HIIBRU YAAB 8

1Maah len pu na aayil le ye ke ti kpa utotoorninkpil wee aaboln. Uma le ye Yesu Kristo u kal Uwumbɔr u ye mpɔɔn mɔmɔk na aabɔrjal aaŋaaŋgii wɔb paacham na. 2U tun utotoorninkpil aatuln paacham, kidiik ki bi chain na ponn ni, ki ye kidiibamɔŋ. Uwumbɔr le maa ki, naa ye binib. 3Baah lee bitotoorninkpiib bimɔk na, bi lee bi ke bin tii Uwumbɔr ipiin, ki toor kitork ki tii u. Nima pu na, ni ŋan ke utotoorninkpil ngbaan mu li kpa tiwan ki tii Uwumbɔr. 4Bitotoorninkpiib bi dulnyaa wee ni ki toor kitork ki tii Uwumbɔr, Juu yaab aakaal aah dii pu na la. Yesu yaa ba laa bi dulnyaa wee ni kan, waa ba ga li ye utotoor. 5Bitotoorninkpiib ngbaan aatuln ye paacham aatuln aanaŋ la. Moses yaan mu nan bi kena la. Waah nan ban un ŋa libɔkl ki tii Uwumbɔr na, Uwumbɔr nan bui u, ke u li nyi ki ŋa tiwan mɔmɔk ke waah mɔk u laanaŋ pu lijool paab na. 6Tɔ, Uwumbɔr puu tipuupɔln ki tii binib la. Tipuupɔln ngbaan le ŋan ki jer tipuukpokl na; u puu tipuul ti ŋan ki jer njan aapuul la. Yesu pu le tipuupɔln ngbaan le bi. Nima le Yesu aatotoorninkpil aatuln jer bitotoorninkpiib ngbaan aatuln. 7Uwumbɔr aah puu tipuul ti njan na yaa kaa ba lann nibaa kan, waa ba ga li ban ke u ki puu tipuul leelee. 8Uwumbɔr nan kan ke waanib kpa ngalm, le ki bui ke "Lik, n-yoonn choo, le m ga puu tipuupɔln ki tii Israel yaab ni Juda yaab. 9Taan li bi ke tipuul ti m nan puu ki tii biyajatiib, buyoonn m nan chuu biŋaal ki nyan bi Ijipt aatiŋ ni na. Bi nan yii tipuul ngbaan, nima le maa nan ki gar bi. Min Bidindaan le len kena. 10Maah ga puu tipuul ti ki tii Israel yaab n-yoonn mu choo na le ye ke m ga di maakaal ki di ŋa baalandak ni, le ki ŋmee mu bisui ponn ni. M ga li ye Baawumbɔr. Bi mu ga li ye maanib. 11Ubaa aan ki bui uŋeen aatɔ ke, 'Bee Uwumbɔr.' Ubaa mu aan ki bui una aabo ke, 'Bee Uwumbɔr.' Ba pu? bi mɔmɔk ga bee mi. Biwaatiib ki ti saa bikpaam, bi mɔmɔk ga bee mi la. 12M ga san bi kinimbaak, kaan daa bitafal baatunwambir aah ŋeer pu na, kaan ki teer baatunwambir." 13Tɔ, Uwumbɔr aah len ke u ga puu tipuupɔln na, u ŋa njan yaan tipuukpokl la. Tiwan yaa ye tiwankpoŋ kan, naan yunn, naan ki li bi.

will be added

X\