JƆNN 18

1Yesu aah len kena ki ti doo na, le u ni waadidiliib puur nkpen mu bi yi mu ke Kidron na. Isui i lu ŋisubil jikee na aasaak bi nima chee. Le bi koo kisaak ngbaan ni. 2Le Judas, u ga kooh Yesu na, u mu nyi nima chee; Yesu ni waadidiliib nan kuuni nima chee kpaala kpaala. 3Le Judas nan di sujatiib ni bitutuliib bi nyan ni Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Farisii yaab chee na, le ki buen kisaak ngbaan ni bin ti chuu Yesu. Bi joo ni karyaa mam, ni tijaawan. 4Le Yesu nyi budabu ga ŋa u na. Le u tooh bi nsan ni, le ki baa bi, "Ni ban ŋmaa?" 5Le bi bui u, "Ti ban Yesu u ye Nasaret aatiŋ aanii na la." Le u bui bi, "Min ye." Judas u kooh u na, u mu si sujatiib ngbaan chee. 6Yesu aah len ke uma ye na, le bi sur puwɔb, le ki lir kitiŋ. 7Nima le u ki baa bi, "Ni ban ŋmaa?" Le bi bui ke, "Yesu u ye Nasaret aatiŋ aanii na." 8Le u bui bi, "M tuk nimi ke min ye. Ni yaa ban mi kan, ni cha maadidiliib na li cha." 9(U len kena, ke un gbiin waah len pu na, ke Uwumbɔr aah tii u binib bi na, waa cha bi ponn ni ubaa bee yooli.) 10Le Simon Piita joo kpaacha, le ki di gii nyan Uwumbɔr aatotoorninkpil aatutuln aatafalgiir. Bi yi ututuln ngbaan ke Malkus. 11Le Yesu bui Piita, "Di saakpaacha ngbaan ki di fu kijuchook ni. Maan ji falaa u Nte Uwumbɔr siin mi na aa?" 12Le sujatiib ni baaninkpil ni bitutuliib ngbaan chuu Yesu le ki buu uŋaal, 13le ki pue di u di buen Anas chee le njan. Anas ye Kayafas aachoor la. Kayafas ye Uwumbɔr aatotoorninkpil le libiln ngbaan, 14ki ye uja u nan tuk Juu yaab ke ni ŋan unibaan kpo binib mɔmɔk pu. 15Baah di Yesu di buen na, le Simon Piita ni Yesu aadidiir ubaa paan u pu. Uwumbɔr aatotoorninkpil nyi Yesu aadidiir ngbaan. Nima le u dii Yesu ki koo ni Uwumbɔr aatotoorninkpil aachiln ni. 16Le Piita sil mbisamɔb chee lipaal. Le Yesu aadidiir u Uwumbɔr aatotoorninkpil nyi u na, buen ti len usaapɔɔn u si kii mbisamɔb na chee, le ki di Piita ki di koo ni. 17Le usaapɔɔn ngbaan baa Piita, "Aa mu ye uja ngbaan aadidiir ubaa la aa?" Le u bui u, "Maa ye." 18Tiwoor nan bi la. Le Uwumbɔr aatotoorninkpil aatutuliib ni Juu yaab aatutuliib nan di nkoon ki di tuur mmii, le ki si wol. Le Piita mu si bi chee, ki si wol mmii. 19Le Uwumbɔr aatotoorninkpil baa Yesu waadidiliib aabɔr, ki baa u waah mɔk binib pu na aabɔr. 20Le Yesu bui u, "N-yoonn mɔmɔk, le m len binib mɔmɔk aanimbil ni, ki tuk bi Uwumbɔr aaliin, mmeen aadir ni, ni Uwumbɔr aadichal ni, Juu yaab mɔmɔk aah kuuni nin chee na. Maa len tibɔr tibaa libɔɔl ni. 21Ba ŋa aa baa mi? Baa binib bi ŋun maah len pu na, ke m tuk bi kinye. Bi nyi maah len pu na." 22Yesu aah len kena na, le ututuln u si u chee na di uŋaal faa u, le ki baa u, "Aa len Uwumbɔr aatotoorninkpil chee kena aa?" 23Le Yesu bui u, "M yaa len tibɔbil kan, mɔk binib ngbaan taah bir pu na. Maah len pu na yaa ŋan kan, ba ŋa aa faa mi?" 24Le Anas di Yesu di tun Kayafas u ye Uwumbɔr aatotoorninkpil na chee. Tikululn beenin buu uŋaal. 25Simon Piita aah si wol mmii pu na, le bi baa u, "Aa mu ye waadidiliib ponn ni ubaa la aa?" Le u nee le ki bui ke waa ye. 26Le Uwumbɔr aatotoorninkpil aatutuln ubaa, u ye uja u Piita gii nyan utafal na aana aabo ubaa na, le baa u, "Maa ba kan si Yesu chee kisaak ngbaan ni ii?" 27Le Piita ki nee. Libuul ngbaan ni le ukooja wii. 28Le bi nyan Yesu Kayafas aadichal ni, le ki di buen kitiŋ ngbaan aaninkpil aadichal ni, bi yi u ke Pailat. Ni ye lichakpitaawoln la. Juu yaab aaninkpiib aa koo ni lidichal ngbaan ni, bi taa bii baakoobil; bi ban bin ji Lakr-jer aajim. 29Nima pu na le Pailat nyan lipaal bi chee, le ki baa bi, "Ni galn uja ngbaan kinye?" 30Le bi bui u, "Uja ngbaan yaa kaa ba ye bakadaan kan, taa ba ga chuu u ki ŋa aaŋaal ni." 31Le Pailat bui bi, "Nimi nibaa gaa u ki ji u tibɔr nimi aakaal aah dii pu na." Le bi bui u, "Taa kpa nsan ti ku unii." 32Baah len kena na, ni gbiin Yesu aah nan len pu, ki mɔk binib waah ga nan kpo pu na. 33Le Pailat ki labr koo lidichal ni. le ki yi Yesu, le ki baa u, "Sin le ye Juu yaab aabɔr aa?" 34Le Yesu baa u, "Saah len pu na, aa len aabaa pu le aan binib le tuk si ke m ye Juu yaab aabɔr." 35Le Pailat baa u, "M ye Juu yaab aanii la aa? Aa mamaŋ aanib ni Uwumbɔr aatotoorninkpiib le di si, ki di ŋa ŋŋaal ni. Aa ŋa ba?" 36Le Yesu bui u, "Maanaan aa ye dulnyaa wee ni aanaan. Maanaan yaa ba ye dulnyaa wee ni aanaan kan, maadidiliib ba ga jan kijaak, Juu yaab taa chuu mi. Maanaan aa ye dulnyaa wee ni aanaan." 37Le Pailat baa u, "Aa sil ye ubɔr la aa?" Le Yesu bui u, "Ni ye saah len pu na la. M dan dulnyaa wee ni, m nan tuk binib mbamɔn. Nima le cha bi ma mi. Unii umɔk ban mbamɔn na kan, u ga kii maah len pu na." 38Le Pailat baa u, "Mbamɔn ye kinye?" Pailat aah len kena na, le u ki nyan lipaal Juu yaab chee, le ki bui bi, "Maa kan waataani ubaa. 39Nimi aakaal le ye ke m nyan unaagbiija ubaa di lii Lakr-jer aajim yoonn. Ni ban ke m di Yesu, Juu yaab Aabɔr ngbaan, ki di lii ii?" 40Le bi teen, "Taa di uja ngbaan di lii. Di Barabas di lii." (Barabas nan ye ufifiir la.)

will be added

X\