JƆNN 14

1"Ni taa cha ilandak li muk nimi. Ni gaa Uwumbɔr ki kii man, ki gaa m mu ki kii man. 2Tidir wiir Nte Uwumbɔr do. Ti yaa kaa ba wiir kan, m ba ga tuk nimi. M cha m ti toor nkookooyaan ki kiir nimi la. 3M yaa buen ti toor nkookooyaan ki kiir nimi kan, m ga gir ni, ki nan yoor nimi buen mbaa chee, ni ti li bi maah ga li bi nin chee na. 4Ni nyi maah cha nin chee na aasan la." 5Le Tomas bui u, "Ndindaan, taa nyi saah cha nin chee na. Ti ga ŋa kinye le ki li nyi nsan mu cha nima na?" 6Le Yesu bui u, "Min le ye nsan ngbaan, ni mbamɔn, ni limɔfal. Ubaa aan dan Nte Uwumbɔr chee, see u dii mi. 7Ni yaa ba nyi mi kan, ni ba ga li nyi Nte Uwumbɔr mu. Dandana ni nyi u, ki kan u." 8Le Filip bui u, "Ndindaan, mɔk timi Aate. Nima le tinimbil ga gbiin." 9Le Yesu baa u, "Filip, m bi ni chee ni yunn kena, le saa bee mi ii? Unii umɔk kan mi na, u kan Nte Uwumbɔr mu le na. Ba pu aa bui mi ke m mɔk nimi Nte? 10M bi Nte Uwumbɔr ni, Nte Uwumbɔr mu bi m ni. Saa pak kena aa? Maah tuk nimi iliin i na, maa len mbaa pu. Nte Uwumbɔr u bi m ni na le cha m tun waatuln. 11"Ni li pak ke m bi Nte Uwumbɔr ni, Nte Uwumbɔr mu bi m ni. Ni yaa kaa pak maah len pu na kan, gaa mi ki kii man lituln ngbaan pu. 12M tuk nimi mbamɔn la, unii umɔk gaa mi ki kii na kan, u ga tun lituln ke maah tun pu na. U mu ga tun lituln li jer lituln ngbaan na; ba pu? m cha Nte Uwumbɔr chee. 13Ni yaa mee Uwumbɔr tiwan nimɔk maayimbil pu kan, m ga ŋa naah ban pu na ki tii nimi, aan binib nyuŋ Uwumbɔr min Ujapɔɔn pu. 14Ni yaa mee mi tiwan maayimbil pu kan, m ga ŋa naah ban pu na, ki tii nimi." 15"Ni yaa gee mi kan, ni ga kii maamɔb la, 16le m ga mee Nte Uwumbɔr, le u ga tii nimi Uteter uken, u li bi ni chee n-yoonn mɔmɔk. 17Uma le ye Uwumbɔr Aafuur nyaan mu ye mbamɔn na. Dulnyaa aanib aa ŋma gaa mu; ba pu? baa bee mu, ki mu aa nyi ke mu bi. Nimi le nyi mu; ba pu? mu bi ni chee, ki ga li bi ni ni. 18"Maan di nimi ki lii nibaa. M ga gir ni ni chee. 19Ni gur siib le dulnyaa aanib aan ki kan mi. Nimi le ga kan mi. Maah kpa limɔfal na, nima pu le ni mu ga li kpa limɔfal. 20Leyaadaal ngbaan le ni ga bee ke m bi Nte Uwumbɔr ni, le ni mu bi m ni, le m mu bi ni ni. 21"Unii umɔk nyi maakaal ki kii mu na, uma le gee mi. Un gee mi na, udaan ngbaan le Nte Uwumbɔr ga li gee. M mu ga li gee u, ki ga di mbaa ki di mɔk u." 22Le Judas, naa ye Judas Iskariot, le baa u, "Ndindaan, ba pu aa ga di aabaa ki mɔk timi, kaan di mɔk dulnyaa aanib?" 23Le Yesu bui u, "Unii yaa gee mi kan, u ga kii maaliin, le Nte Uwumbɔr ga li gee u, le ti ga dan u chee, ki ga li bi u chee. 24Unii yaa kaa gee mi kan, waan kii maaliin. Maah tuk nimi iliin i na, yaa ye maaliin, i ye Uwumbɔr u tun ni mi na aaliin la. 25"Maah laa bi ni chee na, le m tuk nimi tibɔr timina. 26Le Nte Uwumbɔr ga tun ni Uteter maayimbil pu. Uteter ngbaan ye Waafuur nyaan la. Uma le ga mɔk nimi tibɔr mɔmɔk aatataa, ki ga teer nimi maah tuk nimi tibɔr timɔk na. 27"M tii nimi nsuudoon la. Maah kpa nsuudoon pu na, kena le m tii nimi. Dulnyaa aawan aa ŋma tii nimi nsuudoon ke maah tii nimi pu na. Ni taa cha ilandak li muk nimi, ki taa san ijawaan man. 28Ni ŋun m len ke m ga buen ki ga ki gir ni, ni chee. Ni yaa gee mi kan, ni ba ga li kpa mpopiin, ke m buen Nte Uwumbɔr chee; ba pu? Nte jer mi. 29Dandana m tuk nimi tiwan ni ga ŋa na, naa kee ŋa, aan ni yaa ŋa kan, ni gaa mi ki kii. 30Maan ki len ni chee tibɔr ni yunn; ba pu? dulnyaa aanib aayidaan Kinimbɔŋ le choo. Waan ŋma ŋa mi nibaa. 31M ban ke dulnyaa aanib bee ke m gee Nte Uwumbɔr, nima le m ŋani waah tuk mi pu na mɔmɔk. "Fiin man, ti li cha."

will be added

X\