LUK 16

1Tɔ, le Yesu bui waadidiliib, "Uwankpadaan ubaa le nan bi ki kpa ututuln u lik waawan mɔmɔk na. Le bibaa dan nan bii u udindaan aanimbiin ni ke u joo waawan jin la. 2Le udindaan yin u le ki nan baa u, 'Maah ŋun saabɔr ti na, ti ye kinye? Mɔk mi saah ŋa maawan pu na mɔmɔk. Saan ki li ye maatutuln.' 3Le ututuln ngbaan dak usui ni, 'Ndindaan ga nyan mi waatuln ni. M ga ŋa kinye? Maan ŋma ko kisaak. M mu yaa kpaln uwanmeer kan, inimɔɔn ga li joo mi. 4M bee maah ga ŋa pu na, aan ndindaan yaa nyan mi waatuln ni kan, bibaa gaa mi baadichal ni.' 5Le u buen ti yi ni binib bi joo udindaan aapɔln na, bin dan u chee ubaabaa ubaabaa, le ki baa njanyoo, 'Aa joo ndindaan aapɔln iŋa?' 6Le u bui u, 'Nkpan aŋkora nkub.' Le u bui u, 'Di saapɔln aagbaŋ ki kal mala ki ŋmee aŋkora piiŋmu.' 7Le u baa uken, 'Si, aa mu joo waapɔln iŋa?' Le u bui u, 'Idi bɔtɔ nkub.' Le u bui u, 'Di saapɔln aagbaŋ ki ŋmee bɔtɔ imonko inaa.' 8Tɔ, ututuln u kaa ŋan na aadindaan aah ŋun ni pu na, le u pak u, ke waah ŋa pu na, u kpa nlan la. Naatataa le ye ke Uwumbɔr aanib aa kpa nlan bin ter tɔb Uwumbɔr aatuln ponn ni ke dulnyaa wee ni aanib aah kpa nlan ke bin ter tɔb pu na. 9"M tuk nimi la, ni di dulnyaa wee ni aawankpal ki ter bigiim, aan ni yaa doo kan, ni ga koo nkookooyaan mu ga li bi ki cha n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 10Unii u tun lituwaatiir mbamɔm na, u ga tun litusaakpeln mu mbamɔm. Un kaa tun lituwaatiir mbamɔm na, waan tun litusaakpeln mu mbamɔm. 11Ni yaa kaa joo dulnyaa wee ni aawankpal mbamɔm kan, ŋmaa ga di Uwumbɔr aatuln ki di ŋa aaŋaal ni? 12Ni yaa kaa ŋa dulnyaa wee ni aawan mbamɔm kan, Uwumbɔr aan tii nimi paacham aawan. 13"Unaagbiija ubaa aan ŋma tun lituln ki tii dindaatiib bilee. U ga li nan ubaa, le ki li gee uken. U ga li si ubaa aachaŋ ni, le ki lik uken fam. Naan ŋma dii Uwumbɔr ni liwankpal mu." 14Le Farisii yaab, bi gee ŋimombil saakpen na, ŋun Yesu aah len tibɔr timina mɔmɔk na, le ki laa u. 15Le u bui bi, "Nimi le ban ke binib li dak ke ni ye bininyaan. Uwumbɔr le bee nisui ni aah bi pu na. Binib aah nyuŋni tiwan ni na, Uwumbɔr aamɔfal nu nima la. 16"Uwumbɔr aakaal ni waabɔnabtiib aaliin nan joo binib ki nan saa Jɔnn u nan muin binib nnyun ni na aayoonn. Waayoonn ngbaan ki joo cha, le bi mooni Uwumbɔr aanaan aabɔnyaan tee. Le binib mɔk aaboŋ koo Uwumbɔr aanaan ni mpɔɔn pu. 17Uwumbɔr aakaal mubaa aah ga ŋa yooli pu na, ni pɔɔ ki jer paacham ni taab aah ga jer pu na. 18"Uja umɔk jenn upuu lii ki ki yoor upii uken na, uja ngbaan ye udaagoor la. Upii aachal yaa jenn u lii kan, uja uken yaa yoor u kan, uja ngbaan ye udaagoor la." 19"Tɔ, uwankpadaan ubaa le nan bi, ki peen tiwanpeenkaan nyaan, ki ji tijikaar ti mɔ na iwiin mɔmɔk. 20Le uwanmeer ubaa mu nan bi, bi yi u ke Lasarus. Le ibusoon joo u. Le bi di u ki di bil uwankpadaan ngbaan aabisamɔb chee. 21Le u ban ke un peei ŋisaabur ŋi nyan uwankpadaan ngbaan aateebl paab ki lir kitiŋ na. Le ibɔ mu dan nan bi lakr waabuun ngbaan. 22Naah joo cha na, le uwanmeer ngbaan nan kpo. Le Uwumbɔr aatuuntiib dan nan yoor u ki di buen paacham, Abraham chee. 23Le uwankpadaan ngbaan mu nan kpo. Le binib di u ki di sub. Waah kpo na, le u ti bi mmii mu kaan junn na ni, ki ji falaa saakpen, le ki waani lik paacham, ki waa Abraham dandar, ki waa Lasarus mu bi u chee nima. 24Le u teen, 'Nte Abraham, m ji falaa saakpen mmii mue ponn ni; sam mi kinimbaak, ki tun Lasarus un ti di uŋaambik ki tu nnyun ki nan di meeh nlambil aan li sɔŋ.' 25Le Abraham bui u, 'Maabo, teer ke saah nan bi limɔfal ni na, aa nan bi ji saamɔɔn la. Lasarus mu nan bi ji falaa la. Dandana wee Lasarus aasui sɔŋ du chee na. Aa mu bi ji falaa la. 26Libuusaakpeln mu bi ti ni saakaasisik ni aan binib bi ban bin nyan du chee ki puur buen aa chee na, bi taa ŋma puur, ubaa mu taa nyan aa chee ki dan du chee na.' 27Le uwankpadaan ngbaan bui u, 'Nte, ni yaa ye kena kan, m gaŋ si, tun Lasarus un buen nte do 28ki ti sur nnaatiib biŋmu bi gur na, bi taa dan du chee na, ki mu nan ji falaa wee.' 29Le Abraham bui u, 'Bi kpa Uwumbɔr aagbaŋ la. Bi li ŋun kigbaŋ ngbaan aah len pu na.' 30Le u bui ke 'Nte Abraham, aayii, baan ŋun; unii yaa fikr nkun ni ki buen bi chee kan, nima le bi ga kpeln bipoobil.' 31Le Abraham bui u, 'Bi yaa kaa ŋun Uwumbɔr aagbaŋ aah len pu na kan, unii yaa fikr nkun ni kan, nima le aan cha bi kpeln bipoobil."'

will be added

X\