JEMS 2

1Nnaabitiib, ni gaa Tidindaan Yesu Kristo u yeh mpakm na ki kii la. Naah gaa u ki kii pu na, ni taa pak ubaa ki jer uken. 2Unii u ŋmaa salmaa aabɔmbik ki pee tiwan nyaan na yaa koo naah dooni Uwumbɔr kidiik ki ponn ni na kan, ugiin u pee tiwanchar na mu yaa koo ni kan, 3ni yaa pak un pee tiwan nyaan na kan, ki bui u, "Kaln du lijal li ŋan na pu," ki bui ugiin ngbaan, "Sil nima," bee aa bui u, "Kaln kitiŋ ntaa chee," 4nima le mɔk ke ni dak ke ubaa jer uken, ki dak ilandak i kaa ŋan na, ki ŋaŋni binib la. 5Nnaabitiib bi m gee bi na, ni li pel man. Uwumbɔr lee binib bi ye bigiim dulnyaa yaab chee na, ke bin gaa u ki kii ki li ye biwankpadam u chee, ki ji lifaal. Lifaal ngbaan le ye nnaan mu Uwumbɔr nan puu tipuul ke u ga tii binib bi gee u na. 6Nimi, ni lik bigiim fam la. Ŋmaa muk nimi ki di ŋa kooti ni? Naa ye biwankpadam aa? 7Bima le seei Kristo u tii nimi waayimbil nyaan na. 8Uwumbɔr u ye Ubɔrkpaan na aakaal mu bi waagbaŋ ni na le ye ke "Aa li gee aana aabo ke saah gee aabaa pu na." Ni yaa sil ŋani kena kan, nima le ŋan. 9Ni mu yaa pak ubaa ki jer uken kan, ni tun titunwambir la. Uwumbɔr aakaal mɔk ke ni ye titunwambirdam la. 10Unii yaa bii nkaal mubaa baanja kan, u bii nkaal mɔmɔk le na. 11Uwumbɔr u len ke "Taa gɔr kidaagook" na, uma le len ke "Taa ku unii." Aa yaa kaa gɔr kidaagook, ki yaa ku unii kan, aa bii nkaal mɔmɔk le na. 12Ni li nyi naah len pu na, ni naah tun lituln pu na; ba pu? Uwumbɔr ga ji nimi tibɔr, nkaal mu gaa binib lii na aah dii pu na. 13Unii u kaa san binib kinimbaak na, Uwumbɔr ga ji u tibɔr, kaan san u mu kinimbaak. Unii u san biken kinimbaak na, Uwumbɔr ga san u mu kinimbaak. 14Nnaabitiib, unii yaa len ke u gaa Yesu ki kii, u yaa kaa tun lituln nyaan kan, ni kpa tinyoor aa? U yaa gaa Yesu ki kii kena kan, nima le ga cha u ŋmar aa? 15Tina aabo ubaa yaa kaa kpa tiwanpeenkaan, kaa kpa tijikaar kan, 16ni ponn ni ubaa yaa bui u, "Li cha ni mpopiin, ki peen tiwanpeenkaan, ki ji bab," kaa tii u waah lann pu na kan, ni kpa tinyoor aa? 17Aa yaa len ke aa gaa Yesu ki kii ki yaa kaa tun lituln nyaan kan, ni ye yooli le na. 18Unii yaa len ke, "Ubaa gaa Yesu ki kii la, ubaa mu tun lituln nyaan la," m mu ga bui u, "Aa yaa kaa tun lituln nyaan kan, saan ŋma len ke aa gaa Yesu ki kii. Maatuln nyaan mu le ga mɔk si ke m gaa Yesu ki kii." 19Aa pak ke Uwumbɔrbaan le bi. Nima le ŋan. Kinimbɔŋ mu pak kena, le ki san ijawaan saakpen. 20Si ujɔr, cha m tuk si, aa yaa len ke aa gaa Uwumbɔr ki kii, kaa tun lituln nyaan kan, ni ye yooli la. 21Tiyaja Abraham nan tun lituln nyaan. Nima le nan mɔk ke waabɔr ŋan Uwumbɔr chee; ba pu? u nan di ujapɔɔn Aisak ki paan kitork aabimbiln paab, un toor ki tii Uwumbɔr. 22Ni kan ke waah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, u tun lituln nyaan. Waatuln nyaan ngbaan mɔk ke u gaa Uwumbɔr ki kii mbamɔm. 23Le ni gbiin Uwumbɔr aagbaŋ aah len pu na, ke "Abraham gaa Uwumbɔr ki kii la. Nima pu na le Uwumbɔr len ke waabɔr ŋan." Le Uwumbɔr yin u ke ujɔ. 24Ni kan ke Uwumbɔr ga len ke unii aabɔr ŋan lituln nyaan pu, naa ye naadii baanja pu. 25Kena le Rahab u nan ye upiidaagoor na, u nan chann Joshua aatutuliib tichann, ki tuk bi ke bin dii nsan yaayan aan baadim taa kan bi. Nima pu na le waabɔr ŋan Uwumbɔr chee. 26Tiwon ti kaa kpa nwiin na, ti kpo le na, kena le naadii u kaa kpa lituln nyaan na mu kpo.

will be added

X\