JƆNN 21

1Nee aapuwɔb le Yesu di ubaa ki di mɔk waadidiliib limɔɔl chee, bi yi limɔɔl ngbaan ke Tiberias. Kena le u di ubaa ki di mɔk bi. 2Simon Piita ni Tomas bi yi u Kijaan, ni Natanael u nyan ni Kana ki bi Galilee aatiŋ ni na, ni Sebedee aajapɔɔtiib bilee, ni Yesu aadidiliib bilee biken nan bi tɔb chee. 3N-yoonn ngbaan le Simon Piita bui bi, "M cha m ti chur ijan la." Le bi bui u, "Ti mu ga dii si la." Le bi buen ti koo buŋɔb ni, ni di ti woln baa kan nibaa. 4Nwiin aah laa puuni na, le Yesu sil nnyun aagbaan. Le waadidiliib aa nyi ke Yesu ye. 5Le u baa bi, "Binachipɔm, naa kan ijan aa?" Le bi bui u, "Taa kan." 6Le u bui bi, "Di kipɔɔk ngbaan di mee buŋɔb na aaŋaaŋgii wɔb, le ni ga kan." Le bi di mee le ki chuu ijan pam le kaa ŋma yoor. 7Le Yesu aadidiir u Yesu gee u na bui Piita, "Tidindaan ye." Baah ban ijan na bi yii ŋikpatambiln baanja la. Simon Piita aah ŋun ke Tidindaan ye na, le u yoor waabɔkul le ki di peen, le ki lir nnyun ni le ki cha u chee. 8Le waadidiliib bi gur na bi buŋɔb na ni ki dar kipɔɔk ki gbii ijan na, ki choo nnyun aagbaan. Nnyun aagbaan aa daa. Ni naahn ŋisaŋ ikub ilee la. 9Baah ti fuu nnyun aagbaan ki nyan buŋɔb ni na, bi mui nkoon aamii bi, ujan ni boroboro pu ni ni. 10Le Yesu bui bi, "Li joo ni naah chuu ijan i na ngem." 11Le Simon Piita ki koo buŋɔb na ni ki ti gbiln kipɔɔk na, le ki joo dar cha ngbaan. Le kipɔɔk na gbii ijan saakpiin. Ijan ngbaan ye nkub ni piiŋmu ni itaa. Yaah po wiir kena na, kipɔɔk na aa kar. 12Le Yesu bui bi, "Dan nan ji man." Waadidiir ubaa aa kaar un baa u, "Si ŋmaa ye?" ba pu? bi nyi ke Tidindaan ye. 13Le Yesu dan nan yoor boroboro ni ijan le ki di tii bi. 14Nimina le ŋa mfim mutaa le u di ubaa di mɔk waadidiliib mui u fikr nkun ni ni jer a. 15Baah ji doo na, le Yesu baa Simon Piita, "Simon, Jɔnn aajapɔɔn, aa gee mi ki jer bimina aah gee mi pu na aa?" Le u bui u, "Ndindaan, een, aa nyi ke m gee si." Le Yesu bui u, "Kpiin maapihbi," 16le ki ki baa u leeler, "Simon, Jɔnn aajapɔɔn, aa gee mi ii?" Le u ki bui u, "Ndindaan, een, aa nyi ke m gee si la." Le Yesu bui u, "Li kii maapiih," 17le ki ki baa u taatar, "Simon, Jɔnn aajapɔɔn, aa gee mi ii?" Le Simon Piita aasui bii; ba pu? u baa u mfim mutaa mɔk, "Aa gee mi ii?" Le u bui u, "Ndindaan, aa nyi tiwan mɔmɔk la. Aa nyi ke m gee si." Le Yesu bui u, "Kpiin maapiih. 18M tuk si mbamɔn la, saah nan ye unachipɔɔn na, aa nan peen saawanpeenkaan, ki cha saah gee nin chee na. Aa yaa ti por kan, aa ga taln aaŋaal, unii ubaa ga peen si, ki yoor si ki cha saah kaa gee nin chee na." 19U bui Piita kena ke un mɔk u, uma Piita aah ga kpo ki nyuŋ Uwumbɔr pu na. Waah len kena na, le u bui u, "Li dii mi." 20Le Piita fenn upuwɔb, ki kan Yesu aah gee waadidiir u na paani bi pu. Waadidiir ngbaan ye un nan ka den Yesu aabiŋ na, baah nan ji tijiir buyoonn na, ki baa u, "Ndindaan, ŋmaa ga kooh si?" 21Piita aah kan u paani bipuwɔb na, le u baa Yesu, "Ndindaan, ba ga ŋa uja wee?" 22Le Yesu bui u, "M yaa gee ke u li bi ki nan saa buyoonn m ga nan gir ni na kan, ti ye saabɔr aa? Li dii mi." 23Nima na le Yesu aanib bui ke waadidiir ngbaan aan kpo. Yesu ma aa bui ke waan kpo, u po bui ke "M yaa gee ke u li bi ki nan saa buyoonn m ga nan gir ni na kan, ti ye saabɔr aa?" 24Waadidiir ngbaan le ye un tuk binib tibɔr tee, ki ŋmee ti kigbaŋ kee ni na. Ti bee ke waah len pu na gbii la. 25Tiwan pam aaboŋ le Yesu ŋa, baa ŋmee ni mɔmɔk. Bi yaa ba ŋmee ni mɔmɔk kan, maa dak ke bi ba ga kan mpaan dulnyaa ni ki bil baah ŋmee tigbann ti na.

will be added

X\