LUK 3

1Buyoonn Ubɔrkpaan Tiberius Siisa nan jin waanaan ŋibin kipiik ni ŋiŋmu, Pontius Pailat mu ye Judea aatiŋ aaninkpil, Herod mu ye Galilee aabɔr, unaal Filip mu ye Iturea aatiŋ ni Trakonitis aatiŋ aabɔr, Lisanius mu ye Abilene aatiŋ aabɔr, 2Anas ni Kayafas mu ye Uwumbɔr aatotoorninkpiib, n-yoonn ngbaan le Jɔnn u ye Sakaria aajapɔɔn na bi kipɔɔk ni. Le Uwumbɔr len u chee nima. 3Le u bɔɔ dii Jɔɔdan aamɔɔl aatingbaan, le ki mooni, "Kpeln nimi aabimbin man, le m ga muin nimi nnyun ni, le Uwumbɔr ga di cha nimi aatunwambir pinn nimi." 4Waah ŋa kena na, le ni gbiin Uwumbɔr aabɔnabr Aisaya aah nan ŋmee pu Uwumbɔr aagbaŋ ni na, ke "Unii ubaa bi kipɔɔk ni ki tar, 'Toor Tidindaan aasan man ki ŋa waasan mu tok na ki tii u. 5Bi ga di titan ki gbiin tibumbuln mɔmɔk, ki ber ŋijoo ni ŋigongon mɔmɔk ki lii taab, ki naar isan imɔk gɔr na, ki ŋa isan imɔk kaa joon na, i li joon, ki tii u. 6Binib mɔmɔk ga kan Uwumbɔr aah ga gaa bi ke bi ŋmar na."' 7Le kinipaak nan dan Jɔnn chee, ki ban ke un muin bi nnyun ni. Le u baa bi, "Nimi ijagen aabim, ŋmaa sur nimi ke ni li nyan ntafadaan mu choo na ni? 8Ni li tun lituln li ga mɔk ke ni sil kpeln nimi aabimbin na, ki taa len nisui ni ke niyaja ye Abraham la. M tuk nimi la, Uwumbɔr ga ŋma di ŋitakpal ŋimina ki di kpaln Abraham aayabitiib. 9Dandana wee Uwumbɔr toor kichɔk ke un ti gaa isui imɔk kaa lu ŋisubil ŋi ŋan na, ki di ŋa mmii ni." 10Le kinipaak ngbaan baa u, "Kena kan, ti ga ŋa kinye?" 11Le u bui bi, "Unii u kpa ŋibɔkur ŋilee na, un tii un kaa kpa libaa na. U mu kpa tijikaar na, un yakr tii un kaa kpa na." 12Le bilampuugaab mu dan u chee, ki ban ke un muin bi nnyun ni, le ki baa u, "Tiicha, ti mu ga ŋa kinye?" 13Le u bui bi, "Ni taa gaa ŋimombil ki jer baah siin nimi pu na." 14Le sujatiib mu baa u, "Ti mu ga ŋa kinye?" Le u bui bi, "Ni taa gaa unii ubaa aamombil mpɔɔn man, ki taa galn unii u kaa kpa taani na. Cha ninimbil gbiin nimi aapal." 15Jɔnn pu, le binib aalandak fii. Bi mɔmɔk baa bisui ni, "U ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo aan waa ye?" 16Le Jɔnn bui bi mɔmɔk, "Mma muin nimi nnyun ni la. Le unii u jer mi na mu choo. Maa ŋeer ke m gbiln waanaatak aaŋmin ki tii u. Uma le ga gbiin nimi ngem Uwumbɔr Aafuur nyaan, ki daa nimi ngem aatafal mmii ni. 17U joo waayikpimbik uŋaal ni, un ti chaar waajikaar, ki di njikaabim ki di ŋa lipil ni, ki di tigbingbir ki di see mmii mu kaan junn na ni." 18Kena le Jɔnn sur binib ngbaan, ki di iliin aaboŋ ki kpee ki sur bi, ki mooni tibɔnyaan ngbaan. 19U sur Ubɔr Herod mu. Herod joo unaal aapuu Herodias, ki ki tun titunwambir saakpen ki kpee. Nima le cha Jɔnn sur u. 20Le Herod ki tun titunwambir ki kpee tiken pu, ki chuu Jɔnn ki laŋ kiyondiik ni. 21Jɔnn aah nan muin binib pam nnyun ni na, le u muin Yesu mu nnyun ni. Le Yesu mee Uwumbɔr. Waah bi mee Uwumbɔr na, le kitaapaak chuu piir. 22Le Uwumbɔr Aafuur nyaan sunn ni, ki nan tɔŋ u pu, ki naahn linanjil. Le nneel nyan ni paacham ki len, "Aa ye Njapɔɔn u m gee si na. Le nnimbil gbiin si." 23Buyoonn Yesu naahn ŋibin piitaa aanii na, le u piin ki tuk binib Uwumbɔr aaliin. Binib dak ke u ye Josef aajapɔɔn la. Josef nan ye Heli aajapɔɔn, 24Heli mu nan ye Matat aajapɔɔn, Matat mu nan ye Liifai aajapɔɔn, Liifai mu nan ye Melki aajapɔɔn, Melki mu nan ye Janai aajapɔɔn, Janai mu nan ye Josef aajapɔɔn, 25Josef mu nan ye Matatias aajapɔɔn, Matatias mu nan ye Amos aajapɔɔn, Amos mu nan ye Nahum aajapɔɔn, Nahum mu nan ye Esri aajapɔɔn, Esri mu nan ye Nagai aajapɔɔn, 26Nagai mu nan ye Maat aajapɔɔn, Maat mu nan ye Matatias aajapɔɔn, Matatias mu nan ye Semein aajapɔɔn, Semein mu nan ye Josek aajapɔɔn, Josek mu nan ye Joda aajapɔɔn, 27Joda mu nan ye Joanan aajapɔɔn, Joanan mu nan ye Resa aajapɔɔn, Resa mu nan ye Serubabel aajapɔɔn, Serubabel mu nan ye Shealtiel aajapɔɔn, Shealtiel mu nan ye Neri aajapɔɔn, 28Neri mu nan ye Melki aajapɔɔn, Melki mu nan ye Adi aajapɔɔn, Adi mu nan ye Kosam aajapɔɔn, Kosam mu nan ye Elmadam aajapɔɔn, Elmadam mu nan ye Er aajapɔɔn, 29Er mu nan ye Joshua aajapɔɔn, Joshua mu nan ye Elieser aajapɔɔn, Elieser mu nan ye Jorim aajapɔɔn, Jorim mu nan ye Matat aajapɔɔn, Matat mu nan ye Liifai aajapɔɔn, 30Liifai mu nan ye Simeon aajapɔɔn, Simeon mu nan ye Judas aajapɔɔn, Judas mu nan ye Josef aajapɔɔn, Josef mu nan ye Jonam aajapɔɔn, Jonam mu nan ye Eliakim aajapɔɔn, 31Eliakim mu nan ye Melea aajapɔɔn, Melea mu nan ye Mena aajapɔɔn, Mena mu nan ye Matata aajapɔɔn, Matata mu nan ye Natan aajapɔɔn, Natan mu nan ye Ubɔr David aajapɔɔn, 32Ubɔr David mu nan ye Jese aajapɔɔn, Jese mu nan ye Obed aajapɔɔn, Obed mu nan ye Boas aajapɔɔn, Boas mu nan ye Salmon aajapɔɔn, Salmon mu nan ye Nashon aajapɔɔn, 33Nashon mu nan ye Aminadab aajapɔɔn, Aminadab mu nan ye Arni aajapɔɔn, Arni mu nan ye Hesron aajapɔɔn, Hesron mu nan ye Peres aajapɔɔn, Peres mu nan ye Juda aajapɔɔn, 34Juda mu nan ye Jakob aajapɔɔn, Jakob mu nan ye Aisak aajapɔɔn, Aisak mu nan ye Abraham aajapɔɔn, Abraham mu nan ye Tera aajapɔɔn, Tera mu nan ye Nahor aajapɔɔn, 35Nahor mu nan ye Serug aajapɔɔn, Serug mu nan ye Reu aajapɔɔn, Reu mu nan ye Peleg aajapɔɔn, Peleg mu nan ye Eber aajapɔɔn, Eber mu nan ye Shela aajapɔɔn, 36Shela mu nan ye Kainann aajapɔɔn, Kainann mu nan ye Afaksad aajapɔɔn, Afaksad mu nan ye Shem aajapɔɔn, Shem mu nan ye Nowa aajapɔɔn, Nowa mu nan ye Lamek aajapɔɔn, 37Lamek mu nan ye Metusela aajapɔɔn, Metusela mu nan ye Enok aajapɔɔn, Enok mu nan ye Jared aajapɔɔn, Jared mu nan ye Mahalaleel aajapɔɔn, Mahalaleel mu nan ye Kenann aajapɔɔn, 38Kenann mu nan ye Enos aajapɔɔn, Enos mu nan ye Sef aajapɔɔn, Sef mu nan ye Adam aajapɔɔn, Uwumbɔr le nan naan Adam.

will be added

X\