JƆNN 15

1"Min le ye wain aasupuul bamɔnn na. Nte Uwumbɔr le ye ukpaal u lik busub ngbaan na. 2Ibon imɔk bi m pu kaa lu ŋisubil na, u ga per i ki lii. Ibon imɔk lu ŋisubil na, u ga toor i, i moo lu ŋisubil. 3Maah tuk nimi maaliin na, ima le toor nimi aabimbin. 4Ni li kpaan m chee man, m mu kpaan ni chee. Mbon yaa bi mubaa, kaa tuu busub pu kan, mu aan ŋma lu ŋisubil. Kena le ni mu yaa kaa kpaan m chee kan, naan ŋma li ŋani tinyoor tii Uwumbɔr. 5"Min le ye wain aasupuul na. Le ni ye ibon. Unii umɔk kpaan m chee, m mu kpaan u chee na, udaan ngbaan ŋani tinyoor saakpen ki tii mi; ni mu yaa kaa kpaan m chee kan, naan ŋma ŋa nibaa. 6Unii yaa kaa kpaan m chee kan, u ga ŋa yooli, ke mbon mu kaa tuu busub pu na aah kuur pu na. Le Uwumbɔr ga mee u lii ke binib aah peei ibokuun pu ki tuur mmii na. 7Ni yaa kpaan m chee, ki yaa joo maaliin nisui ni kan, mee Uwumbɔr naah ban pu na man, le u ga ŋa kena ki tii nimi. 8Ni yaa ŋani tinyoor saakpen tii Nte Uwumbɔr kan, nima le ga nyuŋ u, ki ga mɔk ke ni sil ye maadidiliib. 9Nte Uwumbɔr aah gee mi pu na, kena le m mu gee nimi. Ni li beenin ye maah gee bi na. 10M ŋani Nte Uwumbɔr aah tuk mi pu na, le u beenin gee mi. Ni mu yaa ŋani maah tuk nimi pu na kan, m mu ga li beenin gee nimi. 11"M tuk nimi tibɔr timina, ke ni li kpa mpopiin, ke maah kpa mpopiin pu na. M ban ke ni li kpa mpopiin mbamɔm. 12Maakaal le ye ke ni li gee tɔb ke maah gee nimi pu na. 13Unii yaa kpo ujɔtiib pu kan, ubaa aa ki bi, ki kpa ngeehn ki ti jer kena. 14Ni yaa ŋani maah tuk nimi pu na kan, ni ye njɔtiib la. 15Maan ki yi nimi bitutuliib; m yi nimi ke njɔtiib la. Ututuln aa nyi udindaan aabɔr mɔmɔk; m tuk nimi tibɔr timɔk m ŋun Nte Uwumbɔr chee na. 16Nimi le aa lee mi. Min le lee nimi, ki siin ke ni li ŋani tinyoor ti ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na, ke ni yaa mee Nte Uwumbɔr tiwan maayimbil pu kan, u ga tii nimi. 17Ni li gee tɔb. Maah tii nimi nkaal mu na le na." 18"Dulnyaa aanib yaa nan nimi kan, ni bee ke bi puen nan mi la, le ki nin nan nimi. 19Nimi aabimbin yaa ba bi ke dulnyaa aanib aabimbin aah bi pu na kan, bi ba ga li gee nimi ke baah gee tɔb pu na; nimi aabimbin mu aa bi ke dulnyaa aanib aabimbin aah bi pu na. M nyan nimi dulnyaa aanib aakaasisik ni, nima le cha bi nan nimi. 20Teer man maah nan tuk nimi pu na, 'Ututuln aa jer udindaan.' Bi yaa nan ŋa mi falaa kan, bi ga ŋa ni mu falaa. Bi yaa nan kii maaliin kan, bi ga kii nimi aaliin mu. 21Baa nyi Uwumbɔr u tun ni mi na. Nima le bi ga ŋa nimi falaa m pu. 22M yaa kaa ba dan dulnyaa ni ki tuk bi maabɔr kan, baa ba ga li kpa taani; naah bi pu na, bi kpa taani; ba pu? maah tuk bi maabɔr na, baan ki ŋma len ke baa nyi. 23Unii yaa nan mi kan, naa ye min baanja le u nan, u nan Nte Uwumbɔr mu la. 24M tun lijinjiir aatun binimbil ni. Ubaa aa bi, ki ga ŋma tun lijinjiir aatun kena. M yaa kaa ba tun lijinjiir aatun ngbaan binimbil ni kan, baa ba ga li kpa taani; naah bi pu na, bi kpa taani; ba pu? bi kan maah tun pu na, ki nan m ni Nte Uwumbɔr mɔk. 25Bi nan timi kena, ke bi gbiin Uwumbɔr aagbaŋ aah len pu na, ke 'Bi po nan mi fam la, naa ye ke m ŋa bi nibaa.' 26"Tɔ, Uteter na ga fuu ni. Uma le ye Nte Uwumbɔr Aafuur nyaan mu ye mbamɔn, ki nyan ni Uwumbɔr chee na. Min le ga tun ni mu ni chee. Muma le ga tuk nimi maabɔr. 27Ni mu ga tuk binib maabɔr; ba pu? ni nan bi m chee, maah piin maatuln buyoonn ki nan saa dandana na.

will be added

X\