JƆNN 13

1Ni nan ye kitaak ki ga nan ji aan ki woln Lakr-jer aajim daal na. Le Yesu nyi ke ni ŋeer un nyan dulnyaa wee ni, ki buen Ute Uwumbɔr chee. N-yoonn mɔmɔk u nan gee waanib bi bi dulnyaa ni na. U gee bi mbamɔm ki ti saa ndoon. 2Le ni ŋeer bin ji tijikaar kijook. Le Kinimbɔŋ dan nan koo Judas Iskariot u ye Simon aajapɔɔn na aasui ni, ke un kooh Yesu. 3Le Yesu bee ke Ute Uwumbɔr tii u mpɔɔn mɔmɔk, ki bee ke u nyan ni Uwumbɔr chee, ki ga ki gir buen u chee la. 4Le u ni waadidiliib kal bin ji tijikaar. Le u fii sil, le ki chuu peer waawanpeenkaan, le ki di linaapuul ki di buu uchaŋ ni, 5le ki ban nnyun ŋa lisambil ni, le ki piin ki bi finni waadidiliib aataa, ki di linaapuul li bi uchaŋ ni na, ki joo per bitaa. 6Le u ti fuu Simon Piita chee. Le Piita baa u, "Ndindaan, sin le tee lab finn ntaa aa?" 7Le Yesu bui u, "Dandana, saa bee maah ŋani pu na aatataa. N-yoonn choo le aa ga nan bee." 8Le Piita bui u, "Maan cha aa finn ntaa." Le Yesu bui u, "M yaa kaa finn si kan, saan ki kpaan m chee." 9Le Simon Piita bui u, "Ndindaan, taa finn ntaa baanja. Finn ŋŋaal ni n-yil mu." 10Le Yesu bui u, "Unii yaa fu nnyun kan, waan ki li ban un finn uwon, see utaa baanja le u ga finn; ba pu? uwon mɔmɔk bi chain. Nimi, ni bi chain la; ni mu aa ye ni mɔmɔk." 11Yesu nyi ke udaan u ga kooh u na bi bi ponn ni, nima le cha u len ke naa ye bi mɔmɔk le bi chain. 12Waah finn bitaa ti doo, ki ki peen waawanpeenkaan, ki gir kal waakakaa chee na, le u baa bi, "Ni bee maah ŋa pu na aatataa aa? 13Ni yi mi ke Tiicha, ki ki yi mi ke Nidindaan. Ni len mbamɔn la; ba pu? m ye. 14Tɔ, min u ye Nidindaan ni nimi Aatiicha na, maah finn nitaa pu na, ni ŋan ke ni mu li finni tɔb aataa kena. 15M mɔk nimi limɔkl la, ke ni mu li ŋani tɔb ke maah ŋa nimi pu na. 16M tuk nimi mbamɔn la, ututuln aa jer udindaan. Unii u bi tun ni u na, aa jer un tun u na. 17Ni yaa bee maah len pu na aatataa, ki yaa ŋani kena kan, ni ga li kpa mpopiin la. 18"Maa len ni mɔmɔk pu. M nyi maah lee bi na aasui ni aah bi pu na, ki lee nimi ke m gbiin Uwumbɔr aagbaŋ aah len pu na, ke 'M ni un kpaan lisambil na, u ye maadin la.' 19M tuk nimi dandana tiwan ni ga ŋa na, naa kee ŋa, aan ni yaa ŋa kan, ni ga pak ke m ye maah tuk nimi pu na. 20M tuk nimi mbamɔn la, unii yaa gaa maah ga tun unii u na, u gaa mi le na. Unii yaa gaa mi kan, u gaa Uwumbɔr u tun ni mi na le na." 21Yesu aah len kena na, le usui bii saakpen a. Le u bui bi, "M tuk nimi mbamɔn la, ni ponn ni ubaa ga kooh mi." 22Le waadidiliib lik tɔb, le kaa bee waah len u na. 23Waadidiliib ponn ni ubaa, u Yesu gee u na, ka gbak u ki ji tijikaar. 24Le Simon Piita di uŋaal mɔk u ke un baa Yesu ke u len ŋmaa. 25Le un ka gbak Yesu na le baa u, "Ndindaan, ŋmaa ye?" 26Le Yesu bui u, "M yaa war bisaa siib na, ki di ŋa tikpin ni ki di tii u na kan, uma le na." Waah len kena na, le u war bisaa le ki di ŋa tikpin ni, le ki di tii Judas, u ye Simon Iskariot aajapɔɔn na. 27Judas aah gaa bisaa ngbaan na, le Kinimbɔŋ koo usui ni. Le Yesu bui u, "Saah ga ŋa pu na kan, ŋa mala." 28Binib bi ji tijikaar na ponn ni ubaa aa nyi ŋitaa ŋi pu Yesu tuk u kena na. 29Judas le joo ŋimombil aataakɔr na. Nima pu na le bibaa dak ke Yesu tuk u ke un buen ti daa baah ban njim aajikaar ti na la. Le biken mu dak ke Yesu tuk u ke un buen ti tii bigiim le ŋimombil. 30Judas aah gaa bisaa ngbaan na, libuul ngbaan ni le u nyan kidiik ni. Ni nan ye kinyeek la. 31Judas aah nyan ni na, le Yesu bui bi, "Dandana Uwumbɔr ga nyuŋ min Unibɔn Aabo. M pu, le binib ga nyuŋ Uwumbɔr. 32Bi yaa nyuŋ Uwumbɔr m pu kan, Uwumbɔr mu ga nyuŋ mi ubaa chee. U ga nyuŋ mi dandana wee la. 33Maabim, m ga li bi ni chee ni yunn pɔkaa la. Ni ga li ban mi. Maah nan tuk Juu yaab pu na, kena le m ki tuk ni mu dandana, ke naan ŋma buen maah cha nin chee na. 34M tii nimi nkaalpɔɔn la, ke ni li gee tɔb. Maah gee nimi pu na, ni mu li gee tɔb kena. 35Ni yaa gee tɔb kan, nima le ga cha binib mɔmɔk bee ke ni ye maadidiliib la." 36Le Simon Piita baa u, "Ndindaan, aa ga buen la chee?" Le Yesu bui u, "Maah cha nin chee na, saan ŋma dii mi dandana. N-yoonn choo le aa ga buen." 37Le Piita baa u, "Ndindaan, ba pu maan ŋma dii si dandana? M ga ŋma kpo aa pu." 38Le Yesu baa u, "Aa ga sil ŋma kpo m pu uu? M tuk si mbamɔn la, aa ga len mfim mutaa ke saa nyi mi, le ukooja nin wii."

will be added

X\