JEMS 5

1Nimi biwankpadam, ni pel man, ni li wii ki li kaani falaa u ga pii nimi na pu. 2Nimi aawankpal bii a. Ŋikpaambil moo nimi aakeken a. 3Ni di ŋimombil di bil, ni mu bii a. Naah bii na, nima le mɔk ke nimi aabɔr bii a, ki ga cha Uwumbɔr daa nitafal saakpen. Naah kuun liwankpal li wiir na, ni kuun ntafadaan mu wiir ki ga pii nimi kookoo aataadaal na. 4Ni ji bitutuliib bi chee tijikaar tii nimi na pempem, kaa pa bi. Le bi bi ki wii baapal pu. Le Tidindaan u kpa mpɔɔn mɔmɔk na ŋun baah wii pu na. 5Ni bi dulnyaa wee ni, ki piir nisui, ki ŋani naah gee pu na mɔmɔk, ki kpiini nibaa ki filk saakpen a; le Uwumbɔr ga daa nitafal mbamɔm. 6Nimi le bii bininyaan ki ku bi, le baa kpa mpɔɔn bin nyan bibaa nimi aaŋaal ni. 7Nnaabitiib, nima pu na, ni li kpa limɔr ki ti saa bundaln Tidindaan ga gir ni na. Lik man, ukpaal aah kpa limɔr pu ki kii buyoonn waasaak ga nan ŋa tijikaar nyaan na. U kpa limɔr ki kii unaalantaal ni utaakutaal aah ga nan nu pu na. 8Ni mu li kpa limɔr man, ki pɔɔk nitaakpab; ba pu? buyoonn Tidindaan ga gir ni na, ni peeni. 9Nnaabitiib, ni taa ŋulni tɔb pu man. Nima kan Uwumbɔr aan ji nimi tibɔr. Ni gur siib, u ga ji binib tibɔr. 10Nnaabitiib, bibɔnabtiib bi nan len Tidindaan aayimbil ni na, ni lik baah nan jin falaa ki kpa limɔr pu na, ni ye limɔkl le ki tii nimi. 11Binib bi kpa limɔr falaa ponn ni ki ti saa naadoon na, bima le ti len ke bi kan Uwumbɔr aanyoor. Ni ŋun Job aah nan kpa limɔr falaa ponn ni pu na, ki kan Tidindaan aah nan ter u pu falaa ngbaan aapuwɔb na. Ni kan ke Tidindaan kpa linimbaasaln saakpen, ki san binib kinimbaak. 12Nnaabitiib, ni jer ni mɔmɔk na le ye ke ni taa puu nibaa pu. Ni taa puu paacham pu, ki taa puu kitiŋ pu, ki taa puu nibaa pu. Ni po len ke "Een," bee "Aayii," ki len mbamɔn. Ni yaa po len kena kan, Uwumbɔr aan daa nitafal. 13Ni ponn ni ubaa yaa kpa falaa kan, u li mee Uwumbɔr. Ni ponn ni ubaa yaa kpa mpopiin kan, u li gaa ilahn ki pak Uwumbɔr. 14Ni ponn ni ubaa yaa bun kan, un yin Yesu aanib aaninkpiib, bin dan ki nan mee Uwumbɔr tii u, ki di nkpan ki meen u, Tidindaan aayimbil pu. 15Bi yaa mee Uwumbɔr ki pak ke u ga teb u kan, mmeen ngbaan le ga cha ubun ngbaan pɔɔk, le Tidindaan ga fiin u. U yaa tun titunwambir kan, u ga di cha pinn u. 16Nima pu na, ni kpiir nimi aatunwambir ki tuk tɔb, ki mee Uwumbɔr tii tɔb, aan un teb nimi. Unii u dii Uwumbɔr aasan mbamɔm na, u yaa mee Uwumbɔr linimaln kan, waameen kpa mpɔɔn saakpen. 17Elaija nan ye unibɔn ke ti mu aah ye pu na. Le u mee Uwumbɔr linimaln ke utaal taa nu. Le ŋibin ŋitaa ni iŋmal iluub utaal aa nun kitiŋ ngbaan ni. 18Le u ki mee Uwumbɔr, le utaal nun, le tijikaar ŋa. 19Nnaabitiib, ni ponn ni ubaa yaa yenn Uwumbɔr aasan mu ye mbamɔn na chee kan, unii yaa giin u mbamɔn chee kan, 20un bee ke unii u giin titunwambirdaan waah yenn pu na, u nyan waamɔfal nkun ni la, ki cha Uwumbɔr di cha pinn titunwambir pam.

will be added

X\