LUK 10

1Nee aapuwɔb le Tidindaan Yesu lee bijab imonko itaa ni kipiik ki kpee, le ki tun bi, bileelee, ke bin luln u pu nsan, ki ti koo waah ga buen ntim mɔmɔk ni na. 2U bui bi, "Idi biir la ki wiir. Bidicheeliib aa wiir. Nima pu na, ni li mee kisaak aadindaan man ke un tun bidicheeliib bin ti chee waajikaar. 3Li cha man. Maah tun nimi na, ni ga li bi ke ipihbi i bi ŋisapol aakaasisik ni na la. 4Ni taa li joo ŋimombil aataakɔr, ki taa tun ŋitun, ki taa li joo ŋinaatak, ki taa sil nsan ni ki doon unii ubaa. 5Ni yaa koo lidichal ni kan, njan le ye ni bui bi, 'Uwumbɔr aanyoor bi lidichal lee aanib pu.' 6Uninyaan yaa bi nima chee kan, Uwumbɔr aanyoor ga li bi u pu. Uninyaan yaa kaa bi kan, Uwumbɔr aanyoor aan li bi bi pu. 7Lidichal libaa aanib yaa gaa nimi kan, ni li bi nima ki ti saa buyoonn ni ga nan nyan na, ki taa jir lidichal. Ni li ji ki li nyu baah ga tii nimi ni na; ututuln mɔmɔk ŋeer waapal. 8Ni yaa koo kitiŋ kibaa ni kan, bi yaa gaa nimi kan, ni li ji baah ga tii nimi ni na, 9ki bui bi ke 'Uwumbɔr aanaan peen ni nimi la,' ki teei bibum bi bi nima na. 10Ni yaa koo kitiŋ kibaa ni, baa gaa nimi kan, ni bɔɔ dii ki ponn ni ki bui ke, 11'Nimi aatiŋ aatatan ni bi titaapɔtaa ni na, muma le ti kpaar lii du chee na, ni li ye nsurm ki tii nimi. Ni li nyi man, Uwumbɔr aanaan peen ni, le ni yii.' 12M tuk nimi la, bundaln Uwumbɔr ga ji binib tibɔr na, binib ngbaan aatafadaan ga li jer Sodom aatiŋ aanib aatafadaan." 13"Korasin aatiŋ aanib, tibɔbil bi ni pu. Betseda aatiŋ aanib, tibɔbil bi ni mu pu; ba pu? m yaa ba nan tun lijinjiir aatun Taya ni Saidon aatim aanib aakaasisik ni ke maah tun lijinjiir aatun nikaasisik ni pu na kan, bi ba ga kpeln baabimbin ni yunn, ki li pee bɔtɔ aakekeln ki di mfatan puŋ biyil pu, aan ki mɔk ke bisui bii baatunwambir pu. 14Bundaln Uwumbɔr ga ji binib tibɔr na, nimi aatafadaan ga li jer Taya aatiŋ aanib ni Saidon aatiŋ aanib aatafadaan. 15Nimi Kapenaum aatiŋ aanib ma kan, bi ga yoor nimi paacham aa? Aayii. Bi ga sunn nimi taab la." 16Le Yesu tuk waadidiliib, "Un ŋun nimi aaliin na kan, u ŋun maaliin le na. Un yii nimi na kan, u yii mi le na. Un yii mi na kan, u yii Uwumbɔr u tun ni mi na le na." 17Le bijab imonko itaa ni kipiik ngbaan gir ni Yesu chee ni mpopiin, ki bui u, "Tidindaan, tiyaayar mu kii timi aamɔb saayimbil pu." 18Le u bui bi, "M kan Kinimbɔŋ nyan ni paacham ki ŋa yooli ke utaal aah moor ki lir pu na. 19Lik man, m tii nimi mpɔɔn, ni ti taa ikuub ni inyoohn pu, ki tii nimi mpɔɔn, ni nyaŋ timi aadin Kinimbɔŋ aapɔɔn mɔmɔk. Tiwan nibaa aan ŋma ŋa nimi nibaa. 20Tɔ, tiyaayar aah kii nimi aamɔb na, ni taa cha nima baanja le li ye nimi aapopiin. Nimi aayimbil aah ŋmee paacham na le ye mpopiin mbamɔm." 21N-yoonn ngbaan le Uwumbɔr Aafuur nyaan cha Yesu kpa mpopiin pam, ki bui ke "Nte Uwumbɔr, u ye paacham ni taab Aadindaan na, aa bɔr tibɔr timina bilankpalb ni binimbiwolm, le ki di mɔk chapɔɔtiib, nima le m pak si. Nte, saageehn le na, nima le cha aa ŋa kena. 22"Nte Uwumbɔr le tii mi tiwan mɔmɔk. Ubaa aa nyi min Uwumbɔr Aajapɔɔn aah ye udaan u na, see Nte Uwumbɔr. Ubaa mu aa nyi Nte Uwumbɔr aah ye udaan u na, see min Ujapɔɔn. Binib bi m ban ke m di Uwumbɔr ki di mɔk bi na, bi mu nyi u." 23Le u fenn ki toŋ waadidiliib, ki bui bi bibaa, "Uwumbɔr aanyoor bi ni pu la; ba pu? ninimbil kan min. 24M tuk nimi la, Uwumbɔr aabɔnabtiib ni bibɔrb bi wiir na nan ban bin kan naah kan tiwan ni na, kaa kan. Bi nan ban bin ŋun naah ŋun tibɔr ti na, kaa ŋun ti." 25Le unii u bee Uwumbɔr aakaal mbamɔm na ubaa fii sil ki pen Yesu nlan, ki baa u, "Tiicha, m ga ŋa kinye ki kan limɔfal li kaa kpa ndoon na?" 26Le Yesu baa u, "Ni ŋmee kinye Uwumbɔr aakaal ponn ni? Aa karn kinye?" 27Le u bui u, "Ni ŋmee, 'Aa li gee Aadindaan Uwumbɔr aasui mɔmɔk, ni saawiin mɔmɔk, ni saapɔɔn mɔmɔk, ni saalandak mɔmɔk, ki li gee aana aabo ke saah gee aabaa pu na."' 28Le Yesu bui u, "Aa len mbamɔn la. Li ŋani kena, le aa ga kan limɔfal." 29Le u ban ke u li kpa mbamɔn, le ki baa Yesu, "Ŋmaa ye nna aabo?" 30Le Yesu bui u, "Uja ubaa nan nyan Jerusalem ki cha Jeriko. Waah cha na, le u lir bififiirb aaŋaal ni. Le bi chuu peer waawanpeenkaan ki gbaa u, le u ti ban un kpo. Le bi siir cha u. 31Le ni kpee siib, le Uwumbɔr aatotoor ubaa mu jer nima, ki kan u. Waah kan u na, le u gɔln u ki jer. 32Le Liifai aanii ubaa mu paan ni, ki nan jer nima, le ki kan u. Le u mu gɔln u ki jer. 33Le Samaria aatiŋ aanii ubaa mu cha waasachuln, ki nan fuu nima chee. Waah kan u na, le kinimbaak chuu u. 34Le u buen u chee, ki di nnyɔk ni nkpan ki di meen ibuun ngbaan, ki di ŋitan ki di poo u, le ki di u ki di diŋ uma ubaa aabon pu, le ki di u ki di buen tichaandir ponn ni, le ki lik u nima. 35Le ni woln kitaak le u di ŋimombil ki di tii tichaandirdaan, le ki bui u, 'Lik u tii mi. Aa yaa ji ŋimombil ŋi jer ŋimina kan, m nan gir ni kan, m ga nan pa tii si."' 36Le Yesu baa nkaal aamɔmɔkr ngbaan, "Uja u lir bififiirb aaŋaal ni na, bijab bitaa ngbaan ponn ni, ulau tee ye una aabo? Aa dak kinye?" 37Le u bui u, "Un san u kinimbaak na le ye una aabo." Le Yesu bui u, "Li cha ki mu li ŋani kena." 38Tɔ, Yesu ni waadidiliib aah chuun lisachuln pu na, le bi fuu kitiŋ kibaa ponn ni. Le upii ubaa bi yi u ke Mata, gaa u waadichal ni. 39Mata kpa naal ubaa, bi yi u ke Mari. Le Mari kal Yesu chee, le ki pel waah len pu na. 40Mata le tun tichaan aatuln ki bi gonni ki ti bak. Nima le u dan nan bui Yesu, "Ndindaan, nnaal cha mi baanja channi nimi tichann kaa ter mi. Aatafal aa bi ni ni ii? Bui u ke un ter mi." 41Le Tidindaan Yesu bui u, "Mata, Mata, aa cha tiwan saakpen le muk si ki ŋa si ilandak. 42Tiwan nibaa baanja le aa lann. Mari aah lee ni na, ni ŋan la. Ubaa aan nyan waah lee ni na u chee."

will be added

X\