JƆNN 10

1"M tuk nimi mbamɔn la, unii u loon ki koo ipiih aabɔɔkpuŋ ni, kaa dii mbisamɔb na, u ye unaayuk la, ki ga peel ipiih mpɔɔn. 2Un dii mbisamɔb koo ni na, uma le ye upihdaan. 3Un kii mbisamɔb na ga piir tii u. Le ipiih ŋun waaneel. U yi uma ubaa aapiih aayimbil, le i nyan ni. 4U yaa nyan waapiih mɔmɔk kan, le u luln nsan, le i paa u pu; ba pu? i bee waaneel. 5Yaan dii unii yaayan. I ga san u chee; ba pu? yaa nyi waaneel." 6Yesu ŋak bi liyaataŋakl ngbaan la, le baa bee laatataa. 7Baah kaa bee liyaataŋakl ngbaan aatataa na, le u ki bui bi, "M tuk nimi mbamɔn la, min le ye ipiih aabɔɔkpuŋ aabisamɔb. 8Binib bimɔk puen mi dan na, bi nan ye binaayukb la, ki ban bin peel ipiih mpɔɔn. Ipiih aa nan pel baaneel. 9Min le ye Uwumbɔr aanaan ni aabisamɔb. Unii yaa dii mi ki koo ni kan, u ga ŋmar, kaan ki li bi tinaagbiir ni. U ga kan waah ban pu na. 10Unaayuk yaa dan kan, u ban ke un su ipiih, ki ku i, ki bii i. M dan m nan tii binib limɔfal li kaa kpa ndoon na. 11"Min le ye upihdaan nyaan na. Upihdaan nyaan ga di waamɔfal di bil waapiih pu. 12Unii u kpaa ipiih ŋimombil pu, kaa ye upihdaan na, u yaa kan lisaapol choo kan, u ga san cha i. Lisaapol ga chur i, ki cha i yaa. 13U kpaa ipiih ŋimombil pu la. Utafal aa bi i ni. Nima le cha u san cha i. 14Min le ye upihdaan nyaan na, ki nyi maapiih. Le maapiih mu nyi mi, 15ke Nte Uwumbɔr aah nyi mi pu na, kena le m mu nyi u. Le m ga kpo maapiih pu; ba pu? m ye upihdaan nyaan na la. 16M kpa ipiih iken i kaa ye kibɔɔkpuŋ kee ponn ni aapiih na. M ga li joo ni i mu. Le i ga ŋun maaneel. I mɔmɔk ga ŋa ipiih ibaa la, ki ga li kpa upihdaan ubaa la. 17"M ga di maamɔfal di bil maanib pu, ki ga fikr nkun ni. Nima le cha Nte Uwumbɔr gee mi. 18Ubaa aan nyan maamɔfal m chee. M ga di li ki di bil maageehn pu. M kpa mpɔɔn ke m di li ki di bil, ki kpa mpɔɔn ke m ki yoor li. Nte Uwumbɔr le tuk mi ke m ŋa kena." 19Yesu aah len kena ki ti doo na, le Juu yaab aamɔi bi ibaabaa. 20Bi ponn ni pam le bui ke, "Tiyaayar le joo u. U waar la. Ba ŋa ni pel waah len pu na?" 21Le biken mu len ke waah len pu na, naa ye unii u tiyaayar joo u na aaliin, ke unii u tiyaayar joo u na aan ŋma likr bijoom. 22N-yoonn ngbaan le Juu yaab ji njim Jerusalem ponn ni, ki teer baah nan toor Uwumbɔr aadichal buyoonn na. Ni ye kaakab aayoonn la. 23Le Yesu chuun Solomon aakaakpaak ki bi Uwumbɔr aadichal ni na. 24Le Juu yaab kuun ki si gob u, le ki baa u, "Aa ga cha ti li joo beeni ni yunn aa? Aa yaa ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo kan, tuk timi mbamɔn." 25Le u bui bi, "M nan tuk nimi, le naa pak maah len pu na. M tun lituln Nte Uwumbɔr aayimbil pu. Lituln ngbaan le mɔk maah ye udaan u na. 26Nimi, naa ye maapiih. Nima le cha naa pak maah len pu na. 27Maapiih ŋun maaneel la. Le m nyi i. Le i dii mi. 28Le m tii i limɔfal li kaa kpa ndoon na. Yaan koo mmii mu kaan junn na ni. Ubaa mu aan ŋma nyan i ŋŋaal ni. 29Nte Uwumbɔr u di i ki di tii mi na, waapɔɔn jer mpɔɔn mɔmɔk. Ubaa aan ŋma nyan i uma Uwumbɔr aaŋaal ni. 30M ni Nte Uwumbɔr ye unibaan la." 31Waah len kena na, le Juu yaab ki yoor ŋitakpal bin ti mae u. 32Le u bui bi, "M tun lituln nyaan pam Nte Uwumbɔr aapɔɔn pu ninimbil ni. Lilatuln pu ni ban ni mae mi ŋitakpal?" 33Le Juu yaab bui u, "Naa ye lituln nyaan pu le cha ti ban ti mae si ŋitakpal. Aa sii Uwumbɔr la. Aa po ye unibɔn, le ki len ke aa ye Uwumbɔr la." 34Le u bui bi, "Ni ŋmee nimi aakaal ponn ni, ke Uwumbɔr len ke ni ye waabim la. Ubaa aan ŋma ŋa Uwumbɔr aaliin yooli. 35Binib bi u di waaliin ki di ŋa biŋaal ni na, u bui ke bi ye waabim. 36Mma kan, Uwumbɔr lee mi ki tun ni mi dulnyaa wee ni. Le maah len ke m ye Ujapɔɔn na, ni bui ke m sii u uu? 37M yaa kaa tun Nte Uwumbɔr aatuln kan, ni taa pak maah len pu na. 38Ni yaa kaa po pak maah len pu na kan, m yaa tun Uwumbɔr aatuln kan, ni gaa mi ki kii man lituln ngbaan pu, aan ni bee ke Nte Uwumbɔr bi m ni, m mu bi u ni." 39Waah len kena na, le bi ki ban bin chuu u. Le u miln bi chee. 40Le u ki puur Jɔɔdan aamɔɔdaapuul, le ki fuu nin chee Jɔnn aah nan muin binib nnyun ni njan na, le ki bi nima. 41Le kinipaak dan u chee, le ki bui ke, "Jɔnn aa nan tun lijinjiir aatuln; tɔ, u mu aah len uja wee aabɔr na, ti mɔmɔk gbii." 42Le binib gaa u ki kii nima chee ki wiir.

will be added

X\