LUK 15

1Le bilampuugaab ni titunwambirdam pam nan bi peeni Yesu chee, ke bin ti pel waah len tibɔr ti na. 2Le Farisii yaab ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ŋulni u pu, ke "Uja wee gaar titunwambirdam ki ji bi chee tijikaar." 3Nima pu na le Yesu ŋak bi liyaataŋakl, 4"Ni ponn ni ubaa yaa kpa ipiih nkub, ubaa yaa waŋ kan, u ga di cha ipiih imonko inaa ni kipiik ni iwae i gur na timoor ni, ki buen ti ban un waŋ na, ki ti saa buyoonn u ga kan u na. 5U yaa ti kan u kan, u ga li mɔɔni, ki di buŋ usil, ki cha kun. 6U yaa ti fuu linampal kan, le u ga yi ni ujɔtiib ni udoyaab, ki nan bui bi, 'Maapiih ubaa u waŋ na, m kan u. Cha ti li mɔɔni man.' 7Liyaataŋakl lee aatataa le ye ke titunwambirdaan ubaa yaa kpeln waabimbin kan, paacham yaab ga li mɔɔni un kpeln waabimbin na pu, ki jer baah ga li mɔɔni bininyaan imonko inaa ni kipiik ni biwae bi kaa ban bin kpeln baabimbin na pu." 8"Upii ubaa yaa kpa sili kipiik, sili ubaa yaa waŋ kan, u ga see karyaa, le ki ŋal lidichal ki lik mbamɔm un ti kan ni; naa ye kena aa? 9Tɔ, u yaa ti kan ni kan, u ga yi ni unaakoontiib ni udoyaab, ki nan bui bi, 'Maasili u waŋ na, m kan u. Cha ti li mɔɔni man.' 10Liyaataŋakl lee aatataa le ye ke titunwambirdaan ubaa yaa kpeln waabimbin kan, u pu le Uwumbɔr aatuuntiib ga li mɔɔni paacham." 11Le Yesu ki bui bi, "Uja ubaa le nan bi ki kpa japɔɔtiib bilee. 12Le uwaatiir na bui ute, 'Nte, yakr maafaal ki di tii mi dandana.' Le ute yakr bimɔk aafaal ki di tii bi. 13Naa yunn, le uwaatiir na kuun waafaal mɔmɔk, ki di buen kitiŋ ki daa na ni. Waah bi nima na, le u ji waafaal mɔmɔk yooli yooli. 14Waah jin ni mɔmɔk doo na, le nkon saakpem lir nima chee. Igiin le gur joo u. 15Le u di ubaa ti kpaan kitiŋ ngbaan ni aanii ubaa chee. Le u tun u igbeer chee timoor ni ke un ti ŋa i tijikaar. 16Nkon aah joo u saakpen pu na, u ga ŋma ŋman igbeer ngbaan aajikaar. Unii ubaa aa tii u. 17Le u ŋa nlan le ki bui ke 'Nte aatutuliib mɔmɔk ji ki gur. Le nkon ban mu ku mi du chee na. 18M ga gir kun nte do, ki ga bui u, Nte, m koo aa ni Uwumbɔr mɔk aataani la. 19Naa ki ŋan aa yi mi aajapɔɔn. Ŋa mi saah ŋani saatutuliib pu na.' 20Le u fii ki cha ute do. "Waah laa bi ni daa na, le ute waa u, ki san u kinimbaak, le ki san tooh u nsan ni, ki di uŋaal kpar u, le ki moor utakpiln. 21Le ujapɔɔn bui u, 'Nte, m koo aa ni Uwumbɔr mɔk aataani. Naa ki ŋan aa yi mi aajapɔɔn.' 22Le ute bui waatutuliib, 'Li cha mala ki ti yoor ni lininkpibɔkuln nyaan na, ki di peen u, ki di kibɔmbik ki di ŋmaan u, ki di ŋinaatak ki di taŋ u, 23ki li joo ni unaabo u filk na, ki kɔr u, aan ti ji ki li mɔɔni. 24Njapɔɔn umina, m nyi ke u kpo a, le u bi. U nan waŋ a, le m ki kan u.' Le bi piin ki bi mɔɔni. 25"Tɔ, ujapɔɔpol na nan bi kisaak la. Waah nyan ni kisaak ki peeni linampal na, le u ŋun bi gbaa tibar ki gaa ilahn. 26Le u yin bitutuliib ponn ni ubaa, le ki nan baa u, 'Ni ye kinye?' 27Le u bui u, 'Aanaal na fuu ni a. Waah fuu ni ni laafee na, le aate cha bin kɔr unaabo u filk na.' 28Ukpil aah ŋun kena na, le u gee liŋuul, kaa ban un koo ni. Le ute nyan ni lichiln ni, le ki nan gaŋ u ke un koo ni. 29Le u bui ute, 'Lik, m tun lituln ŋibin saakpen ki tii si, kaa kee yii saamɔb. Le saa po tii mi uŋoobo m ni njɔtiib ji ki li mɔɔni. 30Aajapɔɔn na, u nan dii bipiidaagoob ki ti bii saawangol na, le waah fuu ni na, aa kɔr unaabo u filk na ki tii u.' 31Le ute bui u, 'Maabo, aa bi m chee n-yoonn mɔmɔk la. Sin le yeh maah kpa tiwan ni na mɔmɔk. 32Aanaal umina, m nyi ke u kpo a, le u bi. U nan waŋ a, le m ki kan u. Nima le ni ŋan ke ti li mɔɔni ki li kpa mpopiin."'

will be added

X\