JƆNN 6

1Yesu aah len kena ki ti doo na, le u puur Galilee aamɔɔdaapuul. Bi yi li Galilee, le ki ki yi li ke Tiberias. 2Le kinipaak nan dii u. Baah kan waah tun lijinjiir aatun ki teei bibum pu na, nima le cha bi dii u. 3Le u jon lijool paab, le u ni waadidiliib kal kitiŋ nima. 4Ni nan kpee siib Juu yaab ji njim, bi yi mu ke Lakr-jer aajim. 5Le Yesu yaar lik, le ki kan kinipaak choo u chee. Le u baa Filip, "Ti ga daa tijikaar la chee aan binib ngbaan ji?" 6Uma ubaa nyi waah ga ŋa pu na, le ki baa Filip kena ke un lik ke u ga len kinye. 7Le Filip bui u, "Ti yaa di pɔŋ ikub ilee ki daa tijikaar kan, taan fuu bi mɔmɔk kan siisii ki ji." 8Le waadidiliib ponn ni ubaa, bi yi u Andru u ye Simon Piita aanaal na, bui u, 9"Unachipɔmbo ubaa bi ki joo ŋiboroboro kpin ŋiŋmu ni njambim mulee; binib ngbaan aah wiir pu na, nimina ga ŋa bi ba?" 10Le Yesu bui bi, "Cha binib ngbaan kal kitiŋ." Le timoosɔnn wiir nima chee. Le bi kal kitiŋ. Bijab ga nan li fuu ŋichur ŋiŋmu la. 11Le u yoor ŋiboroboro kpin ŋiŋmu ngbaan, le ki doon Uwumbɔr, le ki geei geei ki tii binib bi kal kitiŋ na, le ki di njambim mulee na mu, ki geei geei ki tii bi, bimɔk aah ban pu na. 12Le bi mɔmɔk ŋman ki ti bab. Baah ŋman ki ti bab na, le u bui waadidiliib, "Kuuni baah ji gur ni na man, nibaa taa bii." 13Baah ŋman ŋiboroboro kpin ŋiŋmu ki ti bab ki gur ni na, le bi kuuni gbiin tibɔɔkur kipiik ni tilee. 14Binib ngbaan aah kan Yesu aah tun lijinjiir aatuln ngbaan pu na, le bi bui ke, "Uja wee sil ye Uwumbɔr aabɔnabr u bi nan len ke u ga dan dulnyaa wee ni na la." 15Le Yesu bee ke bi ban bin chuu u mpɔɔn ki di ŋa baabɔr. Nima pu na le u nyan bi chee, ki ki buen lijool ngbaan paab ubaa. 16Kijook aah joor na, le waadidiliib buen limɔɔl ni, 17ki ti koo buŋɔb ni, ki cha limɔɔdaapuul, Kapenaum aatiŋ ni. Ni nan mue, waa kee fuu ni bi chee. 18Le libuln daar le ki pɔɔ saakpen, le tinyunkpeln feeni. 19Baah ŋaar buŋɔb ki cha mal bitaa bee mal binaa na, le bi kan u chuun nnyun pu ki choo, ki duuni baaŋɔb chee. Le ijawaan chuu bi. 20Le u bui bi, "Min ye. Taa san ijawaan man." 21Waah len kena na, le bi yoor u ŋa buŋɔb na ni, ni mpopiin. Libuul ngbaan ni le bi fuu baah cha kitiŋ ki ni na. 22Ki woln kitaak le kinipaak bi gur limɔɔdaapuul na, bi kan buŋɔb bubaa aa ki bi bi chee nima, ki nyi ke buŋɔb bubaa baanja le fon bi nima, ki nyi ke Yesu aa fon koo buŋɔb ngbaan ni waadidiliib chee, bi fon buen bibaa la. 23Le iŋɔi nyan ni Tiberias aatiŋ ni, ki duuni nin chee Yesu aah fon doon Uwumbɔr ki tii bi tijikaar bin ji na. 24Kinipaak ngbaan kan ke Yesu ni waadidiliib aa ki bi. Nima pu na le bi koo iŋɔi ni, ki cha limɔɔdaapuul Kapenaum aatiŋ ni, bin ti ban Yesu. 25Le bi ti kan u limɔɔdaapuul, le ki baa u, "Tiicha, aa fuu ni du bayoonn?" 26Le u bui bi, "M tuk nimi mbamɔn la, naa ban mi lijinjiir aatun pu. Naah fon ji tijikaar bab na, nima le ni ban mi. 27Ni taa cha ninimbil li man tijikaar ti ga bii na pu. Ninimbil li man tijikaar ti ga tii nimi limɔfal li kaa kpa ndoon na pu. Min Unibɔn Aabo le ga tii nimi tijikaar ngbaan; ba pu? min Unibɔn Aabo le Nte Uwumbɔr mɔk ke m ye Waanileekoo." 28Le bi baa u, "Ti ga ŋa kinye aan ki tun Uwumbɔr aatuln waah ban pu na?" 29Le Yesu bui bi, "Ni gaa mi u Uwumbɔr tun ni u na ki kii man. Uwumbɔr aatuln le na." 30Le bi baa u, "Aa ga tun lijinjiir aatuln bayaar, aan ti kan ki pak saah len pu na? Aa ga tun bayaar? 31Tiyajatiib nan ji tijikaar ti bi yi ti ke mana na, kipɔɔk ni; ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke 'U tii bi tijikaar ti nyan ni paacham na, ke bin ji."' 32Le Yesu bui bi, "M tuk nimi mbamɔn la, naa ye Moses le nan tii bi tijikaar ti nyan ni paacham na. Nte Uwumbɔr le tii nimi tijikaar bamɔnn ti nyan ni paacham na. 33Tijikaar ti Uwumbɔr tii nimi na le ye tijikaar ti nyan ni paacham ki tii dulnyaa aanib limɔfal li kaa kpa ndoon na." 34Le bi bui u, "Tidindaan, tiin timi tijikaar ngbaan n-yoonn mɔmɔk." 35Le u bui bi, "Min le ye limɔfal aajikaar. Unii umɔk dan m chee na kan, nkon aan ki chuu u. Unii umɔk gaa mi ki kii na, nnyunyun aan ki chuu u. 36M nan tuk nimi ke ni kan mi, ki mu aa gaa mi ki kii. 37Binib bimɔk Uwumbɔr di tii mi na, bi ga dan m chee. Unii umɔk dan m chee na, maan yii u, m ga gaa u. 38M nyan ni paacham ke m ŋa Uwumbɔr u tun ni mi na aageehn. Maa dan m nan ŋa mbaa aageehn. 39Uwumbɔr aah tii mi binib bimɔk na, u ban ke m taa cha bi ponn ni ubaa waŋ. U ban ke m fikr bi mɔmɔk nkun ni kookoo aataadaal. Waageehn le na. 40U ban ke unii umɔk bee ke m ye Ujapɔɔn, ki gaa mi ki kii na, u li kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. Le m ga fikr u nkun ni kookoo aataadaal. Nte Uwumbɔr aageehn le na." 41Le Juu yaab ŋul u pu, ke ba ŋa u bui ke u ye tijikaar ti nyan ni paacham na. 42Le bi baa tɔb, "Yesu aa ye ee? Josef aajapɔɔn aa? Ti nyi ute ni una. Ba ŋa u len ke u nyan ni paacham?" 43Le Yesu bui bi, "Ni taa ŋulni tɔb chee. 44Unii ubaa aan ŋma dan m chee see Nte Uwumbɔr u tun ni mi na daa foor ni u m chee. Unii umɔk dan m chee na le m ga fikr u nkun ni, kookoo aataadaal. 45Uwumbɔr aabɔnabtiib nan ŋmee ke Uwumbɔr ga mɔk bi mɔmɔk mmɔkm. Unii umɔk ŋun Nte Uwumbɔr aah len pu na, ki bae waakaal na, u ga dan m chee la. 46Ubaa aa kee kan Nte Uwumbɔr. Min u nyan ni u chee na baanja le kan u. 47"M tuk nimi mbamɔn la, unii umɔk gaa mi ki kii na, u kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. 48Min le ye limɔfal aajikaar. 49Niyajatiib bi nan ji mana ngbaan kipɔɔk ni na, bi kpo a. 50Unii umɔk ji tijikaar ti nyan ni paacham na aan kpo. 51Min le ye tijikaar ti nyan ni paacham ki tii binib limɔfal na. Unii yaa ji tijikaar ngbaan kan, u ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Tijikaar ti m ga tii u na, tima le ye maawon. M ga di maawon ki di tii dulnyaa aanib, aan bi kan limɔfal." 52Waah len kena na, le Juu yaab kpak tɔb kinikpakpak, "Uja ngbaan ga ŋa kinye ki tii timi waawon, aan ti ji?" 53Le u bui bi, "M tuk nimi mbamɔn la, ni yaa kaa ji min Unibɔn Aabo aawon kan, kaa nyu maasin kan, naa kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. 54Unii umɔk ji maawon ki nyu maasin na, u kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na, le m ga fikr u nkun ni, kookoo aataadaal. 55Maawon ye tijikaar bamɔnn la. Maasin ye tiwanyukaan bamɔnn la. 56Unii umɔk ji maawon ki nyu maasin na, u bi m ni, m mu bi u ni. 57Nte Uwumbɔr u ye limɔfaldaan ki tun ni mi na, u pu le m kpa limɔfal. Unii umɔk ji mi na, m pu u mu ga li kpa limɔfal. 58Timina le ye tijikaar ti nyan ni paacham na. Unii umɔk ji ti na ga li bi, ki nan saa n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Tijikaar timina aa bi ke tijikaar ti niyajatiib nan jin ti na; tijikaar ngbaan aa nan tii bi limɔfal li kaa kpa ndoon na." 59Yesu nan bi mmeen aadiik ni, Kapenaum aatiŋ ni, le ki len kena. 60Binib bi dii u na aah ŋun kena na, le bi ponn ni pam bui ke, "Ti ye tibɔr ti pɔɔ na la. Ubaa aa ŋma pel ti." 61Le u bee usui ni ke bi ŋulni tibɔr ngbaan pu, le ki baa bi, "Timina le kiir nimi maasan ni ii? 62Ni yaa ti kan min Unibɔn Aabo gir buen paacham maah nan bi nin chee na kan, ni ga len kinye? 63Maafuur nyaan le tii binib limɔfal. Tiwon aan ter bi. Tibɔr ti m len ni chee na, m len Maafuur nyaan mu tii nimi limɔfal na aabɔr la. 64Ni ponn ni bibaa mu aa gaa mi ki kii." (Yesu aah nan piin waatuln buyoonn na, u nyi binib bi kaa gaa u ki kii na, ki nyi udaan u ga nan di u di kooh waadim pu na.) 65Le u ki bui bi, "Nima le cha m tuk nimi ke ubaa aa ŋma dan m chee, see Nte Uwumbɔr cha u dan." 66Nee aapuwɔb le binib bi dii u na ponn ni pam gir puwɔb kaa ki dii u. 67Le u baa waadidiliib kipiik ni bilee na, "Ni mu ban ni buen cha mi ii?" 68Le Simon Piita bui u, "Ndindaan, ti ga buen ŋmaa chee? Sin le kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na aaliin. 69Le ti pak saah len pu na ki bee ke aa ye Uwumbɔr Aanii u ye Chain na la." 70Le u bui bi, "M lee nimi binib kipiik ni bilee. Le ni ponn ni ubaa ye Kinimbɔŋ aanii la." 71U len Judas u ye Simon Iskariot aajapɔɔn na aabɔr la; uma Judas ye waadidiliib kipiik ni bilee na ponn ni ubaa, u ga nan di Yesu ki di kooh waadim pu na.

will be added

X\