JƆNN 5

1Nee aapuwɔb le Juu yaab aajim mubaa nan bi. Le Yesu buen Jerusalem. 2Jerusalem ponn ni le nnyumbun mu waa na bi ipiih aabisamɔb chee. Juu yaab aaliin ponn ni bi yi nnyumbun ngbaan ke Betsata. Le tinaamboln tiŋmu gob nnyumbun ngbaan. 3Le bibum wiir le ki dɔ tinaamboln ngbaan ponn ni. Bi ye bijoom, ni biwɔb, ni biyaawon faan na, [ki dɔ kii buyoonn nnyun ga yeŋ na; 4ba pu? nwiin nwiin le Tidindaan Uwumbɔr aatuun ubaa sunn ni ki koo nnyumbun ni, ki ti yeŋ nnyun. Bundaln u yaa ti dan nan yeŋ nnyun na kan, ubun u puen koo nnyun ni na kan, le u pɔɔk.] 5Le uja ubaa bi nima ki bun ŋibin piitaa ni ŋiniin. 6Le Yesu kan u, u dɔ nima, le ki bee ke u bun ni yunn. Le u baa u, "Aa ban aa pɔɔk aa?" 7Le u bui u, "Ndindaan, nnyun yaa yeŋ kan, maa kpa unii u ga di mi ki di koon nnyun ni na. M yaa ban m koo nnyun ni kan, le ubaa puen mi ki koo." 8Le Yesu bui u, "Fiin ki yoor saawandɔkaan ki li chuun." 9Libuul ngbaan ni le u pɔɔk, le ki yoor waawandɔkaan, ki chuun. Leyaadaal ngbaan ye Juu yaab aakpakool daal. 10Nima pu na le Juu yaab bui uja u pɔɔk na, "Din ye likpakool la. Saah yoor saawandɔkaan na, aa bii timi aakaal." 11Le u bui bi, "Uja u teb mi na, uma le bui mi ke m yoor maawandɔkaan ki li chuun." 12Le bi baa u, "Ŋmaa ye u bui si ke aa yoor saawandɔkaan ki li joo chuun na?" 13Le uja u pɔɔk na aa nyi unii u ye na; ni ba ye kinipaak ni, le Yesu aah teb u na, u nyan bi ponn ni mala, ki buen. 14Nee aapuwɔb le Yesu kan u Uwumbɔr aadichal ni le ki bui u, "Lik, aa pɔɔk a. Aa taa ki tun titunwambir aan ki taa ki kan falaa u jer saah kan u na." 15Le uja ngbaan buen ti tuk Juu yaab ke Yesu le ye uja u teb u na. 16Nima pu na le Juu yaab muk Yesu ke ba ŋa u teb ubun likpakool daal. 17Le Yesu bui bi, "Nte Uwumbɔr beenin tun lituln le ki nan saa dandana wee, le m mu bi tun." 18Waah len kena na, le Juu yaab moo ban bin ku u; ba pu? naa ye waah bii likpakool daal aakoobil na baanja, u yi Uwumbɔr ke Ute. Waah yi u ke Ute na, u di ubaa ŋaŋ Uwumbɔr la. 19Le Yesu bui bi, "M tuk nimi mbamɔn la, min Uwumbɔr Aajapɔɔn aa ŋma ŋa nibaa mbaa pu. Maah kan Nte Uwumbɔr aah ŋani pu na, le m ŋani; waah ŋani pu na, le min Ujapɔɔn mu ŋani kena; 20ba pu? Nte Uwumbɔr gee mi Ujapɔɔn, ki mɔk mi waah tun pu na mɔmɔk. U ga mɔk mi lituln li jer limina na, m tun, ni moo gar nimi. 21Nte Uwumbɔr aah fikr binib bi kpo na nkun ni, ki tii bi limɔfal pu na, kena le min Ujapɔɔn mu tii maah lee bi na limɔfal. 22Nte Uwumbɔr aa ji unii ubaa tibɔr, u cha min Ujapɔɔn le ji binib mɔmɔk aabɔr, 23aan binib mɔmɔk nyuŋ min Ujapɔɔn, ke baah nyuŋ Nte Uwumbɔr pu na. Unii umɔk kaa nyuŋ min Uwumbɔr Aajapɔɔn na, waa nyuŋ Uwumbɔr u tun ni mi na le na. 24"M tuk nimi mbamɔn la, unii umɔk ŋun maaliin ki gaa Uwumbɔr u tun ni mi na ki kii na, u kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. Uwumbɔr aan ji u tibɔr. U nyan nkun ni, ki kan limɔfal la. 25M tuk nimi mbamɔn la, n-yoonn choo, ki mu fuu ni a, binib bi kpo na ga ŋun min Uwumbɔr Aajapɔɔn aaneel. Bin ŋun na ga kan limɔfal. 26Nte Uwumbɔr ye Umɔfaldaan la, le ki ŋa min Ujapɔɔn mu Umɔfaldaan, 27ki tii mi mpɔɔn ke m ji binib tibɔr; ba pu? m ye Unibɔn Aabo la. 28Ni taa cha nimina gar nimi man. N-yoonn choo, le binib bimɔk bi ŋikaakul ni na ga ŋun maaneel, 29ki nyan ni. Binib bi nan tun lituln li ŋan na dulnyaa wee ni na ga fikr ki kan limɔfal li kaa kpa ndoon na. Binib bi nan tun lituln li kaa ŋan na ga fikr ki kan ntafadaan." 30"Maa ŋma ŋa nibaa mbaa pu. M ji binib tibɔr Uwumbɔr aah tuk mi pu na la. Maah ji bi tibɔr pu na, ni ŋan; ba pu? maa ban maageehn, m ban Uwumbɔr u tun ni mi na aageehn la. 31"M yaa tuk nimi maah ye pu na kan, ni ga len ke taa gbii. 32Ubaa mu bi ki len maah ye pu na. Uma le ye Uwumbɔr. M nyi ke waah len pu na, ti gbii. 33Ni nan tun binib Jɔnn chee. U mu tuk nimi maah ye pu na, ki tuk nimi mbamɔn. 34Un tuk nimi maah ye pu na, aa ye unibɔn, u ye Uwumbɔr la. M po teer nimi Jɔnn aah len pu na, aan ni ŋmar. 35Jɔnn nan bi ke karyaa u kpa mmii ki wiin na la. Ni nan gee ke ni li bi waawiihn ni, ni yunn siib, ki nan kpa mpopiin. 36Jɔnn nan tuk nimi maah ye pu na. Tiwan nibaa mu bi ki ŋani siiraa ki tii mi, ki jer Jɔnn aasiiraa. Nte Uwumbɔr tii mi lituln ke m tun li ki doo. Lima le m tun. Lituln ngbaan le ŋani siiraa ki tii mi, ke Nte Uwumbɔr tun ni mi dulnyaa wee ni. 37Nte Uwumbɔr u tun ni mi na, uma ubaa le ŋa siiraa ki tii mi. Naa kee ŋun waaneel, ki mu aa kee kan unimbil wɔb. 38Waaliin aa bi nisui ni; u tun ni mi ni chee, le naa pak maah len pu na; nima le mɔk ke waaliin aa bi nisui ni. 39Ni karni Uwumbɔr aagbaŋ ke ni bee kaah len pu na; ba pu? ni dak ke naah kpa waagbaŋ pu na, ni kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. Kigbaŋ ngbaan len maabɔr le na. 40Le naa kii ke ni dan m chee, aan ki kan limɔfal. 41"Un nyuŋni mi na aa ye unibɔn. 42M nyi nimi, ke naa gee Uwumbɔr. 43M dan ni chee Nte Uwumbɔr aayimbil pu, le naa gaa mi. Ubaa mu yaa dan ni chee uma ubaa aayimbil pu kan, ni ga gaa uma. 44Ni nyuŋni tɔb la, kaa ban ke Uwumbɔr, u ye Uwumbɔrbaan na, li nyuŋ nimi. Ni ga ŋa kinye aan ki gaa mi ki kii? 45Ni taa dak ke m ga bii nimi Nte Uwumbɔr chee. Ubaa le bi ki ga bii nimi. Uma le ye Moses. Ni mak ke ni ga ŋmar waaliin pu. 46Tɔ, ni yaa ba pak waaliin kan, ni ba ga pak m mu aaliin; ba pu? maabɔr le u ŋmee. 47Ni yaa kaa pak waah ŋmee pu na kan, ni ga ŋa kinye ki pak maah len pu na?"

will be added

X\