JEMS 4

1Tɔ, butɔb ni kijaak ki bi nikaasisik ni na, ni nyan ni la chee? Naa ye nimi aakɔrk le jaa kijaak nisui ni ii? 2Ninimbil man tiwan pu la, le naa kpa. Nima le ni ku binib. Tiwan aakɔrk bi nisui ni la, le naa ŋma kan ni, nima le ni jaa kijaak, le ki to butɔb. Naah kaa mee Uwumbɔr ke un tii nimi na, nima le naa kpa. 3Ni mee Uwumbɔr ke un tii nimi tiwan ni kaa ŋan u chee na, nima pu le naa kan. Ni mee u ki ban tiwan ni ga gbiin nimi aakɔrk na la. 4Ni di Uwumbɔr di lii a, ke upiidaagoor aah di uchal di lii pu na. Naa nyi ke dulnyaa aajɔteek le ye Uwumbɔr aadiŋ aa? Nima pu na, unii u ban dulnyaa aajɔteek na, u ye Uwumbɔr aadin la. 5Uwumbɔr aagbaŋ len ke "Unii yaa joo waawiin dooni tiwan ki cha Uwumbɔr kan, Uwumbɔr kpa lipiipoln saakpen a." Ni dak ke ni len kena fam la aa? 6Tɔ, Uwumbɔr tii timi nterm ki jer kena. Ba pu? Uwumbɔr aagbaŋ len ke "Uwumbɔr yii kalmbaanidam la, ki ye bin sunni bibaa taab na aaŋan ki ter bi." 7Nima pu na, ni kii Uwumbɔr aamɔb man. Ni yii Kinimbɔŋ man, le u ga san nyan ni chee. 8Ni foor malni Uwumbɔr man, le u mu ga foor mal nimi. Nimi titunwambirdam, ni di nimi aatunwambir di lii. Nimi bi ban bin dii dulnyaa aasan ni Uwumbɔr aasan mu na, ni di dulnyaa aasan di lii, ki li dii Uwumbɔr aasan baanja. 9Ni li kpa mpombiin nimi aatunwambir pu, ki li wii. Cha nimi aalar kpaln iwiil. Cha nimi aapopiin kpaln mpombiin. 10Ni sunn nibaa taab man Tidindaan aanimbiin ni, le u ga nyuŋ nimi. 11Nnaabitiib, ni taa bii tɔb. Unii yaa bii una aabo ki yaa galn u kan, u bii Uwumbɔr aakaal ki galn mu la. Aa yaa galn nkaal ngbaan kan, saa ye unii u ŋani nkaal aah len pu na, aa dak ke aa ye nkaal aadindaan la. 12Uwumbɔr baanja le ye un tii timi nkaal na, ki ye nkaal Aadindaan, ki ye un ji binib tibɔr na. Uma baanja le ga ŋma cha ti ŋmar, ki ga ŋma bii timi. Aa ye ŋmaa ki galn aaŋeen aatɔ? 13Li pel man, nimi bi len ke "Din, ke nibaakan fon, ti ga fon buen kitiŋ kibaa ni, ki ŋa libiln libaa, ki daa tiwan, ki ŋa ki kooh, ki kan tinyoor," 14naa nyi tiwan ni ga fon ŋa fon na. Nimi aamɔfal bi kinye? Li naahn likpakpal li ŋub siib ki ki kpaan woln na la. 15Nimi aamɔfal aah bi kena na, nima le ni ŋan ni len ke "Tidindaan yaa kii kan, ti ga li bi, ki ŋa kena, ki ki ŋa kena." 16Nimi, naah bi pu na, ni kpa kalmbaani ki nyu baalaa la. Ni yaa nyu baalaa kena kan, naa ŋan. 17Nima pu na, unii u nyi lituln li ŋan na, kaa ŋani li kan, u ye titunwambirdaan la.

will be added

X\