JƆNN 16

1"M tuk nimi binib aah ga nan ŋa nimi falaa pu na, ke ni yaa ŋa kan, ni taa gir puwɔb. 2Bi ga nyan nimi mmeen aadir ni; n-yoonn mbaa mu choo, unii yaa ku nimi kan, u ga li dak ke u tun Uwumbɔr aatuln le na. 3Baa nyi Nte Uwumbɔr kaa nyi m mu. Nima le ga cha bi ŋa nimi kena. 4M tuk nimi baah ga ŋa nimi pu na, ke n-yaayoonn yaa nan fuu ni kan, ni ga teer ke m nan tuk nimi." "Maah nan bi ni chee na, nima le cha maa nan tuk nimi tibɔr tee njan. 5Dandana, m ga ki gir buen un tun ni mi na chee, le ni ponn ni ubaa aa baa mi ke m cha la chee. 6Maah bui ke m ga buen cha nimi na, nima pu na le nisui bii saakpen. 7M tuk nimi mbamɔn la, m yaa buen kan, ni ŋan ki tii nimi; ba pu? m yaa kaa buen kan, Uteter ngbaan aan dan. M yaa buen kan, m ga tun ni u ni chee. 8U yaa fuu ni kan, u ga mɔk dulnyaa aanib ke bi ye titunwambirdam, ki ga mɔk bi ke m ye uninyaan la, ki ga mɔk bi ke Uwumbɔr ga ji bi tibɔr. 9U ga mɔk bi ke bi ye titunwambirdam; ba pu? baa gaa mi ki kii. 10U ga mɔk bi ke m ye uninyaan la; ba pu? m ga buen Nte Uwumbɔr chee, le naan ki kan mi. 11U ga mɔk bi ke Uwumbɔr ga ji bi tibɔr; ba pu? u jin Kinimbɔŋ u ye dulnyaa aanib aayidaan na tibɔr. 12"M kpa tibɔr pam ki ga tuk nimi; ti mu ye nnann aabɔr, naan ŋma gaa ti dandana. 13Uwumbɔr Aafuur nyaan mu ye mbamɔn na yaa fuu ni kan, mu ga tuk nimi mbamɔn mɔmɔk; mu aan len mubaa pu; mu aah ŋun Uwumbɔr chee ti na, tima le mu ga len, ki ga tuk nimi budabu ga nan ŋa n-yoonn mu choo na. 14Mu ga nyuŋ mi la; mu ga di maabɔr ki tuk nimi. 15Nte Uwumbɔr aabɔr mɔmɔk ye maabɔr la. Nima le cha m bui nimi ke mu ga di maabɔr ki tuk nimi." 16"Ni yaa kpee siib kan, naan ki kan mi. Le ni ki kpee siib kan, ni ga ki kan mi." 17Le waadidiliib bibaa baa tɔb, "Waah len pu na aatataa ye kinye? U bui ke ni yaa kpee siib kan, taan ki kan u, ni ki kpee siib kan, ti ga ki kan u, ki bui ke u ga buen Ute Uwumbɔr chee. 18'Ni kpee siib' aatataa ye kinye? Taa nyi waah len pu na aatataa." 19Le u bee ke bi ban bin baa u tibɔr ngbaan aatataa. Le u bui bi, "M len ke ni yaa kpee siib kan, naan ki kan mi, ni ki kpee siib kan, ni ga ki kan mi. Ni baa tɔb maah len pu na aatataa la aa? 20M tuk nimi mbamɔn la, nimi le ga li kaani ki wii; dulnyaa aanib mu ga li kpa mpopiin. Ni ga li kpa mpombiin; nimi aapombiin ngbaan mu ga nan kpaln mpopiin. 21Upii yaa ban u ma ubo kan, u ga li kpa mpombiin waafalaa pu. U ti ma ubo kan, waan ki li teer falaa ngbaan aabɔr, u ga li kpa mpopiin la; ba pu? unipɔɔn koo ni udo. 22Ni bi kena le ni mu chee. Dandana ni kpa mpombiin. M ni nimi ga nan ki kan tɔb, le ni ga li kpa mpopiin. Ubaa aan ŋma nyan mpopiin ngbaan nisui ni. 23"Leyaadaal ngbaan, naan ki baa mi tibɔr tibaa aatataa. M tuk nimi mbamɔn la, ni yaa mee Nte Uwumbɔr tiwan nimɔk maayimbil pu na kan, u ga tii nimi. 24Naa kee mee Uwumbɔr tiwan nibaa maayimbil pu, ki nan saa din. Ni li mee u, le ni ga kan, le ki li kpa mpopiin mbamɔm." 25"M ŋak ŋiyaataŋak le ki tuk nimi tibɔr timina. N-yoonn choo, maan ki ŋak ŋiyaataŋak ki tuk nimi. M ga di iliin i diin na le ki tuk nimi Nte Uwumbɔr aabɔr. 26Leyaadaal ngbaan le ni ga mee Uwumbɔr maayimbil pu. Maa len ke m ga mee Nte Uwumbɔr ki tii nimi; 27uma ubaa le gee nimi; ba pu? ni gee mi la, ki pak ke m nyan ni u chee. 28Tɔ, m nyan ni Nte Uwumbɔr chee, le ki dan dulnyaa ni. Dandana, m ga nyan dulnyaa ni, ki gir buen Nte Uwumbɔr chee." 29Le waadidiliib bui u, "Dandana, aa len iliin i diin na. Saa ki ŋak ŋiyaataŋak. 30Dandana ti bee ke aa nyi tiwan mɔmɔk. Binib aa kee baa si, le aa bee baah ban bin baa si pu na. Nima le cha ti pak ke aa nyan ni Uwumbɔr chee." 31Le u baa bi, "Ni sil gaa mi ki kii dandana wee la aa? 32N-yoonn mbaa choo, ki mu fuu ni a, le ni mɔmɔk ga yaa, ki kun, ki cha mi mbaa; m mu aa bi mbaa. Nte Uwumbɔr bi m chee la. 33M tuk nimi tibɔr timina, ke ni li kpa nsuudoon m pu. Ni ga kan falaa dulnyaa ni. Ni li kpa mpopiin; ba pu? m nyaŋ dulnyaa la."

will be added

X\