JƆNN 3

1Uja ubaa nan bi, bi yi u Nikodemus, u ye Farisii aanii la, ki ye Juu yaab aaninkpil ubaa. 2Le u dan Yesu chee kinyeek, le ki nan bui u, "Tiicha, ti nyi ke aa ye tiicha u nyan ni Uwumbɔr chee na la; ba pu? ubaa aan ŋma tun lijinjiir aatun ke saah tun pu na, see Uwumbɔr bi u chee." 3Le Yesu bui u, "M tuk si mbamɔn la, bi yaa kaa ma unii leelee kan, waan ŋma koo Uwumbɔr aanaan ni." 4Nikodemus baa u, "Unii yaa por kan, bi ga ŋa kinye ki ki ma u leelee? U ga ŋma gir koo una aaponn ni, bin ki ma u uu?" 5Le Yesu bui u, "M tuk si mbamɔn la, Uwumbɔr Aafuur nyaan yaa kaa ma unii leelee, le bi muin u nnyun ni kan, waan ŋma koo Uwumbɔr aanaan ni. 6Unibɔn aah ma ni na ye unibɔn la. Uwumbɔr Aafuur nyaan aah ma ni na ye Uwumbɔr Aafuur nyaan yoo la. 7M tuk si la, see bi ki ma nimi leelee. Maah tuk si pu na, taa cha ni gar nimi. 8Libuln daar cha laah ban nin chee na, le aa ŋun laah kpa kifuuk pu na, kaa nyi laah nyan nin chee na, ki mu aa nyi laah cha nin chee na. Unii umɔk Uwumbɔr Aafuur nyaan ma u na kan, ni bi kena le ki tii u." 9Le Nikodemus baa u, "Ni ga ŋa kinye aan ki ŋa kena?" 10Le Yesu baa u, "Aa ye unii u mɔk Israel yaab Uwumbɔr aakaal na, le kaa bee maah len pu na aatataa aa? 11M tuk si mbamɔn la, ti len taah nyi pu na la, ki tuk binib tinimbil aah kan pu na la, le naa gaa taah len pu na. 12M tuk nimi dulnyaa aabɔr, le naa pak ti, ka m yaa tuk nimi paacham aabɔr kan, ni ga ŋa kinye ki pak ti? 13Ubaa aa kee buen paacham see min Unibɔn Aabo u bi paacham ki nyan ni paacham na. 14Moses aah nan di uwaa di fin ndɔ pu ki di chɔɔn paacham kipɔɔk ni pu na, see bi di min Unibɔn Aabo mu ki di chɔɔn paacham kena, 15aan unii umɔk gaa mi ki kii na kan, u li kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na." 16Uwumbɔr aah gee dulnyaa aanib saakpen pu na, nima le u di Ujapɔɔnbaan ki di tii ni, aan unii umɔk gaa u ki kii na taa koo mmii mu kaan junn na ni, u li kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. 17Uwumbɔr tun ni Ujapɔɔn dulnyaa ni. Waa tun ni u ke u nan ji dulnyaa aanib tibɔr. U tun ni u ke un gaa dulnyaa aanib ke bin ŋmar. 18Unii umɔk gaa u ki kii na, Uwumbɔr aa len ke waabɔr bii. Unii umɔk kaa gaa u ki kii na, Uwumbɔr len ke waabɔr bii a. Waah kaa gaa Uwumbɔr Aajapɔɔnbaan ki kii na, nima le cha Uwumbɔr len ke waabɔr bii a. 19Uwumbɔr aah ga ji bi tibɔr pu na le ye ke nwiihn ngbaan dan dulnyaa ni, le binib yii nwiihn ngbaan, le ki gee mbɔmbɔɔn ni; ba pu? baatuln aa ŋan. 20Unii umɔk tun lituln li kaa ŋan na, u nan nwiihn la, kaan dan nwiihn ponn ni, binib taa kan waah tun pu na. 21Unii umɔk tun lituln li ŋan na kan, u dan nwiihn ponn ni, ke unii mɔmɔk kan waah tun pu na, ke u tun Uwumbɔr aah gee pu na. 22Yesu aah len tibɔr timina ki ti doo na, le u ni waadidiliib buen Judea aatiŋ ni, le ki ti bi nima ki muin binib nnyun ni. 23Jɔnn mu bi muin binib nnyun ni. U bi Enon aatiŋ ni, Salim aatiŋ chee, nnyun aah wiir nima chee pu na. Le binib choo u chee, le u muin bi nnyun ni. 24(N-yoonn ngbaan, baa nan kee chuu u ŋa kiyondiik ni.) 25Le Jɔnn aadidiliib ni Juu aanii ubaa kpak tɔb kinikpakpak baah muin binib nnyun ni pu na. 26Le bi dan Jɔnn chee le ki nan tuk u, "Tiicha, lik, unii u nan bi aa chee Jɔɔdan aamɔɔdaapuul na, u aa nan tuk binib waabɔr na, uma le gur bi muini binib nnyun ni, le binib mɔmɔk gur cha u chee." 27Le Jɔnn bui bi, "Ubaa aan ŋma ŋa nibaa see Uwumbɔr le tii u. 28Nimi nibaa ŋun m len ke maa ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo; Uwumbɔr tun ni mi ke m li ye Kristo aasanluln ki toor nsan tii u. 29Usaapɔɔn yaa kun uchal do kan, uchal le yeh u. Le uchal aajɔ ga sil ki pel waah len pu na, le ki li kpa mpopiin. Nima le cha m mu kpa mpopiin; ba pu? binib cha Kristo chee, ke usaapɔɔn aah kun tichal pu na. 30Ni ŋan ke uma Kristo li moo kan mpɔɔn, le m gur." 31Uma u nyan ni paacham na le jer binib mɔmɔk. Un nyan ni dulnyaa ni na, u ye dulnyaa ni aanii la, ki len dulnyaa ni aaliin la. Yesu u nyan ni paacham na, uma le jer binib mɔmɔk. 32U tuk binib waah kan pu na, ni waah ŋun pu na. Ubaa mu aa gaa waah len pu na. 33Unii umɔk gaa waah len pu na, u kii ke Uwumbɔr ye mbamɔndaan la. 34Yesu u Uwumbɔr tun ni u na, Uwumbɔr gbiin u Mfuur nyaan, le naa kpa ŋŋaŋ, nima le u len Uwumbɔr aabɔr. 35Uwumbɔr gee Ujapɔɔn Yesu ki di mpɔɔn mɔmɔk ŋa uŋaal ni. 36Unii umɔk gaa Uwumbɔr Aajapɔɔn ki kii na le kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. Unii umɔk kaa kii Uwumbɔr Aajapɔɔn aamɔb na, waan kan limɔfal li kaa kpa ndoon na. Uwumbɔr gee liŋuul u pu n-yoonn mu kaa kpa ndoon na.

will be added

X\