LUK 19

1Le Yesu koo Jeriko aatiŋ ni, le ki bɔɔ dii ki ni. 2Uja ubaa nan bi nima, bi yi u ke Sakeus, u ye bilampuugaab aaninkpil, ki mu ye uwankpadaan la. 3Le u ban ke un kan Yesu aah bi pu na, ki mu ye kinigengeŋ la. Kinipaak ngbaan pu, waa ŋma waa Yesu. 4Le u san ki luln kinipaak ngbaan pu nsan, le ki ti jon busub pu, ke u li waa Yesu aah ga jer nima chee pu na. 5Le Yesu aah fuu ni nima chee na, u waan lik, le ki bui u, "Sakeus, sunn ni mala. Din, le m ga doon aado." 6Le u sunn ni mala, le ki gaa u, le ki kpa mpopiin pam. 7Kinipaak ngbaan aah kan ke u koo Sakeus do na, le bi mɔmɔk ŋul u pu, ke u buen titunwambirdaan do la. 8Tɔ, le Sakeus fii sil, ki bui u, "Ndindaan, lik, m ga di maawankpal ligeln ki di tii bigiim la. Maah nan ji binib biyaawan na, m ga giin kena mfim munaa le ki di tii bi." 9Le Yesu bui u, "Din le lidichal limina aanib ŋmar; ba pu? aa mu ye Abraham aayabil la. 10Min Unibɔn Aabo dan m nan ban bin waŋ na la, bin ŋmar." 11Le Yesu ŋak binib bi ŋun tibɔr timina na liyaataŋakl, bi taa li dak ke waah peen Jerusalem na Uwumbɔr aanaan ga fuu ni libuul ngbaan ni. 12Le u bui bi, "Uyidaan ubaa nan ban un buen kitiŋ ki daa na ni, un ti ji nnaan ki gir ni. 13Le u yin waatutuliib kipiik, le ki di ŋimombil kutuku kipiik, ki di yakr bi ubaabaa, le ki bui bi, 'Li joo tiir kitiir man, ki ti saa buyoonn m ga nan gir ni na,' le ki buen. 14Le waatiŋ ni aanib nan nan u, le ki tun binib ke bin paan u pu ki ti bui ubɔrkpaan na, 'Taa ban ke uja ngbaan le ye timi aabɔr.' 15"Le u jin nnaan ngbaan, le ki gir kun, le ki yin waatutuliib bi u nan tii bi ŋimombil ngbaan na, bin dan u chee, aan u lik bimɔk aah tiir kitiir ki kan tinyoor pu na. 16Le njan yoo dan nan bui u, 'Ndindaan, saah nan tii mi kutuku ubaa na, m kan tinyoor kutuku kipiik ki kpee.' 17Le u bui u, 'Mfaan. Aa ye ututuln nyaan la. Saah joo tiwan waatiir mbamɔm na, m ga tii si ntisaakpem kipiik ni aaninkpil la.' 18Le leelee yoo mu dan nan bui u, 'Ndindaan, aa nan tii mi kutuku ubaa la. M kan tinyoor kutuku biŋmu le ki kpee.' 19Le u bui u mu, 'M ga tii si ntisaakpem muŋmu ni aaninkpil la.' 20Le uken mu dan nan bui u, 'Ndindaan, lik, saakutuku le na. M nan di likekegeln le ki di poo, le ki di bil. 21Aa ye unii u chur binib mpɔɔn na la. Aa gaar saah kaa yeh tiwan ni na, ki chee saah kaa nan bun tijikaar ti na. Nima le m san si ijawaan.' 22Le u bui u, 'Si ututuln u kaa ŋan na, saah len pu na, nima le bii si. Aa bui ke aa nyi ke m ye unii u chur binib mpɔɔn na ki gaar maah kaa yeh tiwan ni na, ki chee maah kaa nan bun tijikaar ti na. 23Saah nyi kena na, ba ŋa saa nan di maamombil ki di bil baŋk ponn ni? Maah fuu ni na, m ba ga kan maamombil ni tinyoor ki kpee,' 24le ki bui binib bi si u chee na, 'Chuu gaa waakutuku ubaa ngbaan man, ki di kpee un joo kutuku kipiik na.' 25Le bi bui u, 'Tidindaan, u kpa kutuku kipiik la.' 26Le u bui bi, 'M tuk nimi la, unii umɔk kpa na, bi ga kpee u. Un kaa kpa na, bi ga chuu gaa waah kpa ni pɔkaa na. 27Tɔ, maadim bimina, bi kaa nan ban ke m li ye baabɔr na, li joo ni bi du chee na, ki ku bi nnimbiin ni."' 28Yesu aah ŋak bi liyaataŋakl ngbaan ti doo na, le u luln bi pu nsan ki cha Jerusalem. 29Le waah peen Betfej ni Betani aatim ni, mu bi lijool libaa chee na, bi yi li ke Olif aasui aajool, 30le u bui waadidiliib ponn ni bilee, "Li cha man naah si gbak kitiŋ ki na. Ni yaa koo ki ponn ni kan, ni ga kan ubombo si gbin. Ubaa aa kee diŋ u pu. Chuu gbiln u, ki li joo ni u m chee man. 31Unii ubaa yaa baa nimi, 'Ba ŋa ni chuu gbiln u?' ni bui u, 'Tidindaan le ban u."' 32Yesu aah tun bi pu na, le bi buen, le ki kan ubombo waah tuk bi ke bi ga kan pu na. 33Le baah chuu gbilni u na, le binib bi yeh u na baa bi, "Ba ŋa ni chuu gbiln ubombo ngbaan?" 34Le bi bui bi, "Tidindaan le ban u," 35le ki joo ni u Yesu chee, le ki di baakeken ki di biin u pu, ki di Yesu diŋ u pu. 36Le waah cha na, kinipaak ngbaan di baakeken ki di ter nsan ponn ni. 37Le u peen Jerusalem, le ki fuu baah sunni Olif aasui aajool paab nin chee na. Baah fuu nima chee na, le kinipaak kimɔk dii u na piin ki bi mɔɔni. Baah kan u tun lijinjiir aatun mɔmɔk pu na, le bi pak Uwumbɔr mpɔɔn pu, 38le ki bui ke "Tidindaan Uwumbɔr aanyoor bi Ubɔrkpaan u choo waayimbil ni na pu. Lifuur bi paacham. Ni li nyuŋni Uwumbɔr paacham man." 39Le Farisii yaab bi bi kinipaak ngbaan ponn ni na bibaa bui Yesu, "Tiicha, tuk saadidiliib ngbaan ke bi kpa kifuuk." 40Le Yesu bui bi, "M tuk nimi la, bi yaa ŋmin kan, ŋitakpal ŋimina ga li tar la." 41Yesu aah peen Jerusalem aatiŋ na, le u waa ki, le ki wii saakpen ki pu, 42le ki bui ke, "Jerusalem aatiŋ aanib, ni yaa ba nyi nsuudoon aasan din kan, ni ba ga li ŋan ki tii nimi. Dandana wee, mu bɔr, ninimbil taa li waa mu. 43Buyoonn Uwumbɔr ban un ter nimi na, ni yii a. Nima le nimi aadim ga nan gob nimi aatiŋ, ki yuu lakr kaagoln pu, 44ki kuln ni mɔmɔk, ki gbaa wii nimi aadir mɔmɔk. Tidir ngbaan aatakpal ŋilee aan ki li bi ki tɔŋ tɔb pu." 45Le Yesu koo Uwumbɔr aadichal ponn ni, le ki jenn nyan binib bi kooh tiwankur na, 46le ki tuk bi, "Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke Uwumbɔr len ke bi ga yi waadichal mmeen aadichal; nimi le ŋa li bififiirb aakakaa chee." 47Iwiin mɔmɔk le Yesu bi Uwumbɔr aadichal ponn ni, ki tuk binib Uwumbɔr aaliin. Le Uwumbɔr aatotoorninkpiib, ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb, ni Juu yaab aaninkpiib, bi kal ki kpokl baah ga ŋa pu ki ku Yesu na, 48kaa ŋma kan baah ga ku u pu na; ba pu? binib ngbaan mɔmɔk aanimbil man bin ti ŋun waaliin.

will be added

X\