JƆNN 8

1Le Yesu buen lijool libaa paab bi yi li ke Olif aasui aajool. 2Le ki woln kitaak kichakpinaanyeek ni le u gir buen Uwumbɔr aadichal ni. Le kinipaak kuun u chee. Le u kal ki tuk bi Uwumbɔr aaliin. 3Le Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ni Farisii yaab joo ni upii u bi pii u, waah bi ŋani kidaagook pu na, le ki di u siin kinipaak ngbaan aanimbiin ni, 4le ki bui Yesu, "Tiicha, upii wee bi ŋani kidaagook, le bi pii u. 5Moses aakaal len ke unii yaa ŋa kena kan, bin yur u ŋitakpal ki ku u, ke aa len waabɔr kinye?" 6Baah baa Yesu kena na, bi tɔŋni u, ke bin kan waataani aan ki galn u. Le u boon ki joo uŋaambil ki ŋmee kitiŋ. 7Bi beenin baa u, le u yaar ki bui bi, "Ni ponn ni un kaa kpa taani na kan, un puen mee upii wee litakpal," 8ki ki boon ki joo uŋaambil ki ŋmee kitiŋ. 9Baah ŋun u len kena na, le bi mɔmɔk bolni ubaabaa; ba pu? baalandak galn bi. Un ye uninkpil na puen boln siir, le bi mɔmɔk bolni ubaabaa, ki ti cha upii ngbaan si Yesu aanimbiin ni. 10Le Yesu yaar ki baa u, "Upii, bi bi la chee? Ubaa aa galn si ii?" 11Le u bui u, "Ndindaan, ubaa aa galn mi." Le Yesu bui u, "M mu aan galn si. Li cha, ki taa ki tun titunwambir."] 12Le Yesu ki len kinipaak ngbaan chee, "Min le ye dulnyaa ni aawiihn ki wolni binib aanimbil la. Unii umɔk dii mi na kan aan li bi mbɔmbɔɔn ni. U ga li kpa limɔfal ki ga li bi nwiihn ni." 13Waah len kena na, le Farisii yaab bui u, "Aa ŋani siiraa ki tii aabaa la. Saasiiraa aa ye mbamɔn." 14Le u bui bi, "M yaa ŋani siiraa ki tii mbaa kan, maasiiraa ye mbamɔn; ba pu? m nyi maah nyan nin chee na, ki nyi maah cha nin chee na mu. Nimi le aa nyi maah nyan nin chee na, kaa nyi maah cha nin chee na mu. 15Ni len maabɔr binibɔm aah len tibɔr pu na la. Maa len unii ubaa aabɔr. 16M yaa len binib aabɔr kan, m len mbamɔn la; ba pu? naa ye min baanja le len baabɔr, m ni Uwumbɔr u tun ni mi na le len. 17Nimi aakaal ponn ni, ni ŋmee ke binib bilee yaa ŋa siiraa ki len tibɔrbaan kan, baasiiraa ye mbamɔn la. 18M ŋani siiraa ki tii mbaa la. Nte u tun ni mi na, u mu ŋani siiraa ki tii mi." 19Le bi baa u, "Aate bi la?" Le u bui bi, "Naa nyi mi, kaa nyi Nte mu. Ni yaa ba nyi mi kan, ni ba ga li nyi Nte mu." 20Waah len kena na, u bi Uwumbɔr aadichal ni, baah tii Uwumbɔr ŋimombil nin chee na. Le ubaa aa chuu u; ba pu? waayoonn aa kee fuu. 21Le u ki tuk bi, "M ga buen nibaa chee. Ni ga ban mi, kaan kan mi, ki ga nan kpo; le Uwumbɔr aan di cha pinn nimi. Maah cha nin chee na, naan ŋma buen nima chee." 22Le Juu yaab baa tɔb, "U ga ku ubaa la aa? U len ke waah cha nin chee na, taan ŋma buen nima chee." 23Le u bui bi, "Ni nyan ni taab la. M nyan ni paacham la. Ni ye kitiŋ pu yaab la. Maa ye kitiŋ pu yoo. 24Nima le cha m tuk nimi ke ni ga kpo; le Uwumbɔr aan di cha pinn nimi; ba pu? ni yaa kaa gaa mi ki kii ke m ye maah tuk nimi pu na kan, ni ga kpo, le Uwumbɔr aan di cha pinn nimi." 25Le bi baa u, "Aa ye ŋmaa?" Le u bui bi, "Maah tuk nimi n-yoonn mɔmɔk pu na, m ye kena la. 26M ga ŋma len tibɔr saakpen ti ga bii nimi na. Un tun ni mi na ye mbamɔndaan la. Le m ŋun waah len pu na, ki tuk dulnyaa aanib." 27Yesu aah len kena na, baa bee ke u len Ute Uwumbɔr aabɔr la. 28Nima pu na le u bui bi, "Ni yaa nan yoor min Unibɔn Aabo paacham ndɔpuinkoo pu kan, ni ga bee ke m ye maah tuk nimi pu na. Ni ga bee ke maa tun nibaa mbaa pu. M len Nte Uwumbɔr aah tuk mi pu na la. 29Un tun ni mi na bi m chee la. Waa cha m bi mbaa; ba pu? n-yoonn mɔmɔk m tun lituln li piir usui na la." 30Yesu aah len kena na, le binib pam gaa u ki kii. 31Le u tuk Juu yaab bi gaa u ki kii na, "Ni yaa beenin joo maaliin kan, ni sil ye maadidiliib la. 32Le ni ga li bee tibɔr bamɔnn. Tibɔr bamɔnn tee le ga cha ni nyan tinaagbiir ni." 33Le bi bui u, "Ti ye Abraham aayabitiib la. Ubaa aa kee chuu timi tinaagbiir. Ba ŋa aa len ke ti ga nyan tinaagbiir ni?" 34Le u bui bi, "M tuk nimi mbamɔn la, unii umɔk tun titunwambir na kan, u ye titunwambir aanaagbiija la. 35Unaagbiija aan li bi udindaan do n-yoonn mɔmɔk. Udindaan aajapɔɔn ga li bi n-yoonn mɔmɔk. 36Nima pu na, min Uwumbɔr Aajapɔɔn yaa nyan nimi tinaagbiir ni kan, ni ga sil nyan tinaagbiir ni. 37M nyi ke ni ye Abraham aayabitiib, le ki tee ban ni ku mi. Ni yii maaliin la. Nima le cha ni ban ni ku mi. 38M tuk nimi maah kan Nte Uwumbɔr chee pu na la. Ni mu ŋani naah ŋun nite chee pu na la." 39Le bi bui u, "Tite le ye Abraham." Le u bui bi, "Ni yaa ba ye Abraham aabilb bamɔnn kan, ni ba ga tun waah nan tun pu na. 40M ŋun tibɔr bamɔnn Uwumbɔr chee, le ki tuk nimi. Le ni ban ni ku mi. Abraham aa nan ŋani kena. 41Ni ŋani ke nite aah ŋani pu na la." Le bi bui u, "Taa ye mbɔmbim. Tite ye ubaa la. Uma le ye Uwumbɔr." 42Le u bui bi, "Nite yaa ba sil ye Uwumbɔr kan, ni ba ga li gee mi; ba pu? m nyan ni u chee le ki dan du. Maa dan mbaa pu. Uma le tun ni mi. 43Ba ŋa naa bee maah len pu na aatataa? Ni ye ke naa gee ni ŋun maaliin la. 44Kinimbɔŋ aabim le ye nimi, uma le ye nite. Le ni ban ni li ŋani waah gee pu na. Dulnyaa aah nan piin buyoonn ki nan saa dandana na, u ye unikur la. Waa len mbamɔn. Mbamɔn aa bi u ni. U yaa len inyaamɔn kan, u len tibɔr ti bi u ni na la. U ye unyamɔndaan la. Uma le naan inyaamɔn. 45Mma len mbamɔn la. Nima le cha naa pak maaliin. 46Ni ponn ni, ŋmaa ga ŋma mɔk maatunwambir? M len mbamɔn la. Ba ŋa naa pak maah len pu na? 47Unii umɔk ye Uwumbɔr yoo na kan, uma le ŋun waaliin. Nimi le aa ŋun waaliin. Ba pu? Naa ye waanib. Nima le cha naa ŋun waaliin." 48Le bi bui u, "Taah len ke aa ye Samaria aatiŋ aanii ki kpa Kinimbɔŋ na, ti len mbamɔn la." 49Le u bui bi, "Maa kpa Kinimbɔŋ. M nyuŋ Nte Uwumbɔr la. Le ni sii mi. 50Min le aa nyuŋni mbaa; Uwumbɔr le nyuŋni mi. Uma le ga ji binib tibɔr. 51M tuk nimi mbamɔn la, unii yaa joo maaliin kan, waan kpo." 52Le bi bui u, "Dandana wee ti bee ke aa kpa Kinimbɔŋ la. Tiyaja Abraham nan kpo. Uwumbɔr aabɔnabtiib mu nan kpo, le aa len ke unii yaa joo saaliin kan, waan kpo. 53Aa jer tiyaja Abraham la aa? U nan kpo. Uwumbɔr aabɔnabtiib mu nan kpo. Aa len ke aa ye ŋmaa?" 54Le u bui bi, "M yaa nyuŋni mbaa kan, ni ye fam la; Nte le nyuŋni mi. Uma le ni len ke u ye nimi Aawumbɔr. 55Le naa nyi u. Min le nyi u. M yaa len ke maa nyi u kan, m ga li ye unyamɔndaan la, ke naah ye binyamɔndam pu na. M sil nyi u, ki joo waaliin. 56Niyaja Abraham nan kan maayoonn mue le ki mɔɔni. Waah kan maayoonn mue na, nima le u nan kpa mpopiin." 57Le bi baa u, "Saa ye ŋibin piiŋmu aanii, ki bui ke aa nyi Abraham aa?" 58Le u bui bi, "M tuk nimi mbamɔn la, baah kaa nan kee ma Abraham buyoonn na, m nan bi." 59Le bi yoor ŋitakpal bin ti mae u. Le u miln ki nyan Uwumbɔr aadichal ni.

will be added

X\