JƆNN 17

1Yesu aah len kena na, le u waan lik paacham, le ki bui ke "Nte Uwumbɔr, n-yoonn fuu ni a. Nyuŋ min Aajapɔɔn, le m mu nyuŋ si Nte; 2ba pu? aa ŋa mi binib mɔmɔk Aadindaan, ke m di limɔfal li kaa kpa ndoon na, ki di tii saah tii mi binib bi na mɔmɔk. 3Si baanja le ye Uwumbɔr bamɔnn. Binib bi nyi si, ki nyi mi Yesu Kristo u aa tun ni u na, bima le kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. 4M nyuŋ si dulnyaa wee ni; m tun saah tii mi lituln li na ki doo. 5Nte Uwumbɔr, dulnyaa aah kaa nan kee bi buyoonn na, m nan bi aa chee, le aa nyuŋ mi. Nte, ki nyuŋ mi kena aa chee. 6"M mɔk bijab bimina saah bi pu na. Aa nyan bi dulnyaa aanib ponn ni ki di tii mi la. Bi nan ye saanib la, le aa di bi ki di tii mi. Le bi joo saaliin. 7Dandana bi nyi ke saah tii mi tiwan nimɔk na, ni nyan ni aa chee la; 8ba pu? m tuk bi saah tuk mi tibɔr ti na, le bi gaa ti, ki nyi ke ni ye mbamɔn ke m nyan ni aa chee, ki pak ke si le tun ni mi. 9"M mee si ki tii bi. Maa mee si ki tii dulnyaa aanib. M mee si ki tii binib bi aa tii mi bi na; ba pu? bi ye saanib la. 10Maanib mɔmɔk ye saanib la. Le saanib mu ye maanib. Le bi nyuŋ mi. 11Dandana m choo aa chee la. Maan ki li bi dulnyaa ni; bima le ga li bi dulnyaa ni. Nte Uwumbɔr u ye chain na, aa tii mi saayimbil la. Cha liyimbil ngbaan aapɔɔn li lik bi, bi li ye unibaan, ke m ni si aah ye unibaan pu na. 12Maah bi bi chee buyoonn na, m lik bi saayimbil li aa tii mi li na aapɔɔn pu. M lik bi la, le bi ponn ni ubaa aa bee yooli, see yooli yooli aanii na baanja. Waah bee yooli na, ni gbiin Uwumbɔr aagbaŋ aah len pu na. 13Dandana m choo aa chee la. Maah laa bi dulnyaa ni na, nima le m len aa chee tibɔr timina, ke bi li kpa mpopiin ke maah kpa pu na. 14M tuk bi saaliin la. Maah kaa bi ke dulnyaa aanib aah bi pu na, kena le bi mu aa bi ke dulnyaa aanib aah bi pu na. Nima le cha dulnyaa aanib nan bi. 15Maa mee si ke aa nyan bi dulnyaa ni. M mee si ke aa taa cha Kinimbɔŋ ŋa bi nibaa. 16Maah kaa bi ke dulnyaa aanib aah bi pu na, kena le bi mu aa bi ke dulnyaa aanib aah bi pu na. 17Ŋa bi chain. Cha saaliin i ye mbamɔn na, ŋa bi chain. 18Saah tun ni mi dulnyaa wee ni pu na, kena le m mu tun bi dulnyaa ni. 19Bi pu le m di mbaa ki di tii si, ke bi mu li ye saanib bi bi chain mbamɔm na. 20"Maa mee si ki tii bijab bimina baanja. M mee si ki tii binib bi ga gaa mi ki kii baaliin pu na. 21M mee si ke bi mɔmɔk li ye unibaan. Nte Uwumbɔr, aa bi m ni, le m mu bi aa ni. Cha bi mu li bi ti ni, aan dulnyaa aanib pak ke aa sil tun ni mi. 22Saah tii mi saabimbin nyaan pu na, kena le m mu tii bi, aan bi li ye unibaan, ke m ni si aah ye unibaan pu na. 23M bi bi ni, le aa mu bi m ni, ke bin kpaan unibaan mbamɔm, aan dulnyaa aanib bee ke aa tun ni mi, ki gee saanib ke saah gee mi pu na. 24"Nte Uwumbɔr, saah tii mi binib bi na, m ban bi mu li bi maah bi nin chee na, ki kan saah nyuŋ mi pu na; saah kaa nan kee naan dulnyaa buyoonn na, aa nan gee mi. 25Nte Uwumbɔr u ŋani ni ŋan na, dulnyaa aanib aa nyi si. Min le nyi si. Binib bimina bee ke aa tun ni mi la. 26M mɔk bi saah bi pu na, ki ga li beenin mɔk bi, ke bi mu li gee tɔb ke saah gee mi pu na, aan m mu li bi bi ni."

will be added

X\