JƆNN 12

1Tɔ, ni nan gur iwiin iluub le Juu yaab ji njim ngbaan, le Yesu buen Betani aatiŋ ni. Lasarus, u Yesu nan fikr u nkun ni na, bi nima. 2Le bi ŋa tijikaar ti ŋan na nima, ki tii Yesu. Mata yoor tijikaar ngbaan siin bi. Lasarus ye binib bi ji Yesu chee tijikaar na ponn ni ubaa la. 3Le Mari yoor nkpan mu nu mɔ ki kpa kidaak saakpen na, ki di ŋmir Yesu aataa, ki di waayikpir ki per utaa. Le nkpan ngbaan aah nu mɔ na, mu aabaan gaa kidiik ni. 4Le Yesu aadidiliib ponn ni ubaa, bi yi u ke Judas Iskariot, u ga nan kooh Yesu na, le baa ke, 5"Ba ŋa baa di nkpan ngbaan kooh pɔŋ ikub itaa ki di tii bigiim?" 6Judas aatafal aa bi bigiim ni. U ye unaayuk la, ki ye un joo ŋimombil aataakɔr na, ki sun baah di ŋimombil ŋi ki di ŋa li ponn ni na. Nima le cha u len kena. 7Le Yesu bui Judas, "Di cha Mari. U joo nkpan mue un toor maasub daal la. 8Bigiim ga li bi ni chee n-yoonn mɔmɔk. Mma aan li bi ni chee n-yoonn mɔmɔk." 9Tɔ, le Juu yaab pam ŋun ke Yesu bi Betani aatiŋ ni. Le bi choo u chee. Naa ye Yesu baanja pu le bi dan. Bi ban bi kan Lasarus, u Yesu nan fikr u nkun ni na mu. 10Nima pu na le Uwumbɔr aatotoorninkpiib kpokl ke bi ga ku Lasarus mu; 11ba pu? u pu le Juu yaab pam gaa Yesu ki kii, kaa ki dii bima Uwumbɔr aatotoorninkpiib. 12Ki woln kitaak le kinipaak bi bi Jerusalem bin ti ji njim na, bi ŋun ke Yesu choo. 13Le bi yoor tibɔkpaafar ki ti tooh u nsan ni, le ki tar, "Hosana, Uwumbɔr aanyoor bi Israel yaab Aabɔrkpaan u choo Tidindaan Uwumbɔr aayimbil ni na pu." 14Le Yesu kan ubonsar ki dik u pu, ke Uwumbɔr aagbaŋ aah len pu na: 15"Sion aatiŋ aanib, taa san ijawaan man. Lik man, nimi Aabɔrkpaan choo la, ki dik ubonsar pu." 16Kinipaak ngbaan aah tooh Yesu nsan kena na, n-yoonn ngbaan le waadidiliib aa bee naatataa. Uwumbɔr aah yoor Yesu paacham na, n-yoonn ngbaan le bi teer ke ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke bi ga ŋa u kena, le ki teer kinipaak ngbaan aah nan ŋa u pu na. 17Kinipaak bi nan bi Yesu chee bundaln u yin Lasarus ke un nyan likaakul na ni, ki fikr u nkun ni na, bima le mooni tibɔr ngbaan. 18Le binib pam ŋun waah tun lijinjiir aatuln ngbaan pu na. Nima le cha bi tooh u nsan ni. 19Farisii yaab aah kan kena na, le bi bui tɔb, "Ni kan aa? Taa ki kpa tinyoor tibaa. Dulnyaa aanib mɔmɔk dii uma la." 20Binib bi dan Jerusalem bi nan ji njim ngbaan ki dooni Uwumbɔr na, bi ponn ni bibaa ye Griik yaab. 21Le bi dan Filip chee. Filip ye Betseda ki bi Galilee na aatiŋ aanii. Le bi bui u, "Uninkpil, ti ban ti kan Yesu." 22Le Filip buen ti tuk Andru. Le bi mɔmɔk bilee buen ti tuk Yesu. 23Le u bui bi, "Buyoonn Uwumbɔr ga yoor min Unibɔn Aabo paacham na fuu ni a. 24M tuk nimi mbamɔn la, bi yaa di lidibil libaa ki di bun kan, li ga kpo ki ŋa tijikaar saakpen; bi yaa kaa di li ki bun kan, laan kpo, ki mu aan ŋa tijikaar. Li po ga li ye libil libaa la. 25Unii umɔk gee waamɔfal ki jer min Yesu na, waamɔfal ga bee yooli la. Unii umɔk gee min ki jer waamɔfal dulnyaa wee ni na, u ga li kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na, kaan bee yooli. 26Unii yaa tun lituln tii mi kan, udaan li dii mi. Maah bi nin chee na, maatutuln mu ga li bi nima. Unii yaa tun lituln tii mi kan, Nte Uwumbɔr ga nyuŋ udaan." 27"Dandana, nsui bii saakpen a. M ga len kinye? M ga len ke 'Nte, nyan mi falaa u choo na ni ii?' Maan len kena; ba pu? ŋitaa ŋi pu m dan dulnyaa wee ni na le ye ke m ji falaa ngbaan. 28Nte, cha binib nyuŋ si." Waah len kena na, le nneel nyan ni paacham ki len, "M cha bi nyuŋ mi, ki ga ki cha bi nyuŋ mi." 29Kinipaak bi si u chee ki ŋun nneel ngbaan na, bi ponn ni bibaa bui ke utaal le gbenni, biken mu bui ke Uwumbɔr aatuun le len u chee. 30Le u bui bi, "Nneel ngbaan aa len m chee m pu baanja. Mu len ni mu pu la. 31Dandana wee, Uwumbɔr ga ji dulnyaa aanib tibɔr, ki ga jenn nyan Kinimbɔŋ u ye dulnyaa aanib aayidaan na, ki ŋa u yooli. 32Bi yaa yoor mi paacham ndɔpuinkoo pu kan, m ga daa foor binib mɔmɔk dan mbaa chee." 33U len kena, ke bin bee waah ga kpo pu na. 34Le kinipaak ngbaan bui u, "Ti ŋun Uwumbɔr aagbaŋ len ke Waanileekoo Kristo ga li bi n-yoonn mɔmɔk. Aa ŋa kinye ki len ke bi ga yoor Unibɔn Aabo paacham ndɔpuinkoo pu? Ŋmaa ye Unibɔn Aabo ngbaan?" 35Le u bui bi, "Min u ye nwiihn na, maan ki li bi nikaasisik ni, ni yunn. Dii nwiihn man mu aah laa bi pu na, aan mbɔmbɔɔn taa pii nimi. Unii umɔk chuun mbɔmbɔɔn ni na kan, waa nyi waah cha niwɔb na. 36Buyoonn min u ye nwiihn na, aah laa bi ni chee na, gaa mi ki kii man, aan ki ŋa nwiihn ni aabim." Yesu aah len kena na, le u nyan nima ki bɔr ubaa, ke bi taa ki kan u. 37U nan tun lijinjiir aatun pam binimbil ni. Bi mu aa gaa u ki kii. 38Baa gaa u ki kii, aan bi gbiin Uwumbɔr aabɔnabr Aisaya aah nan len pu na, ke "Ndindaan, ŋmaa pak taah len pu na? Ŋmaa bee saah kpa mpɔɔn pu na?" 39Aisaya aah len kena na, le baa ŋma gaa Yesu ki kii; Aisaya mu ki len ke 40"Uwumbɔr job binimbil, bi taa li waa; ki cha bitafal li pɔɔ, bi taa bee waaliin aatataa, bi taa fenn uwɔb ke un teb bi." 41Aisaya nan len kena; ba pu? u nan kan Yesu aah nyuun saakpen pu na, le ki len waabɔr. 42Tɔ, Juu yaab aaninkpiib pam gaa Yesu ki kii; Farisii yaab pu, le baa len lipaal ke bi gaa u ki kii. Bi yaa len ke bi gaa u ki kii kan, Farisii yaab ngbaan ga nyan bi mmeen aadiik ni. 43Nima le mɔk ke Juu yaab aaninkpiib ngbaan gee binib aapak ki jer Uwumbɔr yaan. 44Le Yesu teen, "Unii umɔk gaa mi ki kii na kan, naa ye min baanja le u gaa ki kii, u gaa un tun ni mi na mu ki kii. 45Unii umɔk kan mi na kan, u kan Uwumbɔr u tun ni mi na mu. 46M ye nwiihn le ki dan dulnyaa ni, ke m nan woln binib aanimbil, aan unii umɔk gaa mi ki kii na kan, waan ki li bi mbɔmbɔɔn ni. 47Unii yaa ŋun maaliin, ki yaa kaa kii i kan, maan ji u tibɔr; maa dan ke m nan ji dulnyaa aanib tibɔr, m dan ke bin ŋmar. 48Unii umɔk yii mi, kaa gaa maaliin na kan, tiwan nibaa bi ki ga mɔk ke waabɔr bii a. Maaliin le ga mɔk ke waabɔr bii, kookoo aataadaal; 49ba pu? maa len mbaa pu. Nte Uwumbɔr u tun ni mi na, uma le tuk mi maah ga len pu na. 50M bee ke unii umɔk kii waaliin na, ga li kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. Nima pu na waah tuk mi pu na, m len kena la."

will be added

X\