ijawaan pam. Nima le bi gaŋ Yesu ke un nyan baatiŋ ni. Le u koo buŋɔb ni, un ti gir buen limɔɔdaapuul. 38Le uja u tiyaayar nyan u ni na gaŋ Yesu ke u cha u dii u. Le Yesu aa kii, le ki bui u, 39"Gir kun ki ti tuk binib Uwumbɔr aah tun litukpaan ki tii si pu na." Le u buen, le ki bɔɔ dii waatiŋ ngbaan ni, ni kookoo, le ki tuk binib Yesu aah tun litukpaan pu ki tii u na. 40Le Yesu fuu limɔɔdaapuul. Le kinipaak si kii u nima, ki gaa u ni mpopiin. 41Le uja ubaa, u ye mmeen aadiik ni aaninkpil, bi yi u Jairus, dan nan gbaan kitiŋ Yesu aanimbiin ni, ki gaŋ u ke un dan udo, 42ke ubisabaan, u ye ŋibin kipiik ni ŋilee na bun, ki ban un kpo. Le Yesu dii u ki buen. Waah cha na, le kinipaak dii u ki mueni u. 43Le upii u fuu tipiir ŋibin kipiik ni ŋilee taa door na bi nima. U nan cha dɔktatiib chee, ki jin waamombil mɔmɔk doo. Dɔkta ubaa mu aa ŋma teb u. 44Le u dan Yesu aapuwɔb, le ki nan meeh waabɔkul aamɔjuul. Libuul ngbaan ni le u pɔɔk. 45Le Yesu baa ke, "Ŋmaa meeh mi?" Le bi mɔmɔk nee ke baa meeh u. Le Piita ni bin bi u chee na bui u, "Ndindaan, kinipaak ngbaan mɔmɔk le bi aa chee kena ki mueni si. Le aa baa ke ŋmaa meeh si?" 46Le Yesu bui ke "Unii ubaa le meeh mi. M bee ke mpɔɔn nyan m ni." 47Le upii ngbaan bee ke waa bɔr. Ijawaan chuu u, le uwon gbaa. Le u dan nan gbaan Yesu aanimbiin ni, le ki tuk u binib mɔmɔk aanimbil ni budabu cha u meeh u na, ni waah pɔɔk libuul ngbaan ni pu na. 48Le Yesu bui u, "Mbisal, saah gaa mi ki kii na, nima le cha aa pɔɔk. Li cha ni mpopiin." 49Yesu aah len kena na, le unii ubaa u nyan ni Jairus do na tooh Jairus nsan pu, le ki tuk u ke "Aabisal kpo a. Taa ki cha Tiicha ngbaan ŋani falaa ki cha aado." 50Le Yesu ŋun waah len pu na, le ki bui Jairus, "Taa san ijawaan. Aa yaa ŋa naadii baanja kan, u ga pɔɔk." 51Yesu aah fuu Jairus do na, le waa cha ubaa dii u ki koo ni, see Piita ni Jɔnn ni Jems, ni upiibo ngbaan aate ni una. 52Le binib bimɔk bi lichiln ni na, bi wii ikpowiil ki kaani. Le Yesu bui bi, "Taa wii man. Waa kpo. U geen la." 53Le bi laa u pam. Bi bee ke u kpo la. 54Le Yesu chuu uŋaal le ki bui u, "Upiibo, fiin." 55Libuul ngbaan ni le waawiin ki gir koo u ni, le u fii. Le ni gar ute ni una pam. Le Yesu bui bi ke bi taa tuk unii ubaa waah ŋa pu na, le ki bui bi ke bin tii ubo ngbaan tijikaar un ji.

will be added

X\