JEMS 3

1Nnaabitiib, bimɔmɔkb taa li wiir; ba pu? ni bee ke timi bi ye bimɔmɔkb na, Uwumbɔr ga ji timi tibɔr ki jer biken. 2Ba pu? ti mɔmɔk yenni saakpen. Unii yaa kaa yenni waaliin ponn ni kan, uma le ye unibamɔnn, ki ga ŋma chuu tiwon mɔmɔk ti taa ŋa bakaa. 3Ti di itaangaar ki ŋani itaan aamɔi ni, i kii tii timi. Le ti ga ŋma cha i dii taah ban pu na. 4Lik iŋɔi saakpiin aah bi pu na. I ye isaakpiin la. Le libuln li pɔɔ na daar i joo cha laah cha ni wɔb na. Bi mu di tiŋɔpann waatiir ki cha i dii buŋɔŋaab aah ban ni wɔb na. 5Kena le lilambil mu ye tiwan waatiir tiwon ponn ni, ki nyu baalaa saakpen. Lik, mmii waatiir aah ga ŋma see isui saakpen pu na. 6Le lilambil ye mmii ki ye tiwan ni kaa ŋan na timi aawon ni, ki ga ŋma bii tiwon mɔmɔk, ki seer binib aabimbin. Lilambil aamii nyan ni Kinimbɔŋ chee la. 7Binib ga ŋma tiŋ ipeel aaboŋ mɔmɔk, ni inyoon aaboŋ mɔmɔk, ni tiwan ni baar na aaboŋ mɔmɔk, ni ijan aaboŋ mɔmɔk. Bi ga ŋma tiŋ ni mɔmɔk aaboŋ. 8Ubaa mu aan ŋma tiŋ lilambil. Li ye tiwan ni kaa ŋan kaa fuur na, ki gbii liluul. 9Ti di lilambil ki pak Tite Uwumbɔr, le ki seei binib bi Uwumbɔr naan bi, bin naahn u na. 10Bumɔb buchachaan ngbaan le pak Uwumbɔr le ki seei binib. Nnaabitiib, naa ŋan ke ni li ŋani kena. 11Nnyun mu mɔ na, ni mu kaa mɔ na, ga ŋma nyan nnyumbun mubaa ni ii? 12Likaakaln ga ŋma lu tikpasɔnn aa? Lichachar ga ŋma lu ŋikaakambil aa? Kena le nnyun mu diin na aa ŋma kpaln mu mɔ na. 13Tɔ, unii ubaa bi ni ponn ni ki kpa nlan ni mbeen aa? Ni ŋan ke waabimbin nyaan le mɔk ke u kpa. U li kpa limɔr ni nlan ki tun lituln nyaan. 14Tɔ, lipiipoln ni kinikpakpak yaa bi nisui ni kan, ni taa nyun baalaa ke ni kpa nlan, ki taa mɔn nnyaamɔn ki paan mbamɔn pu. 15Nlan mumina aaboln aa nyan ni Uwumbɔr chee. Mu ye dulnyaa wee ni aalan la. Naa ye Uwumbɔr Aafuur nyaan aalan. Mu ye Kinimbɔŋ aalan la. 16Ba pu? lipiipoln ni kinikpakpak aah bi nin chee na, tijar ni lituln li kaa ŋan na mɔmɔk bi nima chee la. 17Le unii u kpa nlan mu nyan ni Uwumbɔr chee na, u bi chain la, ki kpa nsuudoon, ni mbimbisuuna, ki ŋun tii binib, ki kpa linimbaasaln saakpen, ki tun lituln nyaan saakpen, kaa pak ubaa ki jer uken, ki ye mbamɔndaan. 18Binib bi bi suuna ki sɔŋni binib aasui na, bi kan tinyoor la. Baabɔr ŋan Uwumbɔr chee. Baanyoor le na.

will be added

X\