JUUD 1

1Min Juud, u ye Yesu Kristo aatutuln, ni Jems aanaal na le ŋmee tibɔr tee ki di tii nimi bi Uwumbɔr yin nimi na. U gee nimi, ki joo nimi Yesu Kristo pu la. 2Ni li moo bee Uwumbɔr aah san nimi kinimbaak, ki tii nimi nsuudoon, ki gee nimi pu na. 3Maanigeekaan, nnimbil nan man ke m ŋmee timi aaŋmarm aabɔr ki di tii nimi. M mu aa ŋmee kena; ba pu? ni muk mi ke m ŋmee kigbaŋ ki gaŋ nimi ke ni li pɔɔni nibaa ki li joo Uwumbɔr aaliin, ki yii binib bi bii i na. Uwumbɔr le nan di iliin ngbaan ki di tii waaninyaan. Ubaa taa kpeln i. 4Budabu cha m gaŋni nimi kena na le ye ke binib bibaa nan koo ni nikaasisik ni, ki ŋmanni nimi. Baa san Uwumbɔr. Bi len ke Uwumbɔr aah di cha pinn timi pu na, ti yaa gɔr kidaagook kan, waan daa titafal. Bi yii Tidindaan Yesu Kristo. Uma baanja le ye Tidindaan. N-yaayoonn na, Uwumbɔr aabɔnabtiib nan ŋmee ke Uwumbɔr ga daa biŋmaŋmanliib ngbaan aatafal. 5Ni nyi maah ga tuk nimi pu na mɔmɔk. Le m ban m teer nimi. Tidindaan nan nyan Israel yaab Ijipt aatiŋ ni aan bi ŋmar. Le u mu ku bi ponn ni bin kaa gaa u ki kii na. 6Teer man, Uwumbɔr aatuuntiib bi nan di cha Uwumbɔr aah tii bi lituln li na, ki nyan ni bido paacham na. Uwumbɔr nan buu bi tikululn ti baan ŋma buur ti na, ki di bi ki di ŋa mbɔmbɔɔn mu bi kitiŋ aataab na ni, ki nan saa nwiin mundaln u ga ji bi tibɔr ki siin bi ntafadaan na. 7Teer man, Sodom aatiŋ aanib, ni Gomora aatiŋ aanib, ni itingbaan aanib, bi nan gɔr kidaagook, ki mu yii bipiib ki ban bijab na, ke biŋmaŋmanliib ngbaan aah ŋani pu na. Uwumbɔr nan daa binib ngbaan aatafal, ki di bi ki ŋa mmii mu kaan junn na ni. Nima le ye nsurm ki tii timi. 8Le biŋmaŋmanliib bi bi nikaasisik ni na, baa gar nsurm ngbaan. Bi mu ŋani ke binib ngbaan aah nan ŋani pu na la. Bi len ke bi daŋ tidaŋ ti mɔk bi ke bin gɔr kidaagook, ki seei Uwumbɔr aatuuntiib, ki taa kii unii ubaa aamɔb. 9Le Maikel u ye Uwumbɔr aatuuntiib aaninkpil na, waa gee un sii Kinimbɔŋ. U ni Kinimbɔŋ nan kpak kinikpakpak Moses aawon pu, ke ulau ga yoor u. Maikel mu aa gee un sii Kinimbɔŋ ki bii u. U po bui u, "Tidindaan li kae si." 10Le biŋmaŋmanliib ngbaan seei Uwumbɔr aatuuntiib, kaa nyi baah bi pu na. Bi ŋani bisui aah gee pu na, ke ipeel i kaa dak ilandak na aah ŋani pu na la. Nima le Uwumbɔr ga daa bitafal. 11Tibɔbil bi bi pu la. Bi yii Uwumbɔr aamɔb ke Keen aah nan yii pu na. Bi mɔk binib mmɔkm mu kaa ŋan na ŋimombil pu, ke Balaam aah nan ŋa pu na. Bi yii baaninkpiib aamɔi ke Kora aah nan yii pu na. Uwumbɔr ga bii bi mu. 12Ni yaa kpaan ni ji tijikaar Uwumbɔr aadiik ni kan, bi sak nikaasisik ni ke tijɔŋ aah likr libɔkul pu na; ba pu? bi kpaan ji ni chee, kaa san Uwumbɔr. Bi ban bin kpiin bibaa baanja la. Baa kpa bulchii. Bi naahn utaal u yu ki bɔln ki joo libuln kaa nu na; ki naahn isui i kaa lu ŋisubil ki kpo ki kpukr lir na la. 13Bi tun inimɔɔn aatuln la, ki naahn nnyusaakpem aanyunkpeln ti ŋa tipupukr ni tijɔŋ nnyun aagbaan na. Bi naahn ŋiŋmabil ŋi kaa chuun ŋaasan ni na. Uwumbɔr ga di bi ki di ŋa mbɔmbɔɔn ni, n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 14Tɔ, Enok nan puen len Uwumbɔr aah ga ŋa biŋmaŋmanliib ngbaan pu na; (Adam aamaal ponn ni ki yoor ki ti saa Enok aamaal ni na nan ye yajatiib bilule.) Uma Enok le nan len ke "Li pel man, Tidindaan ni waatuuntiib ŋichur kipiik ga dan 15ki nan ji binib mɔmɔk tibɔr, ki ga bii titunwambirdam mɔmɔk; ba pu? bi yii Uwumbɔr, ki tun titunwambir waah kaa gee pu na, ki len tibɔbil u pu." 16Biŋmaŋmanliib ngbaan ŋulni n-yoonn mɔmɔk; tiwan nibaa aa mɔ bi chee. Bi dii tiwan ni kaa ŋan na aakpeek, ki len mpɔɔn pu ki nyu baalaa, ki pak biwankpadam ŋimombil pu la. 17Maanigeekaan, teer man Tidindaan Yesu Kristo aakpambalb aah nan tuk nimi pu na, 18ke kookoo aayoonn binib ga li bi ki ŋani bininyaan mbɔɔnyun, ki dii tiwan ni kaa ŋan na aakpeek, Uwumbɔr aah kaa gee pu na. 19Binib ngbaan yakr Yesu aanib la, ki dii bisui aah gee pu na, kaa kpa Uwumbɔr Aafuur nyaan. 20Maanigeekaan, naah gaa Uwumbɔr aaliin i ye chain na pu na, ni li moo dii waasan mbamɔm, ki li mee u Waafuur nyaan aapɔɔn pu, 21ki dakl n-yoonn mɔmɔk Uwumbɔr aah gee nimi pu na, ki li kpa limakl ke Tidindaan Yesu Kristo ga tii timi limɔfal li kaa kpa ndoon na, waanimbaasaln pu. 22Binib bibaa joo beeni la. Sam bidam kinimbaak man, 23ki ter bibaa mu ke bin ŋmar ki nyan ntafadaan ni. Sam bibaa mu kinimbaak man, ki li nan baatunwambir ti ŋa bi tijɔŋ na, ki li san ijawaan baatunwambir taa doo nimi. 24Uwumbɔr u wiin chain na ga li ŋma joo nimi, ni taa lir, ki ga ŋma di nimi ki di siin unimbiin ni. Ni ga li kpa mpopiin saakpen, kaan li kpa taani ubaa. 25Uwumbɔrbaan baanja le bi. Tidindaan Yesu Kristo pu le u nyan timi ntafadaan ni, le ti ŋmar. Uwumbɔr le yeh nnyuŋ, ni mpakm, ni mpɔɔn mɔmɔk, ni tiwan mɔmɔk, n-yoonn mu jer na, ni dandana wee, ni n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Amii.

will be added

X\