LUK 7

1Waah len iliin imina binib aatafal ni ki ti doo na, le u buen Kapenaum aatiŋ ni. 2Le sujatiib nkub aaninkpil ubaa nan kpa unaagbiija ubaa ki gee u saakpen. Le unaagbiija ngbaan bun, ki ban un kpo. 3Le sujatiib aaninkpil ngbaan ŋun Yesu aabɔr, le ki tun ni Juu yaab aaninkpiib u chee, bi nan bui u ke un dan nan teb waanaagbiija. 4Juu yaab aaninkpiib ngbaan aah fuu ni Yesu chee na, le bi gaŋ u ki bui ke, "Sujatiib aaninkpil ŋeer ke aa ter u. 5U gee timi aanib, ki maa mmeen aadiik ki tii timi." 6Le Yesu dii bi ki buen. Waah ti peen sujatiib aaninkpil aadichal na, le uninkpil ngbaan tun ni ujɔtiib bi nan tooh u nsan ni, ki bui u, "Tidindaan, sujatiib aaninkpil ke: Taa ki ŋani falaa, ke waa ŋeer aa dan udo ki koo waadiik ni. 7U mu aa dak ke u ŋeer un dan aa chee. Aa yaa po sil nsan ni ki len kan, waanaagbiija ga pɔɔk. 8Uma ubaa kii uninkpil aamɔb, ki mu ye sujatiib aaninkpil la, le ki bui ubaa, 'Li cha,' le u buen; le ki bui ubaa mu, 'Dan,' le u dan; le ki bui waanaagbiija, 'Ŋa kena,' le u ŋa." 9Yesu aah ŋun waah len kena na, le ni gar u pam. Le u fenn ki toŋ kinipaak bi dii u na, le ki bui bi, "M tuk nimi la, maa kee kan unii u bi Israel yaab ponn ni ki gaa mi ki kii mbamɔm kena." 10Le binib bi tooh Yesu nsan ponn ni na gir kun sujatiib aaninkpil do, le ki mui waanaagbiija ngbaan pɔɔk a. 11Naa yunn le Yesu buen kitiŋ kibaa ni, bi yi ki ke Neen. Le waadidiliib ni kinipaak pam dii u. 12Waah peen kitiŋ ngbaan aagoln aabisamɔb na, le u kan uja ubaa kpo bi tun ni u. Una ye ukpopii la. U mu ye ujapɔɔnbaan la. Le waatiŋ aanib mu dii u ki wiir. 13Tidindaan aah kan ukpopii ngbaan na, le kinimbaak chuu u. Le u bui u, "Taa ki wii," 14le ki tooh foor ki duun lininkpol na aawandɔkaan chee, le ki meeh ni. Le binib bi tun ni u na sil. Le Yesu bui ke, "Unachipɔɔn, m bui si, fiin." 15Le un kpo na fii kal, le ki piin ki bi len. Le Yesu di u ki di tii una. 16Le ijawaan chuu bi mɔmɔk. Le bi nyuŋni Uwumbɔr, le ki bui ke, "Uwumbɔr aabɔnabkpaan bi tikaasisik ni. Uwumbɔr dan u nan ter waanib la." 17Le bi mooni tibɔr timina itingbaan i bi nima chee na ni, ni Judea aatingbaan mɔmɔk ni, ki mooni Yesu aayimbil. 18Le Jɔnn aadidiliib tuk Jɔnn tibɔr timina mɔmɔk. 19Le u yin bi ponn ni bilee, le ki tun bi, bin buen Tidindaan Yesu chee, ki ti baa u ke u ye unii u Uwumbɔr aabɔnabtiib nan len ke u ga dan na aan waa ye? Bi ga li ban uken aa? 20Le Jɔnn aadidiliib ngbaan fuu ni Yesu chee le ki bui u ke, "Jɔnn u muini binib nnyun ni na tun ni timi aa chee ti nan baa si, ke 'Aa ye unii u Uwumbɔr aabɔnabtiib nan len ke u ga dan na aan saa ye, bee ti ga li ban uken aa?"' 21N-yoonn ngbaan le Yesu teb bibum pam, ki teb binib bi tiyaayar joo bi na, ki likr bijoom pam; 22le ki bui Jɔnn aadidiliib, "Gir buen Jɔnn chee, ki ti tuk u naah ŋun pu ki kan pu na, ke m likr bijoom aanimbil, ki teei biwɔb, ni bikɔndam, ni bitafakpaab, ki fikr bin kpo na nkun ni, ki tuk bigiim Uwumbɔr aabɔnyaan tee. 23Unii u kaa joo mi beeni na, Uwumbɔr aanyoor bi u pu." 24Le Jɔnn aadidiliib aah buen na, Yesu len kinipaak ngbaan chee Jɔnn aabɔr, ke "Naah nan buen Jɔnn chee kipɔɔk ni na, ni nan dak ke ni ga kan kinye? Ni nan dak ke ni ga kan lipul li libuln fiini li na aa? 25Ni buen ni ti kan uja u pee tiwan nyaan na aa? Binib bi pee tiwan nyaan ki ji mmɔɔn na, bi bi bibɔrb aadichal ni la. 26Ni buen ni ti kan Uwumbɔr aabɔnabr la aa? Mbamɔn, m tuk nimi la, u jer Uwumbɔr aabɔnabr la. 27Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke Uwumbɔr bui Waanileekoo, 'Maatutuln sɔ. M tun ni u ke un luln nsan, ki nan toor nsan ki siin si.' Jɔnn le ye ututuln ngbaan. 28M tuk nimi la, baa kee ma unii ubaa u jer Jɔnn. Le unii u ye uwaatiir Uwumbɔr aanaan ni na, u jer Jɔnn." 29Binib mɔmɔk ni bilampuugaab nan ŋun Jɔnn aaliin, ki cha u muin bi nnyun ni. Nima le mɔk ke bi kii ki tii Uwumbɔr aabamɔn. 30Farisii yaab ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb aa nan cha u muin bi nnyun ni. Nima le mɔk ke bi yii Uwumbɔr aamɔboln. 31Tɔ, le Yesu ki bui kinipaak ngbaan ke "M ga di ba ki di ŋaŋ dandana aanib ngbaan? Bi bi ke ba na? 32Bi bi ke mbim mu ka kinyaŋ ni ki bui biŋeen aatɔtiib, 'Ti pii ŋiwul le ki tii nimi, le naa saar. Ti wii ikpowiil, le naa kaani.' 33Dandana aanib ngbaan mu bi kena la; Jɔnn nan dan ki nan lul bumɔb, kaa nyu ndaan, le bi bui ke u kpa Kinimbɔŋ. 34Min Unibɔn Aabo nan dan le ki ji le ki nyu, le bi bui ke m ye upuusaakpendaan ki ye udaanyur, ki jɔnni bilampuugaab ni titunwambirdam la. 35Tɔ, binib bimɔk kpa nlan mbamɔm na, bi bee ke Uwumbɔr aah ŋani pu na, ni ŋan." 36Le Farisii aanii ubaa nan bui Yesu ke un dan nan ji u chee tijikaar. Le u koo waadichal ni, ki kal ki ji. 37Le upii u ye titunwambirdaan na bi kitiŋ ngbaan ni, le ki ŋun ke Yesu ka ji tijikaar Farisii aanii ngbaan do. Le u joo ni nkpan nyaan kpaliba ponn ni, 38le ki dan nan sil Yesu aapuwɔb utaa chee, le ki wii, ki cha tinyunyunn lir Yesu aataa pu, ki finn utaa, le ki joo waayikpir joo per utaa, le ki moor utaa, ki di nkpan ngbaan ki di ŋmir utaa. 39Le Farisii aanii ngbaan aah kan kena na, u dak usui ni ke "Uja wee yaa sil ye Uwumbɔr aabɔnabr kan, u ba ga bee upii u meeh u na aabimbin aah bi pu na, ke u ye titunwambirdaan la." 40Le Yesu tuk Farisii aanii ngbaan ke "Simon, m ban m bui si tibɔr tibaa la." Le u bui u, "Tiicha, lem." 41Le Yesu bui u, "Bijab bilee le nan bi, le ki joo uwankpadaan aapɔln. Ubaa joo waapɔln pɔŋ ikub iŋmu, ubaa mu joo waapɔln pɔŋ piiŋmu. 42Bi mɔmɔk bilee aah kaa kpa nibaa bin giin tii u na, le u di cha pinn tii bi mɔmɔk. Bijab bilee ngbaan ponn ni, ulau ga li gee u ki jer uken?" 43Le Simon bui u, "Waah di cha pinn uyaapɔln wiir na ga li gee u ki jer uyaapɔln kaa wiir na." Le Yesu bui u, "Aa len mbamɔn la," 44le ki fenn ki toŋ upii ngbaan, le ki bui Simon, "Aa kan upii wee ee? M koo ni saadichal ni, le saa tii mi nnyun ke m finn ntaa. Upii wee ma kan, uma le di tinyunyunn ki finn ntaa, ki di waayikpir ki per ntaa. 45Saa moor ntakpiln. Uma le moor ntaa buyoonn m koo ni na ki nan saa dandana. 46Saa di nkpan ki ŋmir n-yil. Uma le di nkpan nyaan ki ŋmir ntaa. 47M tuk si la, m di cha waatunwambir ti wiir na ki pinn u. Nima le cha u gee mi saakpen. M yaa di cha pinn unii titunwambir siib na kan, udaan ga li gee mi siib." 48Yesu bui Simon kena, le ki tuk upii ngbaan, "M di cha pinn saatunwambir la." 49Le binib bi ji u chee tijikaar na baa bibaa bisui ni, "U ye ŋmaa ki di cha pinn titunwambir?" 50Le Yesu bui upii ngbaan, "Saah gaa mi ki kii pu na, nima le cha aa ŋmar. Li cha ni mpopiin."

will be added

X\