JƆNN 7

1Nee aapuwɔb le Yesu bɔɔ dii Galilee aatingbaan ni. Waa gee u bɔɔ dii Judea aatingbaan ni; ba pu? Juu yaab bi bi nima na ban ke bin ku u. 2Ni nan gur siib, Juu yaab ji njim mu bi yi mu ke ŋibɔk aajim na. 3Le unaatiib bui u, "Siir du, ki li cha Judea aatiŋ ni, aan binib bi dii si na mu kan saah tun lijinjiir aatun pu na. 4Unii u ban u li kpa liyimbil na, waan bɔr waah tun pu na. Aa yaa tun lijinjiir aatun kan, cha binib mɔmɔk kan saah tun pu na." 5(Unaatiib mu aa gaa u ki kii.) 6Le u bui bi, "Maayoonn aa kee fuu. Nimi aayoonn bi n-yoonn mɔmɔk la. 7Dulnyaa aanib aa ŋma li nan nimi. Bi nan mi la; ba pu? m tuk bi ke baatuln aa ŋan. 8Ni li cha ti ji njim ngbaan. Maan kee buen; maayoonn aa kee fuu." 9U len bi chee kena, ki beenin bi Galilee aatiŋ ni, ni yunn pɔkaa. 10Unaatiib aah buen bin ti ji njim ngbaan na, le u mu paan. Waa dii nsan binib aanimbil ni, ubaa aa nyi ubɔr. 11Le Juu yaab aaninkpiib ban u binib bi ji njim na ponn ni, le ki baa ke u bi la. 12Le kinipaak na looni len waabɔr tɔb chee. Bibaa len ke u ye unibamɔnn la. Biken len ke waa ye, u ŋmanni binib la. 13Ubaa mu aa len waabɔr lipaal; baa kaar Juu yaab aaninkpiib. 14Njim ngbaan aakpakool aakaasisik ni le Yesu koo Uwumbɔr aadichal ni, le ki tuk binib Uwumbɔr aaliin. 15Le ni gar Juu yaab aaninkpiib, ke uja ngbaan aa bae mbaen; u ŋa kinye ki nyi kigbaŋ? 16Le u bui bi, "Maah mɔk binib na, naa ye min mbaa aamɔkm, ni ye Uwumbɔr u tun ni mi na aamɔkm la. 17Unii ubaa yaa ban ke un ŋa Uwumbɔr aageehn kan, u ga bee ke maah mɔk binib pu na, ni ye Uwumbɔr aamɔkm la, naa ye min mbaa aamɔkm. 18Unii u len ubaa pu na, u ban ke binib nyuŋ u. Unii u ban ke binib nyuŋ unii u tun ni u na, uma le ye mbamɔndaan, kaa ŋmanni binib. 19Moses nan tii nimi nkaal. Ni ponn ni ubaa aa dii nkaal ngbaan. Ba ŋa ni ban ni ku mi?" 20Le kinipaak ngbaan bui u, "Aa kpa Kinimbɔŋ la. Ŋmaa ban un ku si?" 21Le u bui bi, "Maah tun lijinjiir aatuln libaa likpakool daal na, le ni gar ni mɔmɔk. 22Moses nan tii nimi nkaal ke ni li geei ŋichakpan. (Naa ye Moses le puen tii nimi nkaal ngbaan. Niyajatiib le puen tii nimi.) Likpakool daal ubo u ŋeer ni gii uchakpaln na kan, ni geei la. 23Le ni geei ubo aachakpaln likpakool daal ke ni taa bii Moses aakaal. Ba ŋa ni gee liŋuul ki ŋa mi, ke m teb ubun ki tii u laafee mbamɔm likpakool daal? 24Ni taa bii unii, kaa nyi tibɔr ti bi usui ni na. Puen bee nin bi usui ni na, aan ki nin len waabɔr mbamɔm." 25Yesu aah len kena na, le Jerusalem yaab bibaa baa ke, "Uja wee le bi ban bin ku u na aa? 26Lik waah len binib aanimbil ni pu na, le ubaa aa len tibaa. Ni ye ke timi aaninkpiib sil nyi ke uma le ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo ngbaan aa? 27Kristo na yaa fuu ni kan, ubaa aan bee waah nyan nin chee na. Uja wee ma kan, ti mɔmɔk nyi waah nyan nin chee na." 28Le Yesu bi Uwumbɔr aadichal ni, ki tuk binib waaliin, le ki len mpɔɔn pu, le ki baa bi, "Ni sil nyi mi ii? ni nyi maah nyan nin chee na aa? Maa dan mbaa pu. Un tun ni mi na ye mbamɔndaan la. Le naa nyi u. 29Min le nyi u; uma le tun ni mi. M nyan ni u chee la." 30Le waah len kena na, le bi ban bin chuu u. Ubaa mu aa ŋa u nibaa; ba pu? waayoonn aa kee fuu. 31Kinipaak ngbaan ponn ni binib pam le gaa u ki kii, le ki bui ke, "Uwumbɔr Aanileekoo Kristo yaa fuu ni kan, waan tun lijinjiir aatun ki jer uja ngbaan aah tun pu na." 32Le Farisii yaab ŋun kinipaak ngbaan looni len waabɔr kena. Le bi ni Uwumbɔr aatotoorninkpiib tun baatutuliib ke bin ti chuu ni u. 33Le u bui kinipaak ngbaan, "M ga li bi ni chee ni yunn siib, le ki nin gir buen un tun ni mi na chee. 34Ni ga nan ban mi, kaan kan mi. Maah ga ti li bi nin chee na, naan ŋma buen nima chee." 35Le Juu yaab baa tɔb, "Uja ngbaan ga buen la chee, aan taan kan u? U ga buen Juu yaab aah yaa nin chee Griik yaab aatingbaan ni na, ki tuk Griik yaab Uwumbɔr aaliin aa? 36U len ke ti ga ban u, kaan kan u, kaan ŋma buen waah ga li bi nin chee na. Waah len pu na aatataa ye kinye?" 37Bundaln njim ga doo na, leyaadaal le ye njim saakpem. Leyaadaal ngbaan le Yesu sil ki len mpɔɔn pu, "Nnyunyun yaa chuu u na kan, udaan dan m chee ki nan nyu. 38Uwumbɔr aagbaŋ len ke 'Unii umɔk gaa mi ki kii na, limɔfal aanyun ga puu nyan ni usui ni."' 39Waah len pu na aatataa le ye ke binib bi gaa u ki kii na, bi ga gaa Uwumbɔr Aafuur nyaan. N-yoonn ngbaan Uwumbɔr aa nan kee tii binib Waafuur nyaan; ba pu? waa nan kee yoor Yesu paacham. 40Kinipaak ngbaan aah ŋun Yesu aah len pu na, le bibaa bui ke "Uja ngbaan sil ye Uwumbɔr Aabɔnabr na la." 41Bibaa mu bui ke u ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo la. Biken mu bui ke, "Waa ye, ke Kristo aan nyan ni Galilee aatiŋ ni. 42Uwumbɔr aagbaŋ len ke u ga li ye tiyaja David aayabil, ki ga nyan ni Betlehem aatiŋ ni, kitiŋ ki ye David do na." 43Le kinipaak ngbaan mɔk aamɔi bi ibaabaa la le Yesu aabɔr ni. 44Bibaa ban bin chuu u. Ubaa mu aa ŋa u nibaa. 45Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Farisii yaab aah tun bitutuliib ke bin ti chuu ni Yesu na, le bitutuliib ngbaan gir ni bi chee. Le bi baa bi, "Ba ŋa naa chuu ni u?" 46Le bi bui bi, "Unii ubaa aa kee len ke waah len pu na." 47Le Farisii yaab na baa bi, "U ŋmann ni mu la aa? 48Timi Farisii yaab ni nimi aaninkpiib ponn ni ubaa gaa u ki kii ii? 49Kinipaak ngbaan bi kaa nyi Uwumbɔr aakaal na ma kan, tibɔbil bi bi pu la." 50Nikodemus u nan buen Yesu chee kinyeek na, u mu ye Farisii yaab ponn ni ubaa, le ki baa bi, 51"Timi aakaal aah dii pu na, ti ga ŋma bii unii see ti puen ji u tibɔr ki bee waah tun pu na aa?" 52Le Farisii yaab na baa u, "Aa mu nyan ni Galilee aatiŋ ni la aa? Aa yaa karn Uwumbɔr aagbaŋ ni kan, aa ga bee ke Uwumbɔr aabɔnabr ubaa aa nyan ni nima." 53[Le bi mɔmɔk kun.

will be added

X\