LUK 14

1Juu yaab aakpakool daal le Yesu nan buen Farisii yaab aaninkpil ubaa do, un ti ji tijikaar. Le bi lik waah ga ŋa pu na mɔmɔk. 2Le uja u taakpachoo fuukoo nan chuu u na, mu bi nima, le ki dan Yesu chee. 3Le Yesu baa Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ni Farisii yaab, "Timi aakaal kii ke unii li teei bibum likpakool daal aa?" 4Le baa len tibaa. Le Yesu di uja ngbaan ki ti teb u, le ki cha u buen. 5Le u baa bi, "Unii ubaa aabon bee waanaaja yaa lir nnyumbun ni likpakool daal kan, waan nyan u likpakool daal aa?" 6Le baa ki ŋma len tibaa. 7Le Yesu kan ke binib bi dan bi nan ji tijikaar na buen ti kal bininyuun aakakaa chee. Nima le u ŋak bi liyaataŋakl, 8"Unii ubaa yaa yi si ke aa dan nan ji u chee tijikaar kan, taa kal bininyuun aakakaa chee. Nibaakan unii u jer si na le ga fuu ni. 9Le udichaldaan ngbaan ga dan nan bui si, 'Cha uja wee kal du chee.' Le inimɔɔn ga chuu si. Le aa ga fii ki ti kal uwaatiir aakakaa chee. 10Unii yaa yi si ke aa dan nan ji u chee tijikaar kan, ti puen kal uwaatiir aakakaa chee. Le udichaldaan ngbaan ga dan nan bui si, 'Njɔ, nan kal nkakaa mu ŋan na chee.' Le bimɔk ji aa chee tijikaar na ga nyuŋ si. 11Naatataa le ye ke unii umɔk nyuŋ ubaa na, Uwumbɔr ga sunn u taab. Unii umɔk sunn ubaa taab na, Uwumbɔr ga nyuŋ u." 12Le Yesu bui Farisii yaab aaninkpil u yin u ke u dan nan ji tijikaar na, "Aa yaa ŋa njim kan, taa yi aajɔtiib, bee aamaal aanib, bee aanaabitiib, bee aaŋeen aatɔtiib bi ye biwankpadam na, ke bin dan nan ji; ba pu? bi mu ga ki yi si ke aa ji bi chee tijikaar, ki giin tii si. 13Aa yaa ŋa njim kan, yim bigiim, ni bitaagee, ni biwɔb, ni bijoom, bin dan nan ji. 14Bima le aa kpa nibaa ke bin ki giin tii si. Uwumbɔr le ga ŋa tinyoor ki ŋa aa pu. Buyoonn bininyaan ga fikr nkun ni na, le Uwumbɔr ga tii si saapal." 15Binib bi ji u chee tijikaar na, bi ponn ni ubaa aah ŋun waah len pu na, le u bui u, "Binib bi ga ji tijikaar Uwumbɔr aanaan ni na, waanyoor bi bi pu la." 16Le Yesu bui u, "Uja ubaa nan bui binib pam ke u ga ŋa tijikaar bin dan nan ji. Le u ŋa tijikaar pam. 17Tijikaar aajim yoonn, le u tun waatutuln un ti bui bi, 'Ni ŋeer a. Dan man.' 18Waah bui bi kena na, le bi mɔmɔk kpaan yii. Njan yoo le bui u, 'M daa bukpaab la, ki ban ke m buen ti lik bu aah bi pu na. M ŋa si gafara la.' 19Le ubaa mu bui u, 'M daa inaaja i ko kisaak na kipiik la. M cha m ti lik yaah bi pu na la. M ŋa si gafara.' 20Le ubaa mu bui u, 'M kunn mpuu la, le kaan ŋma dan.' 21Le ututuln ngbaan gir kun udindaan chee, le ki tuk u bi mɔmɔk aah len pu na. Le liŋuul chuu u. Le u bui waatutuln, 'Li cha kinyaŋ ni mala, ki ti li joo ni bigiim, ni bitaagee, ni bijoom, ni biwɔb, ke bin dan nan ji.' 22Le waatutuln ŋa kena, le ki dan nan bui u, 'Ndindaan, m ŋa saah len pu na. Mpaan gur bi.' 23Le udindaan bui u, 'Li cha isan ni, ki gaŋ binib bin dan nan ji, aan maadichal gbii. 24M tuk nimi la, binib bi m nan puen bui bi ke bin dan nan ji na, bi ponn ni ubaa aan lak maajikaar."' 25Le kinipaak pam dii Yesu. Le u fenn toŋ bi, le ki bui bi, 26"Unii yaa dan u nan dii mi, ki yaa kaa gee mi ki jer waah gee ute ni una, ni upuu, ni waabim, ni unaatiib ni ukpitiib, ni uninkpatiib, ni waamɔfal pu na kan, waan ŋma dii mi. 27Unii umɔk kaan ŋma kpo m pu na kan, waan ŋma dii mi. 28Ni ponn ni ubaa yaa ban ke un maa kidiik kan, u ga puen dakl lik ke waamombil ga fuu aan ŋaan fuu. 29U yaa piin ki bi maa kidiik, kaa puen dakl lik waamombil aah bi pu na kan, nibaakan waamombil aan fuu. Le waan ŋma maa kidiik ngbaan doo. Binib bimɔk kan na ga laa u, ki bui ke 30'Uja ngbaan nan piin ki bi maa kidiik, kaan ŋma doo.' 31Tɔ, ubɔr u kpa sujatiib ŋichur kipiik na yaa ban un buen ti to ubɔr u kpa sujatiib ŋichur moninko na butɔb kan, u ga puen dakl lik ke u ga ŋman aan waan ŋman. 32U yaa nyi ke waan ŋman nyaŋ u kan, waah laa bi ni daa na, u ga tun bitutum bin ti tooh u nsan ni, ki bui u ke un pɔɔ ubaa bin ti kpokl ki kulni kijaak ngbaan. 33Ŋiyaataŋak ngbaan aatataa le ye ke aa yaa kaa yii saah kpa nimɔk na kan, saan ŋma dii mi." 34"Tɔ, n-yaan ŋan la. Mu yaa bii, ki yaa kaa ki mɔ kan, nibaa aa bi ki ga ki ŋma ŋa mu aan mu mɔɔk. 35Mu ŋa yooli le na. Bi ga di kpir la. Un kpa litafal na kan, un ŋun."

will be added

X\