LUK 23

1Le bi mɔmɔk fii, le ki di Yesu ki di buen kitiŋ ngbaan aaninkpil chee, bi yi u ke Pailat, 2le ki piin ki bi galni u, ki bui ke "Ti kan uja wee ŋmanni timi aaniboln la. U tuk bi ke bi taa ki pa lampuu ki di tii Ubɔrkpaan Siisa, ke uma ubaa le ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo ki ye Ubɔr." 3Le Pailat baa u, "Aa ye Juu yaab aabɔr la aa?" Le u bui u, "Saah len pu na, ni ye kena." 4Le Pailat bui Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni kinipaak ngbaan, "Maa kan uja wee aataani ubaa." 5Le bi moo galni u, ki bui ke "U tuk binib waaliin la, le biwon filn. U nan piin Galilee aatiŋ ni, le ki bɔɔ dii Judea aatim mɔmɔk ni, ki nan fuu ni kitiŋ kee ni." 6Pailat aah ŋun kena na, le u baa bi, "U ye Galilee aatiŋ aanii la aa?" 7Tɔ, Ubɔr Herod le joo Galilee aatiŋ aanib. Pailat aah ŋun ke Yesu nyan nima na, le u di u ki di tun Herod chee. U mu bi Jerusalem aatiŋ ni n-yoonn ngbaan. 8Ubɔr Herod aah kan Yesu na, le u kpa mpopiin saakpen. U nan ŋun waabɔr la, ki ban un kan u ni yunn, ki mak ke u ga tun lijinjiir aatuln aan u kan. 9Le u baa Yesu mbaan pam. Yesu ma aa len tibaa. 10Le Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb mu sil nima ki galni u mpɔɔn pu. 11Le Ubɔr Herod ni waasujatiib lik u fam, ki ŋa u mbɔɔnyun, ki di bikpalb nyaan, ki di peen u, ki di u giin Pailat chee. 12Leyaadaal ngbaan le Herod ni Pailat ki ŋa tɔb kijɔteek. Bi nan ye tɔb aadim la. 13Le Pailat yin Uwumbɔr aatotoorninkpiib, ni Juu yaab aaninkpiib, ni kinipaak ngbaan, 14le ki bui bi, "Ni joo ni uja wee m chee, ki bui ke u ŋmanni binib la. Le m jin u tibɔr ninimbiin ni. Nimi aagaln ngbaan ponn ni maa kan u ŋa tibaa. 15Ubɔr Herod mu aa kan waataani, le u di u ki di giin ti chee. Waa ŋa nibaa ni ŋeer u nkun. 16M ga cha bi lue u ŋinaalab, le ki di u di lii." [ 17Njim ngbaan mɔmɔk yoonn kan, see Pailat nyan unaagbiija ubaa ki di lii.] 18Le bi mɔmɔk kpaan ki teen, "Kum uja wee. Di Barabas di lii." 19Barabas nan tukni kitiŋ ngbaan aaninkpiib, ki ku binib, ki bi kiyondiik ni. 20Le Pailat ban un di Yesu di lii, le ki ki len kinipaak ngbaan chee tibɔr. 21Le bi ki teen, "Kpaa u ndɔpuinkoo pu. Kpaa u ndɔpuinkoo pu." 22Le Pailat baa bi, "Ba ŋa? U tun bakaa bayoo? Maa kan u ŋa nibaa ni ŋeer u nkun. M ga cha bi lue u ŋinaalab la, le ki di u di lii." 23Le bi beenin tar mpɔɔn pu, "Kpaa u ndɔpuinkoo pu." Baah tar kena na, le bi nyaŋ Pailat. 24Le u len ke u ga ŋa baah ban pu na, 25le ki di Barabas u nan tukni kitiŋ ngbaan aaninkpiib ki ku binib, ki bi kiyondiik ni na, ki di lii, baah ban pu na, le ki di Yesu ki di ŋa biŋaal ni, bin ti ŋa u baah ban pu na. 26Le sujatiib di Yesu ki di buen. Baah cha na, le bi ton uja ubaa u nyan ni ntingbaan ni na nsan ni. Bi yi u ke Simon, u ye Sairene aatiŋ aanii na. Le bi chuu u, ke un tun Yesu aadɔpuinkoo ki li paan u pu. 27Le kinipaak saakpeŋ paan Yesu pu. Bi ponn ni bibaa ye bipiib bi wii ki kaani u pu. 28Le Yesu fenn ki toŋ bi, le ki bui bi, "Jerusalem aatiŋ aapiib, ni taa wii m pu. Ni li wii nimi nibaa ni nimi aabim pu; 29ba pu? falaa aayoonn choo. N-yoonn ngbaan le bi ga len ke 'Bipiiŋoob bi kaa ma mbim kaa tii bi libiil na, bima le kpa mpopiin.' 30N-yoonn ngbaan le bi ga bui ŋijoo ni ŋigongon, 'Lir ti pu, ki biin timi.' 31Bi yaa see ndɔsoon mmii kan, bi ga tee ŋa ndɔkuun kinye?" 32Le bi di bakadam bilee, le ki di kpee Yesu pu, ki di buen ke bin ti ku bi mu. 33Le bi fuu nibaa chee, bi yi nima chee "Kiyikpaŋ." Baah ti fuu nima na, le bi di u ki di kpaa ndɔpuinkoo pu, le ki di bakadam bilee na mu, ki di kpaa idɔpuinkoo pu. Bi kpaa ubaa uŋaaŋgii wɔb, ki kpaa uken uŋaaŋgan wɔb. 34Baah bi kpaa Yesu ndɔpuinkoo pu na, le u bui ke, "Nte Uwumbɔr, di cha pinn bi. Baa nyi baah ŋani pu na." Le sujatiib ngbaan di waawanpeenkaan bin ti yakr tɔb, le ki too chacha bin lik bimɔk aah ga kan ni na. 35Le kinipaak ngbaan si ki lik u. Le Juu yaab aaninkpiib sii u, ki bui ke "U gaar biken le bi ŋmar; u yaa ye Kristo u Uwumbɔr lee u na kan, un gaa ubaa mu ki ŋmar." 36Sujatiib ngbaan mu ŋa u mbɔɔnyun, ki di ndaan mu mɔɔn na, ki di nyunn u, 37le ki bui u, "Aa yaa ye Juu yaab aabɔr kan, gaa aabaa ki ŋmar." 38Kigbaŋ mu tam waadɔpuinkoo pu, uyil paab. Ni ŋmee ke "Juu yaab Aabɔr le na." 39Le bakadam bilee bi bi kpaa bi idɔpuinkoo pu na ponn ni ubaa mu sii u, ki baa u, "Saa ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo na aa? Gaa aabaa ki ŋmar aan ki gaa ti mu ke ti ŋmar." 40Le bakadaan uken na kae u, le ki bui u, "Saa san Uwumbɔr aa? Aa ni u kpaan kan ntafadaan mubaa la. 41Timi le ŋeer ntafadaan ngbaan. Bi ŋa timi, timi aatuln aah ŋeer pu na. Uma le aa ŋa bakaa ubaa," 42le ki bui Yesu, "Ndindaan, aa yaa ji saanaan kan, aa teer mbɔr." 43Le Yesu bui u, "M tuk si mbamɔn la, din aa ga li bi m chee Uwumbɔr do." Bi yi nima ke Paradais. 44Ni nan ye nwiin kaasisik ni. Le dulnyaa mɔk bɔln, ki ti saa nwiin aah kpar pu na. 45Nwiin aa ki wiin. Le likekeln li yakr Uwumbɔr aadiik ni mfim mulee na chuu kar paacham, ki ti saa kitiŋ. 46Le Yesu teen mpɔɔn pu, le ki bui, "Nte Uwumbɔr, m di maawiin di ŋa aaŋaal ni la." Waah len kena na, le u kpo. 47Tɔ, sujatiib aaninkpil aah kan naah ŋa pu na, le u nyuŋ Uwumbɔr, le ki bui ke, "Uja ngbaan sil ye uninyaan la." 48Le kinipaak kimɔk kuun nima chee bin ti lik na, baah kan tiwan nimɔk ŋa na, le bi labr kun ni mpombiin. 49Le ujɔtiib mɔmɔk, ni bipiib bi nyan ni Galilee aatiŋ ki dii u na, bi si dandar, ki waa ni mɔmɔk. 50Uja ubaa nan bi, le bi yi u ke Josef u nyan Juu yaab aatiŋ kibaa, bi yi ki ke Arimatea na ni. U ye uninyaan la, ki kii Uwumbɔr aanaan aah ga fuu ni buyoonn na. U ye kooti ni aaninkpiib ponn ni ubaa la. Le waa kii baah kpokl pu ki ku Yesu na. 52Le u buen Pailat chee, le ki bui u, "Tiin mi Yesu aawon." 53Le Pailat kii. Le u nyan waawon ndɔpuinkoo pu, le ki di u ki di poo likekeln nyaan ni, ki di u ki ti di sub kitakpaluŋ ni. Bi nan gbii kitakpaluŋ ngbaan litakpal saakpiln aasikakl ni. Baa nan kee sub unii ubaa ki ponn ni. 54Ni ye kitaak ki ga woln Juu yaab aakpakool daal na la. 55Le bipiib bi nan nyan Galilee aatiŋ ni ki dii Yesu na, le bi paan Josef pu, le ki kan kitakpaluŋ ngbaan, ki kan baah di Yesu aawon ki di ŋa ki ponn ni pu na. 56Le bipiib ngbaan gir kun, le ki ti ban tubalee ni nkpan. Juu yaab aakpakool daal, le bi fuur baakaal aah len pu na.

will be added

X\