LUK 12

1Le binib ŋichur baka kuun Yesu chee le ki ti taa tɔb pu. U len waadidiliib le chee, "Ni li nyi man Farisii yaab aabimbin aah bi pu na ki taa li bi kena man. Bi ŋmann ke bi ye bininyaan, kaa ye. 2Tibɔbɔrkaan mɔmɔk ga kpiir. Tibɔr timɔk bɔɔ na, ti ga nyan mpaan pu. 3Naah len tibɔr ti libɔɔl ni na, binib ga ŋun ti nwiihn pu. Naah loo tibɔr ti binib aatafal ni kidiik ponn ni na, bi ga di ti moon mpaan pu." 4"Nimi bi ye njɔtiib na, m tuk nimi la, ni taa san binib ijawaan man. Bi ga ŋma ku nimi aawon baanja la. Baan ki ŋma ŋa nimi nibaa. 5M sur nimi naah ga li san unii u ijawaan na. Ni li san Uwumbɔr. U yaa ku binib kan, u kpa mpɔɔn ke un di bi ŋa mmii mu kaan junn na ni. Mbamɔn, m tuk nimi la, ni li san uma. 6"Bi kooh iyaar iŋmu janjan mam bilee la. Le Uwumbɔr aa sunn i ponn ni ubaa aabɔr. 7Ni taa san ijawaan man. Ni jer iyaar i wiir na la. Uwumbɔr nyi nimi aayikpir aakahm." 8"M tuk nimi la, unii umɔk len binib aanimbil ni ke min le ye Udindaan na, min Unibɔn Aabo mu ga len Uwumbɔr aatuuntiib aanimbil ni ke udaan ngbaan le ye miyoo. 9Unii umɔk len binib aanimbil ni ke waa ye miyoo na, m mu ga len Uwumbɔr aatuuntiib aanimbil ni ke udaan ngbaan aa ye miyoo. 10"Unii yaa bii min Unibɔn Aabo kan, Uwumbɔr ga di cha pinn u. Unii yaa sii Uwumbɔr Aafuur nyaan kan, Uwumbɔr aan di cha pinn u. 11"Bi yaa chuu nimi, ki di ŋa mmeen aadir ni, bee ntim aaninkpiib aanimbiin ni, bin ti ji nimi tibɔr kan, ni taa baa nisui ni ke ni ga len kinye aan ki nyan nibaa tibɔr ni. 12N-yoonn ngbaan yaa fuu ni kan, Uwumbɔr Aafuur nyaan le ga tuk nimi naah ga len pu na." 13Kinipaak ngbaan ponn ni le uja ubaa tuk Yesu, "Tiicha, bui nkpil ke un yakr tite aafaal ki di tii mi." 14Le Yesu bui u, "Uja, ŋmaa tii mi nsan ke m ji nimi tibɔr ki yakr lifaal ki tii nimi?" 15le ki tuk kinipaak ngbaan, "Ni li nyi man ki taa li kpa iniman. Unii yaa kpa liwangol li wiir na kan, nima le aan tii u limɔfal." 16Le u ŋak bi liyaataŋakl, "Uwankpadaan ubaa aasaak nan ŋa tijikaar ti wiir na. 17Le u dak usui ni, 'Maa ki kpa maah ga di maajikaar di ŋa ni ponn ni na. M ga ŋa kinye? 18Kena le m ga ŋa; m ga gbaa wii maapil mɔmɔk, ki ki maa ŋipil ŋi filk ki jer ŋimina na. M ga di maajikaar mɔmɔk ki di ŋa ŋi ponn ni. 19Le m ga bui mbaa, M kpa tijikaar ti ga fuu mi ŋibin saakpen na. M ga fuur, ki ji ki nyu, ki li mɔɔni.' 20Tɔ, le Uwumbɔr bui u, 'Si ujɔr wee, kinyeek kee le aa ga kpo. Saah kuun liwangol li mɔk na, ŋmaa ga li yeh li?' 21"Kena le unii umɔk di liwangol di bil kiir ubaa, kaa kpa liwangol Uwumbɔr chee na, u mu ye ujɔr la." 22Le Yesu bui waadidiliib, "Nima le m tuk nimi, ni taa cha nimi aalandak li muk nimi tiwon aawan pu, ki taa li dak, 'Ti ga ji ba? Ti ga peen ba?' 23Limɔfal bi tijikaar baanja pu la aa? Tiwon bi tiwanpeenkaan baanja pu la aa? 24Dakl lik ŋikakaa aah bi pu Ŋaa ko tijikaar, ki mu aa chee ti, kaa kpa ŋipil, kaa kpa ŋibɔk. Uwumbɔr le kpiini ŋi. Naa jer ŋi saakpen aa? 25Ni ponn ni ubaa ga ŋma muk saalandak aan ki di lisaŋ libaa ki di kpee saafɔfɔk pu uu? 26Naah kaa ŋma ŋa tiwan ni kaa pɔɔ na kan, ba pu ni cha ilandak li muk nimi ni gur na pu? 27Dakl lik mmoopuun aah bi pu na. Mu aa tun lituln, ki mu aa fik tikokonn. M tuk nimi la, Ubɔr Solomon u nan pee tiwanpeenkaan nyaan na, waawanpeenkaan aa nan ŋan ke mmoopuun aah ŋan pu na. 28Timoor bi din ki ga fon see mmii fon, le Uwumbɔr ŋa ti mmoopuun mu ŋan na. Waan tii nimi tiwanpeenkaan aa? Naa gaa Uwumbɔr ki kii mbamɔm. U ga tii nimi. 29Ni taa cha ninimbil li man tijikaar ni tiwanyukaan pu, ki taa cha ilandak li muk nimi. 30Tiwan ngbaan mɔmɔk pu le dulnyaa aanib bi kaa dii Uwumbɔr aasan na aanimbil man. Nite Uwumbɔr nyi ke ni ban tiwan ngbaan. 31Ni cha ninimbil li man Uwumbɔr aanaan pu, le u ga di tiwan ngbaan ki di kpee nimi." 32"Maanib bi bi siib na, ni taa san ijawaan man. Nite Uwumbɔr le ban ke un tii nimi nnaan. Waageehn le na. 33Ni kooh naah kpa ni na man, ki di ŋimombil ngbaan ki di tii bigiim, aan ki li kpa ŋimombil ŋi kaan doo na. Ni ga li kpa liwankpal li kaan doo na paacham. Unaayuk ubaa aan buen nima. Ŋikpaambil aan li bi nima ki bii ni. 34Saawankpal aah bi nin chee na, aasui mu bi nima la." 35"Ni li gor nibaa man, ki see nimi aakaryaa mam, 36ki li bi ke bitutuliib bi si kii buyoonn bidindaan ga nyan tibɔndinn aajikaar aajim ni, ki fuu ni na. U yaa fuu ni ki kpaa jaaleŋ kan, libuul ngbaan ni le bi ga chuu piir ki tii u. 37Bitutuliib bi lik bidindaan aah ga fuu ni na, Uwumbɔr aanyoor bi bi pu la. M tuk nimi mbamɔn la, u ga cha bi kal ki ga di tijikaar siin binimbiin ni. 38U yaa fuu ni kinyeetaasiik, ke u yaa fuu ni likoojawiil yoonn kan, ki kan ke bi gor kan, Uwumbɔr aanyoor bi bi pu la. 39Ni bee ke udichaldaan yaa ba nyi buyoonn unaayuk ga fuu ni na kan, waa ba ga doon geen, u ba ga li ka lik, unaayuk ngbaan taa koo waadichal ni. 40Ni mu li gor man; ba pu? buyoonn naan li dak ke m ga gir ni na, n-yoonn ngbaan le m ga gir ni." 41Le Piita baa Yesu, "Ndindaan, aa ŋak liyaataŋakl ngbaan ki tii timi baanja le aan aa ŋak ki tii binib mɔmɔk la?" 42Le Tidindaan Yesu bui u, "Uyidaan ubaa yaa tii waatutuln ubaa tininkpil ke u li lik waachiln ni aanib ki tii bi tijikaar naah ŋeer buyoonn na kan, ututuln ngbaan ga ŋa kinye ki li kpa nlan, ki li tun waatuln mbamɔm? 43Udindaan yaa fuu ni ki mui waatutuln ŋani uma udindaan aah ban pu na kan, Uwumbɔr aanyoor bi ututuln ngbaan pu. 44M tuk nimi mbamɔn la, u ga tii u tininkpil u li lik waawan mɔmɔk. 45Tɔ, ututuln ngbaan mu yaa dak usui ni ke udindaan ga yunn, ki yaa piin ki gbaa ututuŋeen aatɔtiib, bijab ni bipiib mɔk, ki ji ki nyu ndaan gbii kan, 46le udindaan ga gir ni buyoonn waan li dak ke u ga gir ni na, ki ga gbaa u ŋinaalab mbamɔm, ki ga di u ŋa binib bi yii waamɔb na aah bi nin chee na. 47"Ututuln u nyi udindaan aah ban pu na, kaa gor kaa ŋani kena na kan, bi ga gbaa u saakpen. 48Ututuln u kaa nyi udindaan aah ban pu na, ki tun lituln li ŋeer ŋinaalab aagbaan na kan, bi ga gbaa u siib la. Uwumbɔr yaa tii unii nlan saakpen kan, u ga li ban ke un di nlan ngbaan ki tun lituln nyaan jer biken. Uwumbɔr yaa tii unii tininkpil kan, u ga li ban ke udaan ngbaan tun ki jer biken aah tun pu na." 49"M dan m nan tun litukpaan le dulnyaa wee ni. Maa kee tun li. Ni muk mi ke m tun li doo. 50M ga ji falaa ki ti nyaŋ. Nsui aan doon see m ji falaa ngbaan ki ti doo. 51Maah dan dulnyaa wee ni na, ni dak ke nima le ga cha binib mɔmɔk li kpaa kimɔbaan aa? Aayii. M tuk nimi la, m pu le bi ga yakr tɔb chee. 52Dandana ki joo cha, binib biŋmu yaa bi lidichal libaa ni kan, bi ga yakr tɔb chee la. Bitaa ga kpak bilee bi gur na. Bilee ngbaan mu ga kpak bitaa na. 53Uja ga yakr ujapɔɔn chee; japɔɔn mu ga yakr ute chee; upii mu ga yakr ubisal chee; bisal mu ga yakr una chee; upii mu ga yakr ubopuu chee; ubopuu mu ga yakr uchapii chee." 54Le Yesu bui kinipaak ngbaan, "Ni yaa kan utaal yu bɔln liwilir wɔb kan, libuul ngbaan ni le ni ga bui, 'Utaal ga nu la,' le u nu. 55Libuln yaa nyan ni ŋŋaaŋgan aasikakl wɔb kan, le ni ga bui ke 'Kitotoŋ koo a,' le ki koo. 56Nimi biŋmaŋmannim, kitiŋ ni paacham pu le cha ni bee naah ga li bi pu na. Ba ŋa naa bee Uwumbɔr aah ŋani pu dandana na?" 57"Ba ŋa naa ŋma dakl lik ki bee ni ŋan na? 58Aa ni unii yaa kpa tibɔr, u ban un di ti buen kooti ni kan, chuu utaal mala, waa kee fuu kooti ni, u taa di si ŋa ubɔjir aaŋaal ni, un di si ki ŋa kiyondiik ni. 59M tuk si la, saan nyan nima ki nan saa buyoonn aa ga pa kooti ni aamombil mɔmɔk na."

will be added

X\